ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора
Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

Управљање системом јавних политика

 

„КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама
Датуми обука:
11-12. октобар 2018: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
5-6. новембар 2018: ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
20-21. новембар 2018: ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА
Циљ програма:
је унапређење знања и вештина у области креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.
Циљна група: државни службеници који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика.
Време одржавања: 8:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Хотел АРТ, Кнез Михаилова 27, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу уз подршку ГИЗ пројекта

Борба против корупције

 21. новембар 2018. године, ПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА – ОСНОВНА ОБУКА
Циљ: Семинар се одржава у циљу упознавања са начином поступања органа власти у циљу пружања информација од јавног значаја и са активностима на даљем унапређењу права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Циљна група: Новоименована овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Предавачи: Зора Колаковић, Снежана Стојковић Димишковски, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Лични развој запослених

22. новембар 2018. године, КОМПЕТЕНЦИЈЕ И РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Циљ обуке:
Унапређење знања полазника о значају и улози компетенција у процесу развоја државних службеника. 
Циљна група: Руководиоци и државни службеници који раде у кадровским јединицама органа државне управе на пословима развоја људских ресурса.
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања:
08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Пословна комуникација

22. новембар 2018. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке:
Унапређење језичке културе државних службеника.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања:
08:30 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

26. новембар 2018. године, ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање полазника са антидискриминационим законодавством, одредбама Закона о забрани дискриминације, правима и обавезама које из њега проистичу, Поверенику за заштиту равноправности и његовим надлежностима, као и развијање способности препознавања дискриминације и правилног реаговања у случајевима дискриминаторног поступања.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Емила Спасојевић, Повереник за заштиту равноправности
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну у праву

Лични развој запослених

27. новембар 2018.године, ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: унапређење знања оцењиваних државних службеника о поступку оцењивања и користима које могу имати од оцењивања.
Циљна група: сви државни службеници који се оцењују.
Предавач: Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

 
Управљање законодавним процесом и управни акти

27-28. новембар 2018. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА – ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
Циљ:
Унапређење капацитета полазника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе могућих и стварних ефеката нових прописа на привреду, грађане и буџет Републике Србије; стицање увида у значај анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката.
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Предавачи: Нинослав Кекић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 23.11.2018 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

29 - 30. новембар 2018.године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Предавач:
Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 09:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање финансијском помоћи европске уније

29. новембар 2018. године, РЕВИЗОРСКИ ПОТУПАК У ОКВИРУ ИПА2 ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ САРАДЊЕ
Циљ:
Упознавање запослених који раде на спровођењу програма регионалне и територијалне сарадње са поступком екстерне ревизије.
Циљна група: државни службеници и чланови заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на спровођењу програма регионалне и територијалне сарадње, интерни ревизори тела која су одређена за спровођење
Предавач: Светлана Новаковић, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.11.2018 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

30. новембар 2018. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Предавач: Златко Петровић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Време одржавања: 08:00-14:15
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор:
Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Страни језик

 11-12. децембар 2018. године, ПРОГРАМ НА НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ: „ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ У ЕУ КОНТЕКСТУ“

Циљ обуке: Интеркултурно презентовање и употреба невербалних и паравербалних средстава комуникације; анализа модела вођења преговора, стилова и тактика преговора; преговарање са председавањем или без председавања
Циљна група: Запослени у министарствима који су ангажовани на пословима у вези са процесом приступања Републике Србије ЕУ и који говоре немачки језик на нивоу Б2 и Ц1
Предавач:
Роземари Булман (Rosemarie Buhlmann), Гете институт у Београду (Goethe Institut)
Време одржавања:
11. и 12. децембар, 09:00 - 16:15 часова
Место одржавања:
Национална академија за јавну управу, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор:
Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу, Министарство за европске интеграције и Гете инситут у Београду


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.12.2018 године или до попуне.

претрага
календар