Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања

 

 

ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ

Уводни програм обуке за државне службенике са средњим образовањем

УПРАВНИ ПОСТУПАК,

СА ЕЛЕМЕНТИМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

22-23. јул 2019. године

Предавач: Јасмина Бенмансур

I дан

08:00– 08:15

Регистрација учесника и отварање семинара

08:1509:45

· Општа и основна питања канцеларијског пословања

· Појам канцеларијског пословања, значај и улога канцеларијског пословања

·  Прописи којима је регулисано канцеларијско пословање органа државне управе

·  Садржина програма - Канцеларијско пословање (I део)

-   Примање поште

-   Непосредно примање поднесака

-   Потврда о пријему поднеска

-   Пријем поште од другог органа државне управе

-   Пријем поште преко поштанске службе

-   Отварање и прегледање поште

-   Поступак са актима и предметима који садрже тајне податке и ознаку степена тајности

-   Поступак са актима који подлежу таксирању

-   Пријемни штамбиљ

-   Распоређивање поште и класификација предмета по материји

09:45 – 10:00

Пауза

10:0011:30

·  Садржина програма - Канцеларијско пословање (II део)

-  Основне евиденције о актима и предметима

o Картотека предмета

o Скраћени деловодник

o Вођење евиденције путем аутоматске обраде података

-  Помоћне евиденције о актима и предметима

o Попис аката

o Вођење евиденције по досијеима

o Евидентирање аката који су означени као тајни подаци

-  Поступак са нерешеним предметима истеком године

-  Здруживање аката

-  Омот списа

-  Достављање аката у рад

-  Роковник

-  Развођење аката

-  Отпремање поште

-  Архивирање и чување предмета

-  Архивска књига 

11:30 – 12:15

Пауза за ручак

12:1513:15

·  Електронско канцеларијско пословање

-  Достава електронских докумената

-  Поступање са документима у електронском канцеларијском пословању

-  Електронска архива

·  Послови у непосредној вези са канцеларијским пословањем

-  Службени акт

-  Обнављање (реконструкција) предмета

-  Печати и штамбиљи

-  Примање и предаја телефонског саопштења

-   Надзор над применом прописа о канцеларијском пословању

·  Дискусија

·  Питања и одговори

13:15 – 13:30

Пауза

13.30 – 15:30

·  Појам управног поступка

·  Врсте управног поступка

·  Начела управног поступка

·  Управно поступање

-  Управни акт

-  Гарантни акт

-  Управни уговор

-  Управне радње

-  Пружање јавних услуга

·  Основна правила управног поступка

-  Учесници у управном поступку

-  Надлежност органа

-  Овлашћено службено лице

-  Сарадња и стручна помоћ

-  Странка у управном поступку и њено заступање

-  Општење органа и странака

Обавештавање

II дан

08:0008.30

Регистрација учесника

08:3010:00

·   Покретање првостепеног управног поступка

-  Начин покретања поступка

-  Тренутак покретања поступка

-  Одбацивање захтева странке

-  Захтев за признавање својства странке

-  Покретање поступка јавним саопштењем

-  Спајање управних ствари у један поступак

-  Измена захтева

-  Поравнање

·  Прекид и обустављање поступка

·  Ток поступка до доншења решења - I део

-  Начин утврђивања чињеница у поступку

-  Дужност органа да прибави податке по службеној дужности

-  Непосредно одлучивање

10:0010:15

Пауза

10:1512:00

·  Ток поступка до доншења решења - II део

-  Испитни поступак

-  Претходно питање

-  Усмена расправа

-  Доказивање

·   Решење

· Закључак

·  Врсте правних средстава

·   Редовна правна средства

-  Приговор

-  Жалба

·  Поступање надлежних органа по жалби

-  Поступање првостепеног органа по жалби

-  Поступање другостепеног органа по жалби

12:00 – 13:00

Пауза за ручак

13:00 – 13:45

·   Ванредна правна средства

(Посебни случајеви уклањања и мењања решења)

-  Мењање и поништавање решења у вези са управним спором

-  Понављање поступка

-  Поништавање коначног решења

-  Укидање решења

-  Поништавање, укидање или мењање правноснажног решења на препоруку заштитника грађана

·  Заједнички елементи посебних случајева укидања и мењања решења

-  Рок за издавање решења

-  Правне последице поништавања или укидања решења

-  Правна средства против ванредних правних седстава

·  Извршење

13:4514:00

Пауза

14:0015:30

 

·  Дискусија

· Питања и одговори

 

· Тест знања