ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

Управљање законодавним процесом и управни акти

20-21. август 2018. године, ПЛАНИРАЊЕ, ИЗРАДА И ПРИМЕНА ПРОПИСА
Циљ:
Семинар се одржава у циљу унапређења знања и вештина полазника за активно учешће у процесу израде нацрта прописа.
Циљна група:
Државни службеници којиучествују у изради нацрта прописа.
Предавач:
Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Време одржавања:
08:00-15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Борба против корупције

24. август 2018. године, ЗАШТИТА УЗБУЊИВАЧА - ОСНОВНА ОБУКА
Циљ:
упознавање државних службеника са појмом узбуњивања, врстама узбуњивања, условима под којима се узбуњивање може вршити, условима и поступком заштите узбуњивача, односно лица која сагласно Закону у заштити узбуњивача ужива заштиту као узбуњивач, као и осталим правима која проистичу из Закона о заштити узбуњивача.
Циљна група:
сви државни службеници.
Предавач:
Маријана Шарац, Прекршајни суд у Београду
Време одржавања:
08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovoic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.08.2018 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

24. август 2018. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности. Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Пословна комуникација

27. август 2018. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке:
Унапређење језичке културе државних службеника.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

29. август 2018. године, ИЗВРШАВАЊЕ ПРЕСУДА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Циљ:
јачање капацитета државних службеника и државних органа за ефиксније извршавање пресуда Европског суда за људска права и допринос већој усклађености домаће праксе и домаћих прописа са европским стандардима у области људских права.
Циљна група:
државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и нормативним пословима, пре свега из Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства спољних послова, Министарства финансија и Републичког секретаријата за законодавство.
Предавач:
др Славољуб Царић, Министарство спољних послова
Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.08.2018 године или до попуне.

Лични развој запослених

30. август 2018. године, САМОПРОЦЕНА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА РАЗВОЈ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке: Омогућити полазницима боље разумевање сопствене личности на темељу самопроцене и схватања улога и понашања које појединци заузимају у тиму и организаицји. 
Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса, као и други државни службеници.
Предавач:
Татјана Драгосавац, НЛП тренер и коуч
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

претрага
календар