ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Канцеларијско пословање

Програм обуке

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

17. септембар 2018. године

Национална академија за јавну управу (сала 233)

Палата Србијe, Булевар Михаила Пупина 2, Београд,

 

Предавач:  др Јасмина Бенмансур

08:0008.15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:30

Општа и основна питања канцеларијског пословања

· Појам канцеларијског пословања, значај и улога канцеларијског пословања

· Прописи којима је регулисано канцеларијско пословање органа државне управе

· Основни појмови канцеларијског пословања

09:3009:45

Пауза

09:4511:30

Садржина канцеларијског пословања I

· Примање поште. Непосредно примање поднесака. Потврда о пријему поднеска. Пријем поште од другог органа државне управе. Пријем поште преко поштанске службе. Отварање и прегледање поште. Поступак са актима и предметима који садрже тајне податке и ознаку степена тајности. Поступак са актима који подлежу таксирању. Пријемни штамбиљ. Распоређивање поште и класификација предмета по материји.

· Основне евиденције о актима и предметима: картотека предмета, скраћени деловодник, вођење евиденције путем аутоматске обраде података. Помоћне евиденције о актима и предметима: попис аката, вођење евиденције по досијеима. Евидентирање аката који су означени као тајни подаци.

· Поступак са нерешеним предметима истеком године. Здруживање аката. Омот списа. Достављање аката у рад. Роковник. Развођење аката. Отпремање поште. Архивирање и чување предмета. Архивска књига. 

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

Садржина канцеларијског пословања II

· Електронско канцеларијско пословање: достава електронских докумената, поступање са документима у електронском канцеларијском пословању, електронска архива.

· Послови у непосредној вези са канцеларијским пословањем: службени акт, обнављање (реконструкција) предмета, печати и штамбиљи, примање и предаја телефонског саопштења, надзор над применом прописа о канцеларијском пословању, административне таксе.

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

Однос канцеларијског пословања и управног поступка

Дискусија

Питања и одговори

претрага