ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за развој базичних компетенција

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ
БАЗИЧНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА

Базичне компетенције

Успех у раду је одређен не само тиме шта радимо већ и тиме како то радимо.

Оквири компетенција сада су у широкој употреби у институцијама ЕУ и у већини држава чланица ЕУ. Прави се разлика између базичних (или бихејвиоралних, понашајних) и техничких (или функционалних) компетенција.

- Базичне компетенције су бихејвиоралне, односно понашајне. Оне представљају скуп понашања потребних да се делотворно обаве послови и задаци неког радног места.


- Техничке, односно функционалне компетенције су специфичне вештине и знања потребни да би се посао обављао делотворно. Оне могу да се односе на знања из области информационих технологија, области људских ресурса, финансија и сл.

- Професионалне квалификације се односе на традиционалне професије као што су, на пример: правници, психолози, економисти итд. и обухватају себи својствене професионалне вештине и знање.

На следећем примеру је ближе објашњена разлика између ових појмова: рецимо да је у питању радно место у области управљања људским ресурсима где је потребно да буде ангажована  особа која је по професији: економиста, правник или психолог. Техничке компетенције које то радно место подразумева су, нпр. знање прописа који регулишу област радних односа; знање функција управљања људским ресурсима; вештину рада на рачунару (Word, Excel); знање рада у ЦКЕ; знање енглеског језика. Базичне компетенције потребне за успешан рад на том радном месту би биле: комуникација (оријентација на односе, вештина презентовања, активно слушање и писана комуникација), лична делотворност (организационе способности, интегритет, интелигенција, енергичност), иницијатива и отвореност за промене (решавање проблема, флексибилност, визија), резултати (смиреност и професионализам, фокусираност на корисника, планирање према циљевима).

Очигледно је да професија и знање по себи нису довољни да би неко добро обављао посао и био користан члан тима. Подједнако је важно, а понекад је и важније, како се тај неко односи према другима, према сопственом развоју, колико је посвећен послу и како се уопште носи са свим врстама изазова са којима свакодневно долази у додир на одређеном радном месту.

претрага