ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

Управљање финансијском помоћи европске уније

18 - 19. септембар 2018. године: УГОВОРИ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА (ПРАГ) ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке: стицање основних знања из области јавних набавки услуга према правилима ПРАГ-а.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
Предавачи: Душица Јањић, Министарство финансија
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic1@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Програм обуке за државне службенике на положају

19. септембар 2018. године, УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА ОТКАЗАНА ОБУКА
Циљ: Стицање знања неопходних за ефективно управљање процесима планирања, креирања и спровођења јавних политика, фазама праћења и вредновања, као и ефективној координацији јавних политика на нивоу центра Владе и улози највиших руководилаца у тим процесима.
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
Предавач: Бојана Тошић и Нинослав Кекић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 09:00-15:00
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 129
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

20-21. септембар 2018. године, УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Циљ:
Стицање знања о основним принципима уставног уређења Републике Србије
Циљна група:
Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима
Предавач:
Дарко Радојичић, Републички секретеријат за законодавство
Време одржавања: 09:00 - 14:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор:
Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

Управа у служби грађана

20. септембар 2018. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке: Семинар се организује с циљем оснаживањa запосленог у јавном сектору да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет. Кроз примере из праксе учесници преиспитују своје одлуке, усклађујући их са професионалним вредностима и у корист јавног добра.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавачи: Ксенија Митровић, Агенција за борбу против корупције
Време одржавања: 8.15-15.30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

21. септембар 2018. године, ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
Циљ: Упознавање полазника са правима припадника националних мањина, која су гарантована позитивно правним прописима, информисање о начину и заштити мањинских права, стицање знања о надлежним органима који се тиме баве, стицање знања о националним саветима националних мањина, упознавање са обавезама које Република Србија треба да предузме на путу европских интеграција а тичу се права и положаја припадника националних мањина, као и подизање свести о постојању националних мањина и њиховим правима код државних службеника.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
Љиљана Бекчић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
Време одржавања: 09:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273 
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.09.2018 године или до попуне.

Управа у служби грађана

21. септембар 2018. године, ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНУ УПРАВУ ОТКАЗАНА ОБУКА
Циљ: Упознавање полазника са специфичностима иницијативе за Партнерство за отворену управу и захтевима који произилазе из чланства
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе, чланови међуминистарске радне групе за израду АП за ПОУ и други заинтересовани државни службеници
Предавач: Драгана Брајовић, Министарство државнe управe и локалнe самоуправe
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

24. септембар 2018. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА 
Циљ:
Стицање основних знања о Европској унији
Циљна група:
Семинар је намењен приправницима и новозапосленим државним службеницима
Предавач: Јелена Стеванов, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор:
Aлександра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање финансијском помоћи европске уније

25. септембар 2018. године: ЈАВНОСТ И ВИДЉИВОСТ НА НИВОУ УГОВОРА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање менаџера ИПА пројеката са захтевимау вези са обезбеђивањем јавности и видљивости на нивоу уговора у оквиру ИПА програма.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
Предавачи: Ивана Урошевић, Министарство финансија
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic1@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима

25. септембар 2018. године, УПРАВЉАЊЕ ЗАКОНОДАВНИМ ПРОЦЕСОМ
Циљ обуке:
Унапређење знања и вештина полазника у погледу њихове улоге и одговорности у оквиру законодавног процеса.
Циљна група: Државни службеници који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима.
Предавач:
Ранка Вујовић, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 8.15-15.30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.09.2018 године или до попуне.

Страни језик

26-28. септембар 2018. године, ПРОГРАМ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: „Успешно усмено и писмено изражавање и преговарање“ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке: Оспособљавање полазника за компетентну употребу енглеског језика у професионалном и друштвеном животу, као и током стручног усавршавања, са посебним нагласком на развијање реторичких вештина, вештине писања стручног текста, као и на развијање вештине преговарања.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција а поседују знање енглеског језика на Ц1 нивоу Заједничког европског референтног оквира за језике.
Предавачи: Чарлс Робертсон и Џон Пендлбери, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic1@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

27 - 28. септембар 2018. године, СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке:
стицање знања о уређењу и пословима државне управе.
Циљна група:
Државни службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (државни службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, државни службеницима који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници).
Предавач: Дарко Радојичић, Републички секретарија за законодавство
Време одржавања:
08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 233
Координатор:
Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима

27. септембар 2018. године, МОДЕРАН КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА И РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ПОПУЊЕНА ГРУПА

Циљ обуке: Унапређење капацитета руководилаца за ефикасније и ефективније управљање људским ресурсима путем упознавања свих функција и инструмената за управљање и развој људских ресурса.
Циљна група:
Државни службеници који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима.
Предавач:
Александра Станковић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања:
8.15-15.30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

претрага
календар