ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Садржај обуке

Садржај обуке

Кликом на овај текст отворите и одштампајте програм обуке.

Основи система Европске уније

 

Програм обуке

Назив обуке

ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  

Датум и место одржавања:

Среда, 18. септембар 2019. године.

Општина Чукарица, Шумадијски трг 2,  Баново брдо, Београд  - Велика сала

Реализатор: Проф. др Стеван.Лилић

 

08:00 – 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:15 – 09:45

·         Специфичности ЕУ као субјекта у међународним односима

-         Специфичности ЕУ уније као субјекта у међународним односима.

-         Европска унија као заједница 28 држава и народа.

-         Принцип добровољности као елемент организације ЕУ.

-         Принцип супсидијарности као елемент организације ЕУ.

-         Статус држава чланица и држава кандидатима за чланство у ЕУ.  

-         Процедура напуштања ЕУ ("Brexit").

·         Историјат развоја европских интеграционих процеса - настанак европских заједница

-         Историјат развоја европских интеграционих процеса.

-         Заједница за угаљ и челик.

-         Европска економска заједница и јединствено тржишта (ЕЕЗ).

-         Европска заједница за атомску енергију (Еуроатом).

-         Савет Европе (CoE).

-         Орагнизација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

-         Европска унија (ЕУ).

·         Оснивачки акти ЕУ

-         Оснивачки акти ЕУ као међународним уговорима које су међусобно закључиле државе чланице.

-         Уговор о оснивању Европске уније (1992)

-         Уговор из Амстердама (1999).

-         Уговор из Нице (2003).

-         Предлог Уговора о Уставу за Европу (2004).

-         Уговор из Лисабона (2009).

-         Уговори ЕУ који су данас на снази.

-         Поступак измена и допуна уговора на којима се заснива ЕУ.

09:45 – 10:00

Пауза

10:00 – 11:30

·         Органи ЕУ и њихов делокруг

-         Институције и органи ЕУ.

-         Европски парламент.

-         Савет ЕУ (Савет министара),

-         Европска комисија.

-         Суд правде ЕУ.

-         Ревизорски (финансијски) суд

-         Европска централна банка и Европска инвестициона банка.

·         Прописи ЕУ

-         Улога Комисије, Европског парламента и Савета у припреми и доношењу прописа.

-         Системе посебних тела у поступку извршења прописа („комитологија”)

-         Примена прописа ЕУ.

-         Улога Европског суда правде.

-         Правне тековине EU (aquis communitaire).

-         Право ЕУ (комунитарно право).

·         Структура ЕУ

-         Структура ЕУ (области и питања о којима се утврђују заједничке политике) .

-         Надлежности ЕУ које су јој додељене уговором (принцип преноса).

-         Искључиве надлежности ЕУ (тржиште, конкуренција; царине и др).

-         Дељене надлежности ЕУ (енергија, пољопривреда, заштита животне средине и др).

-         Подржавајуће надлежности ЕУ (здравље; индустрија; туризам).

-         Садржина ранијег тзв. Првог, Другог и Трећег стуба ЕУ (1993-2003).

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:15 – 13:45

·         Стицање статуса придружене чланице

-         Процес придруживања ЕУ

-         Документ о придруживању земаља Западног Балкана ЕУ (Солун 2003).

-         Стицање статуса придружене чланице (споразум о стабилизацији (и тзв. прелазни споразум).

-         Критеријуми за пријем у чланство ЕУ (политички, правни, економски). 

-         Поступак за стицање статуса чланице ЕУ (извештаји о напретку; преговарачка поглавља).

Национална документа

-         Резолуција Народне скупштине РС о придруживању ЕУ.

-         Стратегија комуникације о приступању Републике Србије ЕУ.

-         Споразум о стабилизацији и придруживању.

-         Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ.

-         Акциони план за јачање институционалних капацитета у процесу ЕУ интеграција.

-         Инструменти за усклађивање прописа

-         Приступни преговори са ЕУ.

-         Скрининг (преговарачка поглавља)

-         Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије ка чланству у ЕУ (2018-2019).

Коришћење међународне помоћи

-         Коришћење међународне помоћи. ЕУ за државе кандидате.

-         ИПА предприступни фондови.

-         Други фондови подршке државама кандидатима.

13:45 – 14:00

Пауза

14:00 – 15:30

·         Вредновање стеченог знања (тест).

·         Евалуација.

·         Завршетак рад семинара.

 

претрага