ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Уставно уређење

Програм обуке

УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ

 

5. септембар 2019. године

Београд, Градска управа, улица Краљице Марије 1, XX спрат (мала сала)

Реализатор: Проф. др С.Лилић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

·         РАЗВОЈ УСТАВНОСТИ У СРБИЈИ

-         Почеци и  развој уставности у Србији до 1918. године.

-         Уставни развој Србије у југословенској краљевини.

-         Уставни развој Србије у југословенској социјалистичкој држави.

-         Уставни  развиј Србије након  распада СФРЈ. 

-         Устав Републике Србије из 1990. године.

-         Устав СРЈ из 1992. године.

-         Уставна повеља Државне заједнице СЦГ.

-         Устав Републике Србије из 2006. године.

·         СТРУКТУРА И ОСНОВНА НАЧЕЛА УСТАВА СРБИЈЕ ИЗ 2006. ГОДИНЕ

-         Уставна преамбула.

-         Начела Устава.

-         Грађанска (народна) сувереност.

-         Владавина права.

-         Подела власти.

-         Политички плурализам.

-         Световност државе.

·         ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ

-         Људска и мањинска права - појам и основна начела.

-         Право на достојанство и слободан развој личности.

-         Право на живот и неповредивост физичког и психичког интегритета.

-         Забрана ропства, положаја сличног ропству и принудног рада.

-         Право на слободу и безбедност (уставни режим кршења слободе).

-         Права странаца.

-         Посебна права припадника националних мањина.

-         Слобода кретања и неповредивост стана.

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

-         Тајност писама и других средстава општења

-         Заштита података о личности.

-         Слобода мисли, савести и вероисповести.

-         Приговор савести.

-         Слобода мишљења и изражавања.

-         Слобода изражавања националне припадности.

-         Слобода медија.

-         Слобода кретања и неповредивост стана.

-         Право на oбавештеност.

-         Изборно право.

-         Слобода окупљања.

-         Слобода удруживања.

-         Право на имовину.

·         ПРАВО НА ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ И УСТАВНИ РЕШИМ ПРИТВОРА

-         Уставни режим притвора.

-         Право на правично суђење.

-         Право на рехабилитацију и накнаду штете.

-         Право на правно средство.

·         СОЦИЈАЛНА И ЕКОНОМСКА ПРАВА

-         Уставни режим права на рад и права на штрајк.

-         Право на образовање.

-         Право на здраву животну средину.

-         Посебна права везана за дете и породицу.

-         Економско уређење

-         Јавне финансије

·       УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ И НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

-         Положај и надлежности Народне скупштине (имунитет народног посланика; референдум; распуштање Скупштине)

-         Положај и надлежности председника Републике (избор, мандат и престанак мандата)

-         Положај, састав, надлежности и одговорност Владе (избор и трајање мандата Владе; интерпелација; гласање о неповерењу Влади или члану Владе)

-         Уставни положај државне управе

-         Уставни положај Заштитника грађана

-         Војска Србије

-         Јавно тужилаштво (избор и положај републичког јавног тужиоца; Државно веће тужилаца)

-         Уставни суд (положај и надлежности; састав Уставног суда и престанак дужности судије Уставног суда; поступак оцене уставности и законитости и уставна жалба)

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

-         Уставне основе територијалне организације Републике Србије; аутономне покрајине - положај и надлежности; Финансијска аутономија и правни акти аутономне покрајине; локална самоуправа - појам и положај по Уставу; локални избори; надлежности јединице локалне самоуправе; правни акти и органи јединице локалне самоуправе; надзор над радом општине; заштита локалне самоуправе; финансирање локалне самоуправе; месна самоуправа.

·       ХИЈЕРАРХИЈА ПРАВНИХ АКАТА

-         Објављивање закона; хијерархија правних а и других правних аката; забрана повратног дејства; језик поступка.

·       ВАНРЕДНО СТАЊЕ, РАТНО СТАЊЕ

-         Уставне одредбе о ванредном стању; уставне одредбе о ратом стању.

·         ПРОМЕНА УСТАВА

-           Промена Устава (ревизионе калузуле).

·         СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА ПРИ ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА

-        Спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција; врсте сукоба интереса у вршењу јавне функције; обавеза пријављивања имовине функционера (поклони); план интегритета; Агенција за борбу против корупције; Надлежност Агенције; Органи Агенције (Одбор Агенције; Директор Агенције; Стручна служба Агенције):

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Вредновање стеченог знања (тест).

·         Евалуација.

·         Завршетак рад семинара.

 

претрага