ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2017. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2017. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду фебруар-новембар 2017. године), Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 8.11.2016. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.

Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
Време одржавања: Два пута недељно по сат и по током два семестра (фебруар-новембар 2017)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
Координатор: Ивана Словић, ivana.novovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Служба прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Служба извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Службе за управљање кадровима и ОИФ, бивају тестирани од стране Француског института у Србији. Према процењеном знању кандидати ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура за учешће у групним курсевима у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС институцији која ће реализовати курсеве, као и да доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика" на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ће такође накнадно бити обавештени).

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:

Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави

 

АПРИЛ - ДЕЦЕМБАР 2017. године, КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Курс има за циљ да омогући полазницима да унапреде знање и способност комуникације на енглеском језику у домену европских интеграција и међународне сарадње. Курсеви ће се реализовати на нивоима Б1 и Б2 у складу са Заједничким европским језичким оквиром. Такође се организује специјалистички курс енглеског језика за додатних сто државних службеника из органа државне управе. Курс је намењен полазницима на Ц нивоу знања језика и обухвата три модула: Effective Speaking, Effective Writing и Effective Negotiating. Први модул - Effective Speaking обухвата дефинисање тема за усмено презентовање; фокус на организацији садржаја; организацију времена; основе јавног наступа (држање, артикулација, контакт са публиком, и сл); коришћења помагала при усменој презентацији; поwерпоинт. Други модул - Effective Writing обухвата развој стилова и регистра (формални и неформални); различите жанрове у формалној писменој комуникацији; организацију и кохеренцију текста; вокабулар. Трећи модул - Effective Negotiating подразумева организацију аргументативног дискурса; дебату.

Циљна група: Курс је намењен превасходно државним службеницима запосленим на неодређено радно време, који су ангажовани у преговарачким групама за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обавЉају наведене послове.

Предавач/и: Наставу ће изводити професори Катедре за англистику Филолошког факултета, као и изворни говорници енглеског језика Тестирање: Пре почетка курса, ради формирања група, државне службенике ће тестирати професори са Катедре за англистику Филолошког факултета. Улазно тестирање ће се обавити 1. априла 2017. године, о тачном времену и месту тестирања, полазници ће бити накнадно обавештани. На основу показаног знања обавиће се рангирање и разврставање полазника у уједначене групе. Предност ће имати полазници који на улазном тесту остваре већи број поена. Распоред група за учеснике програма биће накнадно објављен.

Време одржавања: Настава за класичан курс језика ће бити организована два пута недељно у трајању од по сат и по, и то од 7.30 до 9.00 и од 15.00 до 16.30 у складу са расположивим терминима за сваки ниво. Настава за специјалистички курс ће бити организована једанпут недељно у трајању од 135 минута, од 15.00 до 17.15.

Место одржавања: Служба за управљање кадровима, Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз

Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији

Напомена: Неопходно је да потписан образац “Услови за похађање курса енглеског језика“ понесете са собом на дан тестирања.

Текст позива за курс енглеског језика можете преузети на линку.

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.03.2017 године

претрага
календар