ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Мобинг – обука посредника и лица за подршку

  

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ 

МОБИНГ – ОБУКА ПОСРЕДНИКА И ЛИЦА ЗА ПОДРШКУ

 

Београд, 20. 5.2016.

 

сала 273, II спрат, источни улаз, Палата Србије

 

Предавач: Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање спорова

08:00-08:15

 

Регистрација учесника

 

08:15-09:45

 

Примена Законао спречавању злостављања на раду, уз посебан осврт на уочене проблеме у вези:

- утврђивања бића мобинга и околности под којим кршењe права која нису предмет мобинга могу бити доказ;

- специфичности у односу на важећи радноправни оквир- пребацивање терета доказивања на туженога и утврђивање злоупотребе права на заштиту од злостављањакод послодавца

09:4510:00

Пауза

 

10:00–11:30

 

Заштита у интерном поступку:

- покретање поступка, обавезе послодавца, учесника и посредника, ходограм посредовања и окончање (споразум или обустава), уз примере из праксе

- законски оквир  и основна начела посредовања, уз дозвољена одступања током поступка, уз примере из праксе

-овлашћења посредника и његова улога у проналажењу споразумног решења, заштита учесника током поступка

- правно дејство споразума или обуставе

- утврђивање дисциплинске одговорности запосленог због злостаљања на раду или злоупотребе права на заштиту од злостављања

- улога и овлашћења лица за подршку 

11:30-12:15

Пауза

 

12:15–13:45

 

Вештине посредовања:

- процена медијабилности и процесуирање спора ка споразуму

- емоционална и социјална интелигенција, комуникација, одвојени и заједнички састанци са учесницима ради приближавања ставова као заједничког интереса, уз примере добре праксе

- закључење споразума или обустава

- препорука послодавцу као превенција настанка будућих спорова

- праћење примене споразума 

13:45–14:00

Пауза

 

14:00–15:30

 

Дискусија и практичан рад:

- студија случаја и симулација посредовања

(учесницима је потребан ЗСЗР и Правилник, а организатор и  предавач ће обезбедити Водич за посредовање)

Евалуација семинара

претрага