ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Запошљавање > Интерно тржиште рада
Сектор за аналитичке послове
Р.Бр. Стручни назив
(нпр. дипломирани правник)
Стручна спрема
(ВСС, ВШС,ССС)
Године радног искуства у струци Назив и звање последњег радног места Посебна знања и други подаци о стручности Заинтересован
1090 Дипломирани инжењер шумарства ВСС 18 година Шумарски и ловни инспектор, саветник

Завршио ШРО интенданске службе ЈНА (1991.), по чину: резервни потпоручник; 

Положио стручни испит за рад у органима државне управе (2002.);

Положио испит за оцењиваче трофеја дивљачи (2003.);

Завршио обуку за ГИС у шумарској инспекцији (2005.);

Похађао семинар "Планирање и газдовање шумама" (2011.);

Похађао маг. ПДС на смеру: Ловство и заштита ловне фауне Шумарског факултета Универзитета у Београду (1999 - није окончано);

Похађао спец. ПДС на смеру: Планирање газдовања шумама Шумарског факултета Универзитета у Београду (2004 - није окончано);

Обучен за управљање возилом Б-категорије;

Познавање енглеског језика;

Рачунарска писменост: познавање рада у MS Office пакету алата и употреба Интернета.

 

Пошаљи поруку!
претрага