ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Заштита узбуњивача – обука за овлашћена лица

Програм обуке

 ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОБУКА ЗА ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА

 Палата „Србија“, источни улаз, II спрат

Предавач: Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду

09:00 09:15

Регистрација учесника и отварање семинара

09.15 – 09:30

·         Представљање предавача и полазника

·         Упознавање полазника са структуром и циљевима обуке

09:30 – 11:00

·         Упознавање полазника са међународним  стандардима  у области људских права са акцентом на Европској конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и право на слободу изражавања  ( те заштитом узбуњивача)

·          Међународним стандарди и примери најбоље праксе заштите узбуњивача

·         Хијерархија извора права, те начин заштите права који се непосредно штите Уставом Републике Србије  

11:00 - 11:15

Пауза за кафу

11:15 - 13:15

Закон о заштити узбуњивача у светлу Европске Директиве о узбуњивању :

  • поступак и врсте узбуњивања са нагласком на Интерном каналу узбуњивања код послодавца
  • Обавезе  послодавца прописане Законом и Правилником и казнена одговорност-подношење прекршајних пријава, надзор над  испуњавањем обавеза прописаних Законом:

-       одређивање овлашћеног лица за пријем пријава о узбуњивању и поступање по истима, начин достављања,

-       завођење и поступање по  информацији у вези са узбуњивањем,

-       очување поверљивот идентитета узбуњивача.

-       Улога овлашћених лица и значај поступања

-       Координација и сарадња са другим службама

-       Однос поступка интерне заштите са кривичним поступком, прекршајнимпоступком

-       Надзор над применом Закона (инспекција рада, управна инспекција)

-       Овлашћени подносиоци прекршајних пријава у вези са повредама Закона

-       Спровођење интерног поступка везаног за узбуњивање

-       Однос између поступка поводом кога је извршено узбуњивање и поступка заштите узбуњивача

-       „Положај и заштита овлашћеног лица“

-       „Узбуњивање јавности“

-       Узбуњивање у вези са „Тајним подацима“

13:15 - 14:00

Пауза  за ручак

14:00 - 15:15

Закон о заштити узбуњивача:

 

Судска заштита узбуњивача и накнада штете: начела, поступак.Утицај и примена Закона о заштити узбуњивача  у споровима из радних односа.

 

Однос Закона о заштити узбуњивача са Законом о спречавању злостављања на раду, Закона о забрани дискриминације (lex specialis или не)

 

  • Судска пракса Европског суда за људска права

 

·         Практична вежба: хипотетички случајеви уз подршку предавача

15:00- 15:30

·         Дискусија

·         Закључци

·         Евалуација

 

претрага