ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > О Служби > Организација Службе за управљање кадровима

Oрганизација Службе за управљање кадровима

У Служби се образују следеће основне унутрашње јединице:

1) Сектор за одабир и развој кадрова;
2) Сектор за аналитичке послове;
3) Сектор за правне, финансијске и опште послове.

Сектор за одабир и развој кадрова обавља послове који се односе на: спровођење конкурсних поступака за одабир кадрова у органима државне управе и службама Владе; унапређење поступка одабира кадрова и развој техника и инструмената за одабир; развој каријере државних службеника; праћење оцењивања у органима и израду годишњег извештаја; анализу и процену потреба за стручним усавршавањем државних службеника; припрему предлога програма општег стручног усавршавања државних службеника; организацију и реализацију стручног усавршавања сагласно донесеном програму; анализу ефеката реализованог стручног усавршавања; пројекте усмерене на подршку раду Службе, међународну сарадњу са донаторима и институцијама које су одговорне за стручно усавршавање државних службеника; сарадњу са органима у областима из делокруга Сектора и друге послове везане за одабир, оцењивање, развој и област стручног усавршавања државних службеника.

У Сектору за одабир и развој кадрова образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) (1) Одсек за спровођење поступка одабира кадрова;
1) (2) Центар за стручно усавршавање

Одсек за спровођење поступка одабира кадрова обавља послове који се односе на: спровођење конкурса за попуњавање извршилачких радних места и учешће у конкурсним комисијама у органима; проверу вештина потребних за рад на извршилачким радним местима и положајима путем психометријских тестова; унапређење поступка одабира кадрова и развој техника и инструмената за одабир; сарадњу са органима у областима из делокруга Одсека и друге послове везане за одабир кадрова.

Центар за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: анализу и процену потреба за стручним усавршавањем државних службеника; припрему предлога програма општег стручног усавршавања државних службеника; организацију и реализацију стручног усавршавања сагласно донесеном програму; анализу ефеката реализованог стручног усавршавања; пројекте усмерене на подршку раду Службе, међународну сарадњу са донаторима и институцијама које су одговорне за стручно усавршавање државних службеника; сарадњу са органима у областима из делокруга Центра и друге послове везане за област стручног усавршавања државних службеника.

Сектор за аналитичке послове обавља послове који се односе на: анализу описа послова и радних места у органима и њихово правилно разврставање у звања и врсте; израду стандардних описа радних места; давање мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; унапређење система разврставања радних места; праћење, анализу стања и потребе органа у области кадрова; припрему предлога кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; формирање и ажурирање база података у информационом систему који води Служба; вођење Централне кадровске евиденције о државним службеницима и намештеницима; вођење евидинције интерног тржита рада; помоћ државним службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помоћ органима у решавању кадровских потреба; послове пројектовања, успостављања и одржавања рачунарске мреже са елементима заштите; старање о коришћењу рачунара и мреже коју користи Служба; израду и ажурирање интернет презентације странице Службе; оглашавање интерних конкурса за попуњавање извршилачких радних места; објављивање конкурса на интернет страници Службе; сарадњу са органима у областима из делокруга Сектора и друге послове везане за анализу посла, планирања кадрова, информациони систем и интерно тржиште рада.

У Сектору за аналитичке послове образују се уже унутрашње јединице:

2) (1) Одсек за анализу радних места и кадровски план;
2) (2) Група за Централну кадровску евиденцију и информационе системе.

У Одсеку за анализу радних места и кадровски план обављају се послови који се односе на: анализу описа послова и радних места у органима и њихово правилно разврставање у звања и врсте; израду стандардних описа радних места; давање мишљења на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; унапређење система разврставања радних места; сагледавање описа послова са становишта сврхе радног места и примене мерила за процену радног места у одређивању звања; координацију активности јединица за кадрове у изради нацрта кадровских планова органа; припрему предлога кадровског плана и праћење његовог спровођења кроз акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у органима; оглашавање интерних конкурса за попуњавање извршилачких радних места; вођење евиденције интерног тржишта рада; помоћ државним службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помоћ органима у решавању кадровских потреба; сарадњу са органима у областима из делокруга Одсека и друге послове везане за анализу посла, описе радних места и планирање кадрова.

У Групи за Централну кадровску евиденцију и информационе системе обављају се послови који се односе на: формирање и ажурирање база података у информационом систему који води Служба; вођење Централне кадровске евиденције о државним службеницима и намештеницима; послове пројектовања, успостављања и одржавања рачунарске мреже са елементима заштите; старање о коришћењу рачунара и мреже коју користи Служба; израду и ажурирање интернет презентације Службе; објављивање конкурса за попуњавање извршилачких радних места и положаја на интернет страници Службе; сарадњу са органима у областима из делокруга Групе и друге послове везане за информациони систем и интерно тржиште рада.

Сектор за правне, финансијске и опште послове обавља послове који се односе на: стручно-техничке и административне послове за потребе Високог службеничког савета и конкурсних комисија које он именује за попуњавање положаја у органима; оглашавање интерних и јавних конкурса за попуњавање положаја; стручно-техничке и административне послове за потребе Жалбене комисије Владе; старање о условима и средствима за рад Високог службеничког савета и Жалбене комисије Владе; радне односе државних службеника и намештеника у Служби; безбедност и здравље на раду; финансијско-материјалне и рачуноводствене послове; набавку опреме и средстава за рад; приступ информацијама од јавног значаја; сарадњу са органима у областима из делокруга Сектора и друге послове из области правних, финансијских и општих послова.

У Сектору за правне, финансијске и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

3) (1) Група за подршку Високом службеничком савету;
3) (2) Група за финансијске и рачуноводствене послове.

Група за подршку Високом службеничком савету обавља послове који се односе на: стручно-техничке и административне послове за потребе Високог службеничког савета; припрему седница Високог службеничког савета; израду записника са седница Високог службеничког савета; израду аката Високог службеничког савета; организовање рада конкурсних комисија за попуњавање положаја које именује Високи службенички савет; израду записника и других аката конкурсних комисија; оглашавање интерних и јавних конкурса за попуњавање положаја и друге послове везане за подршку Високом службеничком савету.

Група за финансијске и рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: планирање средстава за финансирање надлежности Службе, рад Високог службеничког савета и Жалбене комисије Владе; законито и наменско трошење буџетских средстава као и буџетских средстава по одобреним пројектима од стране донатора; израду завршног рачуна; израду извештаја о извршењу буџета; вршење интерне контроле рачуноводствених исправа и поступака у реализацији буџета Службе; обраду података у сврху обрачуна плата и накнада државних службеника и намештеника; рачуноводствене послове и друге послове везане за финансијско рачуноводствено пословање Службе.

Одсек за подршку Жалбеној комисији Владе обавља послове који се односе на: стручно - техничку и административну подршку Жалбеној комисији Владе у поступку по жалбама државних службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса; израду аката Жалбене комисије Владе; сарадњу са органом који је одлучивао у првом степену у вези аката неопходних за одлучивање по жалби; припрему седница Жалбене комисије Владе; вођење записника са седница Жалбене комисије Владе; достављање другостепених решења првостепеном органу; припрему одговора на тужбе у судским поступцима; вођење регистра предмета по жалбама за потребе Жалбене комисије Владе; израду анализа и извештаја о поступцима по жалбама; пружање обавештења странкама у вези са током поступка по жалби и друге послове везане за подршку Жалбеној комисији Владе.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби за управљање кадровима (пречишћени текст) можете преузети овде.

 

Графички приказ организационе структуре:

 

Organizaciona struktura

 

 

 

претрага