ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

27. август 2019. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ГОДИШЊИХ НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА – СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања полазника о поступку спровођења уговора о додели бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру Годишњих националних акционих програма према правилима ПРАГ–а.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
Реализатор: Александар Стојиљковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 25.08.2019 године или до попуне.

29. август 2019. године, ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Унапређење знања и вештина хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима, процес анализе обима посла). 
Циљна група: Носиоци хоризонталних функција у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи и ревизори Ревизорског тела. 
Реализатори: Ивана Урошевић, Маја Константиновић, Министарство финансија 
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова 
Место одржавања: 
Палата Србије, Београд, II спрат, сала 274 
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.08.2019 године или до попуне.

4 - 5. септембар 2019. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ: ПЛАЋАЊЕ УГОВАРАЧИМА 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење теоријског и практичног знања државних службеника из области правилиа и процедура које се односе на токове новца и области планирања средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, финансијске службе и интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори Ревизорског тела.
Реализатор: Љиљана Илић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274 
Координатор: Јована Важић, jovana.vazic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2019 године или до попуне.

9. септембар 2019. године, ИПА II (2014-2020) - обука одложена од 21.августа  ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Упознавање полазника са појмом и наменом Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), правилима за његово програмирање и спровођење.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања, програмирања, спровођења, праћења, извештавања и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ, интерни ревизори теле одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори ревизорског тела.
Реализатор: Светлана Новаковић, Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, Београд, II спрат, сала 273
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

11. септембар 2019. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ – СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања полазника у вези са програмирањем, спровођењем и надзором над поступцима јавних набавки за додељивање бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру програма територијалне сарадње према правилима ПРАГ–а.
Циљна група: Државни службеници и други запослени чији се радни задаци односе на припрему, спровођење и контролу грантова у оквиру прекограничне сарадње, ревизори Ревизорског тела.
Реализатор: Бојана Слијепчевић, Министарство финансија
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.09.2019 године или до попуне.

17 - 19. септембар 2019. УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТНИМ ЦИКЛУСОМ - PCM
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Детаљније упознавање полазника са свим фазама пројектног циклуса, односно свим активностима на реализацији једног пројекта од идентификације потребе до евалуације остварених резултата, уз усвајање знања и вештина потребних за примену приступа логичког оквира (Logical Framework Matrix - LFM) у складу са стандардима у овој области који се примењују у оквиру Европске уније.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у програмирању и спровођењу ИПА пројеката.
Реализатор: Geraldo Carreiro, експерт на пројекту
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања:
Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством за Европске интеграције у оквиру пројекта ППФ7


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.09.2019 године или до попуне.

23. септембар 2019. ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ:
Упознавање државних службеника система управљања програмима претпри-ступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и сред-става за суфинансирање.
Циљна група:
Менаџери ИПА пројеката, финансијске службе и ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, ревизори Ревизорског тела.
Реализатори: Бојана Чађан, Слободан Игњатовић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Београд, Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273 
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 16.09.2019 године или до попуне.

претрага
календар