ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за управљање каријером

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА
УПРАВЉАЊЕ
КАРИЈЕРОМ

Kомпетенције

Успех у раду одређен је не само тиме шта радимо већ и како то радимо.

Компетенције потребне за рад државног службеника представљају скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник поседује, а који обликују његово понашање и воде постизању очекиване радне успешности на радном месту.

Оквир компетенција који је у примени у државним органима прави разлику између понашајних и функционалних компетенција.

- Понашајне компетенције представљају скуп радних понашања потребних за делотворно обављање свих послова у државном органу и оне важе за сва радна места, а то су:

1) Управљање информацијама;
2) Управљање задацима и остваривање резултата;
3) Оријентација ка учењу и променама;
4) Изградња и одржавање професионалних односа;
5) Савесност, посвећеност и интегритет.

За руководећа радна места постоји додатна компетенција:

1) Управљање људским ресурима;

а за положаје још једна додатна:

2) Стратешко управљање.

- Функционалне компетенције представљају скуп знања и вештина потребних за делотворно обављање послова у државном органу и деле се на:
- опште функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова на свим радним местима државних службеника и
- посебне функционалне компетенције које су потребне за делотворно обављање послова у одређеној области рада и на одређеном радном месту.


Опште функционалне компетенције су:

1) организација и рад државних органа Републике Србије;
2) дигитална писменост и
3) пословна комуникација

Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада односе се на потребна општа и методолошка знања и вештине у оквиру одређене области рада које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио посао

Посебне функционалне компетенције за одређено радно место односе се на скуп потребних специфичних и методолошких знања и вештина у оквиру одређеног радног места које државни службеник треба да примењује у раду да би делотворно обавио послове радног места.

Специфична и методолошка знања и вештине односе се на:

1) професионално окружење, прописе и акте из надлежности и организације органа;
2) релевантне прописе, акте, процедуре, методологије, софтвере и опрему из делокруга радног места, лиценце, сертификате, посебне прописе и друго;
3) страни језик ( препорука за државне органе је да се ниво знања језика одреди у складу са заједничким европским референтним оквиром за језике (ЦЕФР)).

претрага