ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Обука предавача за законодавни процес II модул

Модул 2
Израда прописа
 
Београд, Палата Србије, источни улаз, сала 129, првиспрат
 
11 – 13. Септембар 2013. год.
 
Среда 11 Септембар
09:45 – 10:00
Регистрација учесника
 
10:00 – 10:20

Кратак преглед претходног модула и презентација актуелног модула

Блаженка Стојановић
10:20 – 13:00

Презентација Плана обуке – општег прегледа од стране учесника (максимално 20 минута за сваку циљну групу)

Дискусија о програму треба да садржи следеће кључне аспекте: 
· Назив обуке
· Дужина обуке
· Циљеви обуке

· Структура обуке (навести ток обуке и укратко описати различите делове);

· Методологија (методе обуке – навести методе које ће се користити и када се користе)

· Материјал који ће се користити током обуке (нпр. постер, студија случаја, press clippings и сл.)

 

Размена идеја (brainstorming) и доношење одлуке о томе који тренинг материјали треба да буду унапређени

 

Презентације: српски тренери

 
Фасилитатори: Стефан Фридрихс, Анке Фрајберт
 
13:00 – 14:00
Пауза
14:00– 16:00

Активности пре почетка израде нацрта (Презентација: до 30 минута)
• Дефинисање проблема који треба решити и циљева нацрта прописа
 

• Политичка основа/коалициони споразуми

• Инструменти који æе се користити: стратешка и друга документа; листе провере; остали инструменти за унапреðење квалитета прописа

• Актуелни законодавни/регулаторни оквир за ову фазу законодавног поступка 
• Анализа ефеката политике
 


Ко је одговоран за припремну фазу?

Како су подељене одговорности између радних група, унутрашњих јединица у министарствима и евентуално других учесника у припремној фази?

Како и када се образују радне групе и ко би требало да буду чланови?

 

Презентација: Јасенка Чворо – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике/Анке Фрајберт

 

Општа дискусија

Преглед видео снимака презентације

Рад у групи: Како најбоље организовати садржај сесије и помоћи да лица која раде на изради прописа користе различите инструменте за унапређење прописа? Које врсте помоћних материјала (hand outs) су потребне?

Презентација рада у групама након које следи дискусија, анализа и евентуална побољшања презентација и групног рада, укључујући и опис задатка

 

Фасилитатори: српски тренер, Стефан Фридрихс, Анке Фрајберт

 
Четвртак 12. Септембар
10:00 – 11:45

Које услове би пропис требало да испуни у погледу садржаја (Презентација: до 30 минута)

Правни услови

· правна хијерархија

· усклаðеност

Методолошки услови

· структура, утврђивање општих правила и изузетака

· језик (разумљивост, јасноæа, итд.)

· усклаðеност са другим прописима

· дефинисање садржаја подзаконских аката у закону

 
Презентација и општа дискусија: Радоје Церовић – Народна скупштина/Анке Фрајберт
 
11:45 – 12:30
Питања која се односе на примену, спроводивост и трошкове примене прописа (кратак увод у тему – презентација до 30 мин.)

Шта је урађено, шта није, шта би требало урадити?

 Колико лица која раде на изради прописа обраæају пажњу на наведена питања, и колико доносиоци одлука имају стварну слику о наведеним питањима?

Да ли се министру нуде алтернативе у односу на одређена решења?

Да ли образложење прописа/ прилог о АЕП садржи све потребне елементе?

Каква су решења у односу на следеæа питања:

• израда подзаконских прописа
• информације, брошуре, флајери и сл. за потребе информисања заинтересоване јавности
 
• информације о органу надлежном за спровоðењу закона и његовим административним капацитетима
 
• административне обавезе граðана и привреде
 
• оквирни трошкови администрације за спровођење и проверу усаглашености (људски капацитети, обука, итд.)
 

 

Презентација: Владимир Недељковић – Министарство културе и информисања/ Анке Фрајберт

 
12:30 – 13:30
Пауза
13:30 – 16:00

Групни рад: Анализа нацрта у односу на горе поменута питања.

 

Презентација рада групе након које следи дискусија, анализа и могуæа побољшања презентација и групног рада, укључујући адекватност студије случаја, опис задатака, итд.

 
Фасилитатори: српски тренер, Стефан Фридрихс, Анке Фрајберт
 
 
 

Петак 13. Септембар

10:00 - 11:00
Наставак дискусије, анализа и побољшања
 
11:00 – 12:30
Питања у вези са израдом нацрта (Презентација: до 30 минута)         

· Захтеви у погледу форме, јединствена правила за израду нацрта

· Проверавање формалности у постојеæим нацртима

· Понављања у различитим законима

· Дефиниције

· Израда нацрта амандмана на закон

· Дискреционо право, недефинисани правни појмови

· Коришæење унакрсних референци у прописима

· Остали правни појмови

 

Презентација: Мира Радивојевић – Министарство здравља/ Анке Фрајберт

 
Општа дискусија           
 
12:30 – 13:30
Пауза
13:30 – 15:30
Групни рад (нацрт прописа обезбеђују српски тренери):

а) Процена нацрта у односу на горе поменута питања

б) Израда нацрта амандмана на закон/израда нацрта подзаконског акта

                                               

Презентација и дискусија о резултатима групног рада

Дискусија, анализа и могуæа побољшања групног рада, укључујући адекватност студије случаја, опис задатка, итд.

 

Фасилитатори: српски тренер, Стефан Фридрихс, Анке Фрајберт

 
 

После сваке сесије обуке водиæе се дискусија о томе да ли и како треба унапредити и допунити материјале за обуку. Потом треба припремити ревидирану верзију.

претрага