ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Запошљавање > Интерно тржиште рада
Сектор за аналитичке послове
Р.Бр. Стручни назив
(нпр. дипломирани правник)
Стручна спрема
(ВСС, ВШС,ССС)
Године радног искуства у струци Назив и звање последњег радног места Посебна знања и други подаци о стручности Заинтересован
967 Дипломирани правник ВСС 8 година , самостални саветник

Положен правосудни испит

Пошаљи поруку!
1061 Дипломирани економиста ВСС 23 послови материјално финснсијског планирања, контроле и извештавања, саветник

Потврде Министарства финансија, Сектора за интерну контролу и интерну ревизију о завршеној обуци Основи финансијског управљања и контроле одржана од 03.-07.11.2014. године и обука Основе интерне ревизије одржане од 15.-22.12.2014. године.

Пошаљи поруку!
1090 Дипломирани инжењер шумарства ВСС 18 година Шумарски и ловни инспектор, саветник

Завршио ШРО интенданске службе ЈНА (1991.), по чину: резервни потпоручник; 

Положио стручни испит за рад у органима државне управе (2002.);

Положио испит за оцењиваче трофеја дивљачи (2003.);

Завршио обуку за ГИС у шумарској инспекцији (2005.);

Похађао семинар "Планирање и газдовање шумама" (2011.);

Похађао маг. ПДС на смеру: Ловство и заштита ловне фауне Шумарског факултета Универзитета у Београду (1999 - није окончано);

Похађао спец. ПДС на смеру: Планирање газдовања шумама Шумарског факултета Универзитета у Београду (2004 - није окончано);

Обучен за управљање возилом Б-категорије;

Познавање енглеског језика;

Рачунарска писменост: познавање рада у MS Office пакету алата и употреба Интернета.

 

Пошаљи поруку!
1093 Дипломирани економиста ВСС 8 Радно место за стручно-оперативне послове, саветник

Poznavanje i korišćenje: - MS Office (PDF, MS Word i MS Excel), - engleskog jezika (osnovni nivo) - nemački jezik (nivo A2)

Пошаљи поруку!
1108 Мастер информатичар ВСС 5 година Администратор мрежних сервиса и база података, сарадник

Искусан инструктор у ИТ-у, са доказаном историјом рада у Просвети, владиним и невладиним институцијама и непрофитним организацијама (НГО) итд. 
Моје кључне способности:
1. Рад са различитим циљним групама 4-65 година
2. Предавач/наставник језика и математике за Продужени боравак деце миграната, који почињу потпуну интеграцију у образовање у Србији
3. Успешна имплементација и реализација више рачунарских мрежа MAN, LAN, EPN, Wireless (Windows, Linux, MIkrotik, Cisco itd.)
4. Администрација система Виртуализација, System imaging и дистрибуција употребом рачунарске мреже (Microsoft WDS, CloneZilla, Acronis true image, Norton Ghost itd.)
5. Константно усавршавање и истраживање из области информационих технологија
6. Практично искуство и знање из више научних области
7. Израда и реализација Web апликација у различитим програмским језицима и CMS системима (PHP, Laravel, C++, C#, ASP, ASP.NET, ASP.NET MVC3, Java, Android, MySQL, MSSQL, NoSQL, MariaDB, JSON  itd.)
8. Рад у просвети на предметима рачунарских мрежа, оперативних система, информационих технологија у бизнису (Excel), ECDL (Word, Excel, PowerPoint, Access), Osnove programiranja (C#).
9. Искуство у раду са различитим технологијама (High Performance Computing, MPI, VMware, high availability, Virtualization, Visual Studio, Business Intelligence, Adobe Creative Suite, Big Data Analytics, Big Data itd.)
10. Познавање и рад у Microsoft Business Intelligence, Data Analytics, SSDT, SSAS, DSSRS, SSIS и написани радови из ове области
Уписане Докторске студије Електротехнике и Рачунарства на Универзитету Сингидунум
Наслов теме Докторске дисертације 
„Класификација објеката у паметним возилима без возача коришћењем ИоТ уређаја и алгоритама за дубинско учење“

 

Пошаљи поруку!
претрага