ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Центар за управљање каријером

pocetna

Република Србија
Влада
Служба за
управљање кадровима

ЦЕНТАР ЗА
УПРАВЉАЊЕ
КАРИЈЕРОМ

Понуда

Кроз услуге Центра, сваки државни службеник ће моћи, на добровољној основи и по сопственој жељи или по препоруци руководиоца, да процени своје индивидуалне потенцијале за развој, да направи лични план развоја и да реализује одређене развојне циљеве.

Могућности које вам стоје на располагању су: индивидуална само-процена путем on-line тестова, процена од стране стручног тима СУК, помоћ стручњака у изради индивидуалног плана развоја као и развој одређених компетенција, опет уз помоћ и подршку тима СУК.

РАД ЦЕНТРА СЕ ОДВИЈА У ТРИ ФАЗЕ:

1. ПРОЦЕНА - примењује се више техника како би се проценило у којој мери запослени поседује одређене бихејвиоралне компетенције а користе се разни типови симулација везаних за посао, као и интервјуа и психолошких тестова.

Технике симулације су оне које се најчешће користе у асесмент центру:

rad-centra

- Групна дискусија
- Узорак посла
- Групно решавање проблема
- Симулација интервјуа са „подређенима" или „клијентима"
- Играње улога
- Вежба утврђивања чињеница
- Анализа проблема и доношење одлука
- Вежбе усмене презентације
- Вежбе писане комуникације

Психолошки тестови који се најчешће користе:

vrsta-intervjua

-Тестови општих и специфичних способности
-Тестови личности
-Инвентари интересовања
-Инвентари вредности
-Упитници мотивације и сл.

Врсте интервјуа које се најчешће користе су:

- Интервју базиран на компетенцијама
- Интервју студија случаја
- Психолошки интервју

2. ПЛАНИРАЊЕ - подразумева давање повратне информације о оствареним резултатима током фазе Процене као и израду Индивидуалног плана развоја за датог кандидата. Наиме, учесник развојног центра добија податке о свом учинку по сваком критеријуму по коме се врши процена понашања заједно са доказима о томе. Потом се са учесником сачињава план развоја и план активности које би требало да доведу до развоја кључних области за које је утврђено да би требало да се унапреде.

Докази о понашању који се наводе приликом давања повратних информације се представљају усмено и у писаној форми а план развојних активности у писаној форми.

3. РАЗВОЈ - подразумева примену различитих техника за развој потребних компетенција кроз индивидуални рад (саветовање, коучинг и сл.) или кроз групне, радионичарске видове овладавања одређеним компетенцијама. Осим тога, Центар за развој може упутити препоруке матичној организацији запосленог о примени других метода каријерног развоја које се односе на: учење на послу, учење изван посла, комуникацију и давање повратне информације као и тренинге у учионици.

planiranje1 planiranje2

претрага