ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

„КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама

 

ПРОГРАМ ЈАЧАЊА КАПАЦИТЕТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА

 
 

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЈА ЗА ЈАВНУ УПРАВУ

 

ОКТОБАР—НОВЕМБАР 2018.

Креирали смо овај Програм у циљу развијања знања и вештина државних службеника који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика у министарствима, управама у саставу министарстава, службама Владе, посебним организацијама и другим стручним службама у систему државне управе.

 

У октобру и новембру 2018. године, полазници ће имати прилику да кроз три модула, унапреде своја знања и вештине у области креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика. Сагледаће се и важност прикупљања, анализе и коришћења података за формулисање што бољих јавних политика заснованих на чињенично утемељеним одлукама, као и за праћење напретка у остваривању стратешких и оперативних циљева. Обука ће се одвијати кроз рад на конкретним примерима и практичан рад на рачунару (модул 3).

 

Релевантне анализе одређеног проблема представљају подршку у припремању и доношењу одлука у органима државне управе, и представљају основу за формулисање и праћење спровођења јавних политика. 

 

У том смислу, унапређење студијско-аналитичких капацитета државних службеника који раде на пословима планирања и анализе у органима државне управе и у наредном периоду ће бити у фокусу. Велику важност у процесу креирања јавних политика има анализа ефеката јавних политика која доприноси томе да одлуке креатора јавних политика и мера за њихово спровођење буду засноване на објективним подацима

 

Подршку у реализацији Програма јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама пружа ГИЗ Пројекaт за реформу јавне управе.

                                                                                                                                         

Модул 1. Јавне политике - креирање, спровођење и анализа ефеката

 
 
 

                                             11. и 12. октобар

 

Циљ: Развијање капацитета полазника за креирање јавних политика, њихово спровођење, праћење, координацију и анализу ефеката јавних политика  

Садржај: Основни појмови и циклус управљања системом јавних политика, анализа ефеката политика—кад и како се спроводи, фазе, елементи и актери укључени у процес формулисања политика на основу „доказа” и чињеница, идентификација опција, врсте мера и поступак избора оптималног решења, значај консултација и јавне расправе, преиспитивање и оцена постигнутих ефеката јавних политика кроз ex-post анализу и коришћење налаза при њиховој ревизији—уз примере добре домаће праксе и конкретне практичне вежбе.

Т

Тренер: Ивана Вукашиновић, Републички секретаријат за јавне политике

Модул 2.Израда докумената јавних политика  
 
 
 
                                             5-6. новембар

Циљ: Стицање знања и развој вештина за израду докумената јавних политика (стратегија, програма, акционих планова)  

Садржај: Карактеристике планског система, врсте докумената јавних политика, сврха, циљеви и период планирања по врстама докумената јавних политика, структура и садржај докумената јавних политика, фазе израде докумената јавних политика, технике за израду докумената јавних политика, процес усвајања докумената јавних политика кроз интензиван рад са тренерима на конкретним вежбама.

            Тренери: Сузана Стојадиновић и Ивана Вукашиновић, Републички секретаријат за јавне политике

Модул 3.      Праћење спровођења и вредновање у процесу управљања јавним политикама

 
 
 
                                             20-21. новембар
 

Циљ: Развијање аналитичких капацитета полазника за праћење, извештавање и вредновање јавних политика, кроз адекватну обраду и тумачење података прикупљених из различитих извора, коришћење постојећих и креирање нових показатеља за праћење ефеката јавних политика.

Садржај: Циклус управљања и праћење спровођења јавних политика; Елементи процеса и кораци у праћењу спровођења јавних политика; Значај и врсте показатеља; Значај и успостављање система за извештавање; Вредновање јавних политика; Значај и могућности коришћења статистичке грађе и других релевантних података; Употреба релевантних база података; Oбрада података и дефинисање показатеља; Креирање извештајних табела и графикона.

. Тренери: Дијана Илић Зоговић и Светлана Аксентијевић, Републички секретаријат за јавне политике

 

Полазници Програма су службеници који раде на пословима креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика. Полазници морају да доставе сагласност непосредног руководиоца за учешће у комплетном Програму.  

 
Начин пријаве

Пријављивање за учешће у Програму врши се на интернет страници Национална академија за јавну управу, кликом на ПРИЈАВИ СЕ испод најаве Програма попуњавањем обрасца. На мејл адресу ће Вам стићи образац пријаве. Потребно је да образац одштампате и потпишете Ви и Ваш непосредни руководилац, на тај начин руководилац даје своју сагласност да запослени похађа Програм. 

Оригинални образац достављате контакт особи за обуке у вашем органу, задуженој за сарадњу са Национална академија за јавну управу а копију образца понесите на први модул обуке. 

У случају великог броја пристиглих пријава, финална листа полазника биће утврђена у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, а полазници ће обавештење о томе да ли су на списку учесника Програма добити путем мејла, у року од два дана по завршетку рока за пријаву. 

Сертификати

Током програма полазници ће радити на конкретној студији случаја (практичном примеру), што ће укључити и рад на рачунару. По завршетку програма полазници ће добити сертификат о успешно завршеном Програму. Услов за добијање сертификата је израда свих домаћих задатака које предавачи задају током Програма.   

претрага