ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

УРЕДБЕ

Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима ("Службени гласник РС", бр. 106/05, 109/2009)Уредба о службама Владе
("Службени гласник РС", бр. 75/05, 48/2010)Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
("Службени гласник РС", бр. 81/07, 69/08, 98/12, 87/13)Уредба о припреми кадровског плана у државним органима
("Службени гласник РС", бр. 8/06)Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних
места државних службеника ("Службени гласник РС", бр. 117/05, 108/08, 109/09 и 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015 и 16/2018)Уредба о разврставању радних места намештеника (интерно пречишћен текст) ("Службени гласник РС", бр. 5/06 и 30/06)Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015)Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радног места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07 и 109/09)Уредба о оцењивању државних службеника, и Уредба о изменама и допунама Уредбе о оцењивању државних службеника
("Службени гласник РС", бр. 11/06 и "Службени гласник РС", бр. 109/2009)Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита ("Службени гласник РС", бр. 16/09, 84/2014, 81/2016, 76/2017;)


 

Уредба о накнади и отпремнини државних службеника и намештеника
("Службени гласник РС", бр. 98/07, 84/2014, 84/2015)

 

Уредба о стручном усавршавању државних службеника ("Службени гласник РС", бр. 25/2015-27)


претрага