Актуелни интерни конкурс за положај

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Заменик директора Канцеларије за Европске интеграције, координатор за фондове Европске уније

Актуелни интерни конкурс за положај

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Помоћник директора – руководилац Сектора за управљање и располагање имовином у државној својини стеченом по сили закона

Актуелни јавни конкурс за положај

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
1. Помоћник министра – руководилац Сектора за приватизацију и стечај

 

Информатор о раду:


Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

Овде можете преузети датотеку Формат документа је DOC:
Информатор о раду

Ажуриран: 14.новембар 2014. године

Календар обука

Данас нема обука

conrner corner
-->

 

Вести


Почиње са радом Центар за развој базичних компетенција

19.03.2015.

Служба за управљање кадровима, у оквиру својих надлежности, свим државним службеницима заинтересованим за лични развој и унапређење личне делотворности пружаће услуге у оквиру   Центра за развој базичних компетенција државних службеника.


Опширније

Пријава за за тестирање ради уписа највише 9 (девет) државних службеника на Курс немачког језика– Ниво Б2 3 и највише 9 (девет) на Ниво Ц11

20.02.2015.

Служба за управљање кадровима у сарадњи са Гете институтом у Србији организује стипендиране курсеве немачког језика на нивоима Б2 3 и Ц1 1 (према програму Гете инситута), за државне службенике из органа државне управе и служби Владе који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција.

 

Како је упражњено по 9 места на Нивоима Б2 3 и Ц1 1, 20.2.2015. године, отвара се пријава за тестирање знања заинтересованих кандидата, који припадају наведеној циљној групи. Пријава ће трајати до почетка курса.

 

Ради уписа на курс, неопходан је успешан резултат на тестирању које се спроводи према програму Гете инситута. Показани ниво знања мора прецизно одговарати нивоу Б2 3, односно Ц1 1.

 

Ради пријаве за тестирање, као и ради добијања детаљнијих информација можете се обратити Служби за управљање кадровима, Центру за стручно усавршавање, на телефон 011/301-4236. Особа за контакт је Наташа Живојиновић.


Опширније

Приjaвa зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa

18.02.2015.

Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaицja Фрaнкoфoниje (OИФ). У тoку су припрeмнe aктивнoсти Mинистaрствa спoљних пoслoвa у вeзи сa пoтписивaњeм Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2015 - 2018. гoдинa.


У сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa зa 2015. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa нa oснoву прeтхoднo пoмeнутих дoкумeнaтa , Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 04.3.2015. гoдинe.


Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвлљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.


Опширније

Успешно реализован Програм за 2014. годину

19.01.2015.

Служба за управљање кадровима је успешно реализовала Програм општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2014. годину.

 

Детаљан Извештај о реализованим обукама (циљна група, предавачи, термини реализације, број учесника, број обука, оцена аспеката обуке, општа оцена обуке) можете погледати овде.


Опширније

Успешно реализован пилот Програм развоја каријере за младе стручњаке у области управљања људским ресурсима

12.01.2015.

У периоду од марта 2013. до децембра 2014. Служба за управљање кадровима је, уз подршку пројекта "Унапређење регрутације и развој каријере у државној управи" (ARCAD) финансираног од стране Европске уније, а у оквиру Програма општег стручног усавршавања државних службеника за 2013. и 2014. годину, успешно реализовала Програм развоја каријере за младе стручњаке у области управљања људским ресурсима.


Опширније

 

 

corner corner