ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2017. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2017. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду фебруар-новембар 2017. године), Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 8.11.2016. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.

Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
Време одржавања: Два пута недељно по сат и по током два семестра (фебруар-новембар 2017)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
Координатор: Ивана Словић, ivana.novovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Служба прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Служба извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Службе за управљање кадровима и ОИФ, бивају тестирани од стране Француског института у Србији. Према процењеном знању кандидати ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура за учешће у групним курсевима у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС институцији која ће реализовати курсеве, као и да доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика" на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ће такође накнадно бити обавештени).

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:

Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави

 

Страни језик

АПРИЛ - ДЕЦЕМБАР 2017. године, КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Курс има за циљ да омогући полазницима да унапреде знање и способност комуникације на енглеском језику у домену европских интеграција и међународне сарадње. Курсеви ће се реализовати на нивоима Б1 и Б2 у складу са Заједничким европским језичким оквиром. Такође се организује специјалистички курс енглеског језика за додатних сто државних службеника из органа државне управе. Курс је намењен полазницима на Ц нивоу знања језика и обухвата три модула: Effective Speaking, Effective Writing и Effective Negotiating. Први модул - Effective Speaking обухвата дефинисање тема за усмено презентовање; фокус на организацији садржаја; организацију времена; основе јавног наступа (држање, артикулација, контакт са публиком, и сл); коришћења помагала при усменој презентацији; поwерпоинт. Други модул - Effective Writing обухвата развој стилова и регистра (формални и неформални); различите жанрове у формалној писменој комуникацији; организацију и кохеренцију текста; вокабулар. Трећи модул - Effective Negotiating подразумева организацију аргументативног дискурса; дебату.

Циљна група: Курс је намењен превасходно државним службеницима запосленим на неодређено радно време, који су ангажовани у преговарачким групама за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обавЉају наведене послове.

Предавач/и: Наставу ће изводити професори Катедре за англистику Филолошког факултета, као и изворни говорници енглеског језика Тестирање: Пре почетка курса, ради формирања група, државне службенике ће тестирати професори са Катедре за англистику Филолошког факултета. Улазно тестирање ће се обавити 1. априла 2017. године, о тачном времену и месту тестирања, полазници ће бити накнадно обавештани. На основу показаног знања обавиће се рангирање и разврставање полазника у уједначене групе. Предност ће имати полазници који на улазном тесту остваре већи број поена. Распоред група за учеснике програма биће накнадно објављен.

Време одржавања: Настава за класичан курс језика ће бити организована два пута недељно у трајању од по сат и по, и то од 7.30 до 9.00 и од 15.00 до 16.30 у складу са расположивим терминима за сваки ниво. Настава за специјалистички курс ће бити организована једанпут недељно у трајању од 135 минута, од 15.00 до 17.15.

Место одржавања: Служба за управљање кадровима, Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз

Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији

Напомена: Неопходно је да потписан образац “Услови за похађање курса енглеског језика“ понесете са собом на дан тестирања.

Текст позива за курс енглеског језика можете преузети на линку.

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.03.2017 године

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“
Координатор: јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима

 

13. октобар-26. децембар 2017. године, ПРОГРАМ OБУКЕ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ КОЈИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЕСТИМА "РУКОВОДИЛАЦ ПО ПРВИ ПУТ" ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2017.

Програм укључује семинаре и додатне програмске активности (самопроцену индивидуалних потенцијала за развој, израду личног плана развоја, менторство и коучинг) и Завршну свечаност.
Семинари су:
Модеран концепт управљања и развоја људских ресурса 13.10; Вештине комуникације и решавања конфликата 19-20.10; Управљање тимом 2.11; Доношење одлука 9.11; Управљање законодавним процесом 10.11; Управљање временом и вођење састанака 15.11; Јавни наступ и вештине презентације 30.11; Основе циклуса управљања јавним политикама 7.12; Етика  и интегритет 8.12;
Активности додатне подршке личном развоју (опционо) су:

Менторство (Израда менторског рада уз подршку ментора ради продубљивања знања у одабраној теми, у области организационог управљања, управљања средствима ЕУ, развоја људских ресурса, јавног наступа и вештина презентације);Самопроцена индивидуалних потенцијала (онлајн тестирање); Израда личног плана развоја; и Кочинг разговори. Све активности додатне подршке се посебно, индивидуално договарају. Завршна свечаност 26.12: (Приказ резултата, процена ефеката Програма, представљање менторских радова и додела сертификата/потврда.)                                                                                                 Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено, који су заинтересовани и мотивисани да развију своје вештине руковођења, да раде на личном развоју и који су истовремено препознати од стране непосредних руководилаца као и на нивоу органа из којег долазе као службеници у чији развој каријере је потребно улагати, имајући у виду њихове резултате рада, потребе посла као и организационе промене.
Време одржавања: октобар - децембар 2017. године
Место одржавања: Палата "Србија", источни учаз, II спрат
Координатор: Наташа Живојиновић, 011/301-4236
Организатор: Служба за управљање кадровима и ГИЗ пројекат

 

Страни језик

15.11. 2017- 2.3.2018, ПОЧЕТНИ КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА, А1-1

Циљ: Оспособљавање полазника за вођење најосновније комуникације на немачком језику.
Циљна група:
Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција. Курс је приређен (само) за полазнике који никада раније нису учили немачки језик. Неопходно је редовно похађање курса. Стога циљну групу чине они полазници који су у прилици да редовно похађају часове упркос пословним обавезама.
Предавач:
Лана Кабић, Гете институт.
Време одржавања:
у периоду од 15.11. 2017. до 2.3.2018, у термину 07:30-9:00ч, средом и петком.
Место одржавања:
Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 272
Координатор:
Наташа Живојиновић, 011/301-4236
Организатор: Служба за управљање кадровима
у сарадњи са Гете институтом.

 

 

 

 

Управљање законодавним процесом и управни акти

20-21. новембар 2017. године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
.
Предавач:
Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз

Координатор: Јелена Ђорђевић, 011-301-4237
Организатор: Служба за управљање кадровима

Управљање законодавним процесом и управни акти

20-21. новембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
Предавач:
Јасна Цвијетић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Виолета Петронијевић Мишић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима

 

Заштита људских права и тајности података

 22. новембар 2017. године, ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Циљ:
Упознавање полазника са правима припадника националних мањина, која су гарантована позитивно правним прописима, информисање о начину и заштити мањинских права, стицање знања о надлежним органима који се тиме баве, стицање знања о националним саветима националних мањина, упознавање са обавезама које Република Србија треба да предузме на путу европских интеграција а тичу се права и положаја припадника националних мањина, као и подизање свести о постојању националних мањина и њиховим правима код државних службеника.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Љиљана Бекчић, Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата
,,Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic
@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.11.2017 године или до попуне.

Јавне финансије

23-24. новембар 2017. године, ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Циљ:
Унапређење знања и вештина учесника у разумевању циљева, задатака и значаја интерне ревизије у јавном сектору, односа интерне и екстерне ревизије у јавном сектору и процеса прикупљања ревизорских доказа.
Циљна група: Интерни ревизори, сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, као и државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима.
Предавачи:. проф. др Владимир Познанић, др Даница Леко, доц. др Даница Рајин и Ана Вјетров, Факултет за економију, финансије и администрацију
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Заштита људских права и тајности података

 24. новембар 2017. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Циљ: Упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач: Тијана Милошевић, Повереник за заштиту равноправности.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

Инспекцијски надзор

28-29. новембар 2017.године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
Предавач: Оливера Топалов, Министарство заштите животне средине
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима

Управљање финансијском помоћи европске уније

28. новембар 2017. године, ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ
Циљ:
Упознавање запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима са који раде на пословима праћења пројеката финансираних из програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења пројеката и релевантних докумената, улогама, задацима, динамиком обављања посла и израдом извештаја о праћењу пројеката финансираних помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње
Циљна група: Државни службеници запослених у оперативној, управљачкој структури и запослених у заједничким техничким секретаријатима програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења пројеката
Предавач:
Кристина Ашковић, Министарство за европске интеграције; Наталија Матуновић Милошевић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор:
Служба за управљање кадровима

 

Кохезиона политика еу

30. новембар 2017. године УВОД У КОХЕЗИОНУ ПОЛИТИКУ ЕУ
Циљ:
Упознати полазнике са циљевима, основним начелима, инструментима и захтевима кохезионе политике ЕУ.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.11.2017 године или до попуне.

Кохезиона политика еу

01. децембар 2017. године ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОХЕЗИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ
Циљ:
Разумевање укупног стратешког контекста у коме се одвија процес програмирања од стране запослених који учествују у процесу и стицање методолошких вештина потребних за припрему програмских докумената. Циљна група: Државни службеници који раде на пословима програмирања и спровођења програма из средстава ЕУ фондова у органима јавне управе; државни службеници одговорни за јавне набавке, државну помоћ и статистику. У складу са потребама и представници партнера и потенцијалних корисника.
Предавачи: Невена Марчета и Валентина Видовић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.11.2017 године или до попуне.

Безбедност, заштита и здравље на раду

01. децембар 2017. године, АНТИ-СТРЕС РАДИОНИЦА

Циљ: Овладавање техникама које омогућавају релативно брзо побољшавање физичког, менталног и емоционалног стања.
Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
Предавач: Нада Марковић, Министарство здравља
Време одржавања: 09:00-12:00 
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 223
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

Управљање људским ресурсима

01. децембар 2017. године, АНАЛИЗА ПОСЛА
Обука се одржава у циљу унапређења знања и развоја вештина за споровођење анализе посла, израда описа радних места и разврставање радних места.
Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и државним службеницима који раде на пословима аналитичара радних места
Предавач: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадрвима
Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 274
Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
Организатори: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.11.2017 године или до попуне.

Безбедност, заштита и здравље на раду

04. децембар 2017. године, АНТИ-СТРЕС РАДИОНИЦА

Циљ: Овладавање техникама које омогућавају релативно брзо побољшавање физичког, менталног и емоционалног стања.
Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
Предавач: Нада Марковић, Министарство здравља
Време одржавања: 09:00-12:00
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 223
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

Управљање људским ресурсима

04. децембар 2017. године, ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА ЗА КАДРОВИМА
Обука се одржава у циљу унапређења знања и развоја вештина за планирање пореба за кадровима
Циљна група: Семинар је намењен руководиоцима у органима државне управе и државним службеницима који раде на пословима аналитичара радних места, као и државни службеници који учествују у кадровском планирању
Предавач: Милица Буквић и Ксенија Берић, Служба за управљање кадрвима
Место одржавања: Палата Србија, други спрат, сала 274
Координатор: Јелена Ђорђевић, тел: 311-39-43
Организатори: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.11.2017 године или до попуне.

Управљање људским ресурсима

5. децембар 2017. године, МЕТОДЕ ОДАБИРА КАДРОВА
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за примену савремених метода одабира кадрова
Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама и они који учествују у раду конкурсних комисија, као и остали државни службеници
Предавач:
Александра Станковић и Сања Леверда, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 29.11.2017 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

06. децембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

Циљ: Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
Предавач: Биљана Стојковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.12.2017 године или до попуне.

Управљање људским ресурсима

8. децембар 2017. године, ВОЂЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ КАДРОВСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Циљ:
Оспособљавање за самостални рад на ажурирању података у програмској апликацији на информатичкој бази података Централне кадровске евиденције
Циљна група: Државни службеници који раде у кадровским јединицама, посебно администраторима информационог система за управљање кадровима
Предавач:
Милан Радаковић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 01.12.2017 године или до попуне.

Управљање финансијском помоћи европске уније

12. децембар 2017. године, СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА: УЛОГА МЕНАЏЕРА ПРОЈЕКТА
Циљ: Упознавање државних службеника са основним вештинама управљања пројектима у оквиру спровођења програма претприступне помоћи ЕУ.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци.
Предавач: Јелена Мујчиновић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.

 

    


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 07.12.2017 године или до попуне.

Управљање финансијском помоћи европске уније

13-14. децембар 2017. године, ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА

Циљ: Упознавање носиоца хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању и управљање ризицима) у систему управљања програмима претприступне помоћи ЕУ са хоризонталним процедурама и њиховим изменама.
Циљна група: Носиоци хоризонталних функција у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи и ревизори Ревизорског тела.
Предавач: Споменка Вирцбургер и Ивана Урошевић, Министарство финансија
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.12.2017 године или до попуне.

Управљање људским ресурсима

13. децембар 2017. године, ОЦЕЊИВАЊЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника у вези са планирањем и спровођењем поступка оцењивања
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе као и други државни службеници
Предавач:
Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.12.2017 године или до попуне.

Јавне финансије

15. децембар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Циљ:
Унапређење знања и вештина учесника у препознавању могућих узрока настанка спољних и унутрашњих фактора ризика и оспособљавање учесника за управљање ризицима у јавном сектору.
Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица, државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима, као и интерни ревизори.
Предавачи: проф. др Владимир Познанић, доц. др Милош Ерић, доц. др Горан Радосављевић, доц. др Катарина Станић, Факултет за економију, финансије и администрацију
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 07.12.2017 године или до попуне.

Јавне финансије

21. децембар 2017. године, ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ
Циљ:
Унапређење знања и вештина учесника у области развоја индикатора у програмском буџету и оспобљавање учесника за учешће у развоју и разумевање структурних специфичности интерсекторског програмског буџета.
Циљна група: Сви руководиоци ужих унутрашњих јединица и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавачи: доц. др Горан Радосављевић, проф. др Милица Бисић, доц. др Михајло Бабин, проф. др Горан Питић, доц. др Милош Ерић и доц. др Катарина Станић, Факултет за економију, финансије и администрацију, као и буџетски аналитичари, Сектор за буџет, Министарство финансија
Време одржавања: 08:30-15:30
Место одржавања: Факултет за економију, финансије и администрацију, Булевар Зорана Ђинђића 44, Сала С1
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43, snezana.abramovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима уз подршку пројекта Јачање капацитета јавне управе развојем универзитетских курикулума из ФИНАнсијског менаџмента, рачуноводства и Контроле - ФИНАК (FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration - FINAC) и Министарства за државну управу и локалну самоуправу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.12.2017 године или до попуне.

претрага
календар