ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора

Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@napa.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 10 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs, 301-4237
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

Јавне финансије

28. мај 2018. године, РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОТКАЗАНА ОБУКА
Циљ
: Јачање капацитета у органима државне управе за ефикасно, ефективно и одговорно пословање.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица који раде на финансијско-материјалним пословима и државни службеници који раде на пословима припреме и извршења буџета.
Предавач:
Радулка Урошевић, Државна ревизорска институција
Време одржавања:
08:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање финансијском помоћи европске уније

29. мај 2018. године, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА ПРЕТПРИСТУПНЕ ПОМОЋИ ЕУ У ОКВИРУ ИПА II ПРЕКОГРАНИЧНЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ: Упознавање чланова заједничких тела програма који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма прекограничне и транснационалне сарадње са процедуром о начину рада и обављању послова, као и правилима за спровођење поступка праћења и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ у оквиру ИПА II прекограничне и транснационалне сарадње, улогама, задацима, динамиком састанака Одбора за праћење и израдом различитих врста и извештаја о спровођењу програма претприступне помоћи ЕУ као и улоге техничких секретаријата у овом процесу.
Циљна група:
Државни службеници и чланови заједничких тела програма прекограничне и транснационалне сарадње који раде на пословима праћења и вредновања спровођења програма претприступне помоћи ЕУ ревизори Ревизорског тела.
Предавачи:
Кристина Ашковић и Бојана Слијепчевић, Министарство за европске интеграције
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање законодавним процесом и управни акти

30. мај 2018. године, МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ - ПРИПРЕМА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке: јачање капацитета полазника за ефикасније обављање послова који се односе на остваривање међународне сарадње, закључивање и примену међународних уговора.
Циљна група: државни службеници који раде на пословима међународне сарадње, закључивања и примене међународних уговора.
Предавач: др Славољуб Царић, Министарство спољних послова
Време одржавања: 08:30 - 14:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 223
Координатори: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs 011 311 39 43
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управа у служби грађана

30. мај 2018. године, ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Упознавање полазника са значајем и могућностима које пружа електронска управа у РС у односу према грађанима, привреди и јавној власти.
Циљна група:
Сви заинтересовани државни службеници.
Предавач:
Михаило Јовановић
Време одржавања: 09:00 - 14:30
Место одржавања:
МДУЛС-СКИП, Добрињска 11, Београд
Координатор:
Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Заштита људских права и тајности података

31. мај 2018. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
Циљ:
Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
Циљна група:
Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
Предавач:
Биљана Стојковић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 29.05.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

4-6. јун 2018. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
Предавач:
Весна Ристић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.05.2018 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

5-6. јун 2018.године, ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА
Циљ:
Развијање капацитета руководилаца и других државних службеника за рад на тајним подацима на националном нивоу и страним тајним подацима са ЕУ и НАТО
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе који треба да спроведу практичну примену Закона о тајности података.
Предавачи: Сања Дашић и Ненад Ковачевић, Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
Време одржавања:
08:30-15:15
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274, II спрат
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 01.06.2018 године или до попуне.

Лични развој запослених

07. јун 2018. године, КАКО МОТИВИСАТИ ЗАПОСЛЕНЕ?
Циљ:
Унапређење вештина руководилаца за успостављање и одржавање мотивације запослених.
Циљна група: Руководиоци у органима државне управе.
Предавач:
Светлана Томић, Служба за управљање кадровима
Време одржавања:
8:00 - 15:30
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 273
Координатор:
Сања Станојевић, тел: 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 01.06.2018 године или до попуне.

Пословна комуникација

07. јун 2018. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке:
Унапређење језичке културе државних службеника.
Циљна група:
Сви државни службеници.
Предавач:
Бедрија Арсић, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања:
08:30 - 15:30 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, тел: 011 311 39 43
Организатор: Национална академија за јавну управу

Јавне финансије

8. јун 2018. године, ПОРЕСКО ПОСЛОВАЊЕ
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника за ефикасније финансијско пословање са аспекта пореског система.
Циљна група: Државни службеници који раде на финансијско-материјалним пословима у органима државне управе.
Предавач:
Бранислава Јакшић, Министарство финансија- Пореска управа
Време одржавања:
09:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 273, II спрат
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 04.06.2018 године или до попуне.

Безбедност, заштита и здравље на раду

08. јун 2018. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ обуке:
Семинар се одржава у циљу јачања капацитета руководилаца за управљање стресом.
Циљна група:
Руководиоци у органима државне управе.
Предавач:
Снежана Вуковић, Министарство просвете и науке.
Време одржавања:
09:00-16:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Сања Станојевић, тел: 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Информационо комуникационе технологије

11. јун 2018. године, ПРИМЕНА СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника за самосталну израду и ажурирање интернет презентација органа
Циљна група:
Државни службеници који раде на пословима одржавања веб сајтова или припремања садржаја за исти.
Предавач: Марија Кујачић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Време одржавања:
08:00-15:00
Место одржавања:
МДУЛС СКИП Центар, Добрињска 11
Координатор:
Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.06.2018 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

11-12. јун 2018. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК - ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ
: Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Весна Михаиловић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу

Информационо комуникационе технологије

12-14. јун 2018. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО  ПОПУЊЕНА ГРУПА

Циљ: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста
Циљна група: Сви државни сужбеници
Предавач: Дијана Димитријевић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
Време одржавања: 08:00 - 15:00
Место одржавања: МДУЛС СКИП Центар, Добрињска 11
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Безбедност, заштита и здравље на раду

12. јун 2018. године, УЛОГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Циљ:
Унапређење информисаности и припремљености државних службеника у Републици Србији за адекватно превентивно деловање, управљање ризиком од катастрофа и њихово деловање у случају настанка ванредних ситуацијама, као једне од значајних карика у систему заштите и спасава.
Циљна група: Државни службеници на руководећим и извршилачким радним местима
Предавачи:
Наташа Ракетић и Живко Бабовић, Сектор за ванредне ситуације - Министарство унутрашњих послова
Време одржавања: 08:00-15:00 часова
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, тел: 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.06.2018 године или до попуне.

Страни језик

13-15. јун 2018. године, ПРОГРАМ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ: „Успешно усмено и писмено изражавање и преговарање“
Неопходно је приликом пријаве у "Очекивањима" уписати ниво положеног курса енглеског језика, институцију и годину полагања, а очекивања од обуке написати на енглеском језику.
Циљ обуке: Оспособљавање полазника за компетентну употребу енглеског језика у професионалном и друштвеном животу, као и током стручног усавршавања, са посебним нагласком на развијање реторичких вештина, вештине писања стручног текста, као и на развијање вештине преговарања.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње и европских интеграција а поседују знање енглеског језика на Ц1 нивоу Заједничког европског референтног оквира за језике.
Предавачи: Чарлс Робертсон и Џон Пендлбери, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат,
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 06.06.2018 године или до попуне.

Пословна комуникација

13. јун 2018. године, ЈАВНИ НАСТУП
Циљ:
Циљ обуке је унапређење презентацијских вештина државних службеника како би они што ефикасније, уверљивије и професионалније јавно наступали.
Циљна група:
руководиоци и други државни службеници који јавно наступају у оквиру и изван државне управе.
Предавач:
Снежана Павловић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, спрат II, сала 233
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управљање законодавним процесом и управни акти

13-14. јун 2018. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
Предавач:
Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.06.2018 године или до попуне.

Управљање системом јавних политика

14 - 15. јун 2018. године, СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
Циљ:
Јачање капацитета полазника за израду стратешких планова који ће допринети остварењу стратешких циљева Владе Републике Србије.
Циљна група:
Руководиоци и државни службеници који раде на пословима израде, спровођења и праћења спровођења стратешких планова.
Предавач:
Слободанка Марјановић, Министарство привреде
Време одржавања:
08:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011/ 311 39 43
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 07.06.2018 године или до попуне.

Јавне финансије

18. јун 2017. године, ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
Циљ:
Оспособљавање учесника да ефективно учествују у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавач:
Драгана Ђорђевић и Мирослав Бунчић, Министарство финансија
Време одржавања:
08:30-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 12.06.2018 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

18. јун 2018. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Циљ обуке:
Унапређење знања полазника о законом прописанима модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана, као и знања о људским правима и начелима добре управе; значају интерних механизама контроле из аспекта људских права и начела добре управе; примени концепта људских права и начела добре управе у раду.
Циљна група:
Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
Предавач: Оља Јовичић, Заштитаник грађана
Време одржавања: 08:15 - 14:30 часова
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs тел: 011/ 311 39 43
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 11.06.2018 године или до попуне.

Јавне финансије

19. јун 2017. године, ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ
Циљ:
Оспособљавање учесника да ефективно учествују у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавач:
Драгана Ђорђевић и Мирослав Бунчић, Министарство финансија
Време одржавања:
08:30-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 12.06.2018 године или до попуне.

Пословна комуникација

19-20. јун 2018.године, ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне комуникације.
Циљна група:
сви државни службеници.
Предавач:
Татјана Драгосавац, Служба за управљање кадровима.
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 273
Координатор:
Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, тел: 011 311 39 43
Организатор: Национална академија за јавну управу

Безбедност, заштита и здравље на раду

22. јун 2018. године, У ПАР КОРАКА ДО ОЧУВАЊА ФИЗИЧКОГ ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
Циљ:
Савладавање основних физичких вежби које олакшавају рад и повећавају задовољство и ефикасност запослених који обављају канцеларијске послове и проводе највећи део свог радног времена у седећем положају радећи за компјутером.
Циљна група:
Сви заинтересовани државни службеници
Предавач:
Рада Вуксановић, Министарство омладине и спорта
Време одржавања: 09:00-12:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, сала 273, II спрат
Координатор:
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање законодавним процесом и управни акти

25 - 26. јун 2018.године, ПРИМЕНА ГРАМАТИЧКИХ, СТИЛСКИХ И ПРАВОПИСНИХ ПРАВИЛА У ИЗРАДИ ПРОПИСА
Циљ: Упознавање са језичким номотехничким правилима.
Циљна група:
Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа.
Предавач:
Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 09:00-15:00
Место одржавања:
Палата Србија, источни улаз, II спрат 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs, 011 311 39 43
Организатор:
Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 18.06.2018 године или до попуне.

Пословна комуникација

27. јун 2018. године, ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
Циљ: Унапређење пословног понашања службеника кроз упознавање са специфичностима других култура.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима међународне сарадње као и руководиоци у органима државне управе.
Предавач: Гордана Бекчић-Пјешчић
Време одржавања: 8:15 - 15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, II спрат
Координатор: Радмила Томовић, radmila.tomovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

 


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 10.06.2018 године или до попуне.

претрага
календар