ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2017. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2017. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду фебруар-новембар 2017. године), Службa рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи сe бaвe пoслoвимa мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 8.11.2016. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Службa ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.

Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција
Време одржавања: Два пута недељно по сат и по током два семестра (фебруар-новембар 2017)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Служба за управљање кадровима има договор о сарадњи
Координатор: Ивана Словић, ivana.novovic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Министарством спољних послова

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Служба прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Служба извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Службе за управљање кадровима и ОИФ, бивају тестирани од стране Француског института у Србији. Према процењеном знању кандидати ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура за учешће у групним курсевима у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС институцији која ће реализовати курсеве, као и да доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика" на адресу Службе за управљање кадровима (о чему ће такође накнадно бити обавештени).

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:

Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави

 

Страни језик

АПРИЛ - ДЕЦЕМБАР 2017. године, КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Курс има за циљ да омогући полазницима да унапреде знање и способност комуникације на енглеском језику у домену европских интеграција и међународне сарадње. Курсеви ће се реализовати на нивоима Б1 и Б2 у складу са Заједничким европским језичким оквиром. Такође се организује специјалистички курс енглеског језика за додатних сто државних службеника из органа државне управе. Курс је намењен полазницима на Ц нивоу знања језика и обухвата три модула: Effective Speaking, Effective Writing и Effective Negotiating. Први модул - Effective Speaking обухвата дефинисање тема за усмено презентовање; фокус на организацији садржаја; организацију времена; основе јавног наступа (држање, артикулација, контакт са публиком, и сл); коришћења помагала при усменој презентацији; поwерпоинт. Други модул - Effective Writing обухвата развој стилова и регистра (формални и неформални); различите жанрове у формалној писменој комуникацији; организацију и кохеренцију текста; вокабулар. Трећи модул - Effective Negotiating подразумева организацију аргументативног дискурса; дебату.

Циљна група: Курс је намењен превасходно државним службеницима запосленим на неодређено радно време, који су ангажовани у преговарачким групама за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији, као и државним службеницима који раде на пословима програмирања и спровођења пројеката, хармонизације прописа и пословима билатералне и мултилатералне сарадње и којима је у опису посла назначено да обавЉају наведене послове.

Предавач/и: Наставу ће изводити професори Катедре за англистику Филолошког факултета, као и изворни говорници енглеског језика Тестирање: Пре почетка курса, ради формирања група, државне службенике ће тестирати професори са Катедре за англистику Филолошког факултета. Улазно тестирање ће се обавити 1. априла 2017. године, о тачном времену и месту тестирања, полазници ће бити накнадно обавештани. На основу показаног знања обавиће се рангирање и разврставање полазника у уједначене групе. Предност ће имати полазници који на улазном тесту остваре већи број поена. Распоред група за учеснике програма биће накнадно објављен.

Време одржавања: Настава за класичан курс језика ће бити организована два пута недељно у трајању од по сат и по, и то од 7.30 до 9.00 и од 15.00 до 16.30 у складу са расположивим терминима за сваки ниво. Настава за специјалистички курс ће бити организована једанпут недељно у трајању од 135 минута, од 15.00 до 17.15.

Место одржавања: Служба за управљање кадровима, Палата Србије, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз

Координатор: Снежана Абрамовић, snezana.abramovic@suk.gov.rs

Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Србији

Напомена: Неопходно је да потписан образац “Услови за похађање курса енглеског језика“ понесете са собом на дан тестирања.

Текст позива за курс енглеског језика можете преузети на линку.

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.03.2017 године

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ: пружање подршке и обезбеђивање системског    приступа    у    проширивању    професионалних    капацитета    и    унапређењу   знања    инспектора    у    вези    са    иновацијама    у    управном    поступању    које    су   уведене    новим    Законом    о    општем    управном    поступку,    коришћењем    MOODLE  e-learning    платформе
Циљна група:  Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора
Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“

НАПОМЕНА: након успешно извршене пријаве, благовремено ћете добити упутство путем мејла како да приступите online платформи (линк, корисничко име и лозинку). Пријаву коју добијете на мејл не морате слати Служби за управљање кадровима, она је у овом случају доказ за Вас да сте се успешно пријавили.

Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ: пружање подршке  приправницима    и    новозапосленим    државним    службеницима у припремању    и    успешном    полагању    државног    стручног    испита    из    области    управног    поступања    према    Закону    о    општем    управном    поступку, коришћењем    MOODLE    e-learning    платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита
Организатор: Служба за управљање кадровима и пројекат „Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку у РС“

НАПОМЕНА: након успешно извршене пријаве, благовремено ћете добити упутство путем мејла како да приступите online платформи (линк, корисничко име и лозинку). Пријаву коју добијете на мејл не морате слати Служби за управљање кадровима, она је у овом случају доказ за Вас да сте се успешно пријавили.

Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Информационо комуникационе технологије

16-18. август 2017.године, ТАБЕЛНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ-НАПРЕДНИ НИВО
Циљ:
Оспособљавање полазника за креирање докумената са напредним могућностима коришћењем МS Excell.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
Снежана Абрамовић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања:
09:00-15:30
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор:
Снежана Антонијевић, 311-39-43
Организатор:
Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије

21-22. август 2017. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Циљ
: Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
Циљна група: сви државни сужбеници
Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:45 - 15:45
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

Управљање законодавним процесом и управни акти

24-25. август 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ
: Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Жељко Чургуз, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије

24-25. август 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА
Циљ
: Оспособљавање полазника за самосталну израду и одржавање једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона
Циљна група: Државни сужбеници који раде на програмима развијеним у систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података и они који желе да унапреде своја знање
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
Организатор: Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије

28-30. август 2017. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
Циљ
: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста
Циљна група: Сви државни сужбеници
Предавач: Дијана Димитријевић, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00 - 15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије

31. август- 1. септембар 2017. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
Циљ
: Оспособљавање
државних службеника за самосталну израду табела и  обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона
Циљна група: Сви државни сужбеници
Предавач: Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Снежана Антонијевић, 011/ 301 4235
Организатор: Служба за управљање кадровима

Управљање законодавним процесом и управни акти

31. август - 1. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ
: Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Софија Миленковић, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Весна Михаиловић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Служба за управљање кадровима

Информационо комуникационе технологије

4-6. септембар 2017. године, БАЗЕ ПОДАТАКА - НАПРЕДНИ НИВО
Циљ: продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Acces окружењу
Циљна група: Државни  службеници  који  раде  на  програмима  развијеним  у MS Access систему  за управљање  базом  података,  државни  службеници  који  раде  на  програмима  који  користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и   одржавањем   једноставнијих   база   података   и   пратећег апликативног  софтвера  за  унос  и  обраду  података,  претраживање,  креирање  извештаја  и графикона.
Предавач: Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа
Време одржавања: 08:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs, 3113943
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2017 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

6-7. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавачи: Маја Илић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Драгица Милошевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор: Снежана Антонијевић, snezana.antonijevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.08.2017 године или до попуне.

Управљање системом јавних политика

„КА КВАЛИТЕТНИЈИМ ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА“ - Програм јачања капацитета државних службеника за управљање јавним политикама  

Датуми обука
7-8. септембар: ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – КРЕИРАЊЕ, СПРОВОЂЕЊЕ И АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
18-19. септембар 2017: 
ИЗРАДА ДОКУМЕНАТА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА 
5-6. октобар 2017: 
ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПОЛИТИКАМА 
Циљ програма 
је унапређење знања и вештина у области  креирања, спровођења и праћења спровођења јавних политика.

Циљна група: државни службеници који обављају послове планирања, анализе, координације, креирања, спровођења, праћења спровођења и вредновање ефеката јавних политика

Време одржавања: 8,00 - 15,30 часова
Место одржавања: 
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: 
Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима
уз подршку ГИЗ пројекта за реформу јавне управе
Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку

 
 
 

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 30.08.2017 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

11-12. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Јасмина Субић, Министарство унутрашњих послова
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.09.2017 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

13-14. септембар 2017.године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
Предавач: Оливера Топалов, Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Време одржавања: 08:00-15:00
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.09.2017 године или до попуне.

Јавне финансије

13-14. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
  Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавачи:
Драгана Ђорђевић и Милеса Марјановић, Министарство финансија
Време одржавања:
 08:00-15:30 часова
Место одржавања:
 Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор:
Снежана Антонијевић, 311-39-43
Организатор:
 Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.09.2017 године или до попуне.

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених (2017)

УВОДНИ ПРОГРАМ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Датуми обука:
18. септембар 2017: ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
21-22. септембар 2017: СИСТЕМ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
28-29. септембар 2017: УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
6. октобар 2017: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
10. октобар 2017: РАДНИ ОДНОСИ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Он лајн обука: УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ програма пре свега је да приправницима и новозапосленим државним службеницима пружи могућност да се кроз похађање обука, припреме за полагање државног стручног испита.
Циљна група: Државни службеници из министарстава, управа у саставу министарстава, служби Владе, посебних организација и стручнии служби управних округа који се припремају за полагање државног стручног испита.
Време одржавања: 8,00 - 15,30 часова
Место одржавања:
Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 233
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs
Организатор: Служба за управљање кадровима
Детаљне информације о Програму можете пронаћи на линку


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 12.09.2017 године или до попуне.

Управљање системом јавних политика

19-20. септембар 2017. године, СРЕДЊОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
Семинар се организује у циљу унапређења капацитета полазника за дугорочно, средњорочно и оперативно планирање
Циљна група: Руководиоци и сви други државни службеници који раде на пословима планирања
Предавачи: Дејан Стојковић
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 14.09.2017 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

20-21. септембар 2017. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни сужбеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћења за решавање у управним поступку
Предавач: Наташа Јовановић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:45-15:15 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Јелена Ђорђевић, jelena.djordjevic@suk.gov.rs 
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.09.2017 године или до попуне.

Јавне финансије

20-21. септембар 2017. године, ПРИПРЕМА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА
Циљ: оспособљавање учесника да ефективно учествују  у припреми програмског буџета и извештаја о учинку програма као и да користе програмски буџет као алат за боље управљање ресурсима и учинком.
Циљна група:
  Руководиоци унутрашњих јединица који се баве пословима планирања и праћења и државни службеници који раде на пословима планирања, праћења и припреме и извршења буџета.
Предавачи:
Мирјана Станојевић и Милица Миленковић, Министарство финансија
Време одржавања:
 08:00-15:30 часова
Место одржавања:
 Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 223
Координатор:
Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор:
 Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.09.2017 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

21. септембар 2017. године, РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ
Циљ: Стицање основних знања у области родне равноправности и родно заснованог насиља.
Циљна група: Запослени/не и званичници/це у органима јавне власти.
Предавач: Вишња Баћановић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 124
Координатор: Светлана Урошевић, 011/ 301 4234
Организатор: Служба за управљање кадровима у сарадњи са ПРС тимом.

 
 
                                                                                    
 
                                                                                    

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.09.2017 године или до попуне.

Безбедност, заштита и здравље на раду

25. септембар 2017. године, УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
Циљ:
Јачање капацитета полазника за управљање стресом.
Циљна група: Сви заинтересовани државни службеници.
Предавачи: Снежана Вуковић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија,источни улаз, II спрат, сала 273
Координатор: Снежана Абрамовић, 311-39-43
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.09.2017 године или до попуне.

Пословна комуникација

25. септембар 2017. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ
Циљ: Унапређење језичке културе државних службеника.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач: Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, 011/ 301 4234
Организатор: Служба за управљање кадровима.

 
 

 

                                                                                    

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.09.2017 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

27. септембар. 2017. године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности
Предавач: Златко Петровић, Канцеларија повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Време одржавања: 09:00-15:00 Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, II спрат, сала 274
Координатор: Сања Станојевић, 011/ 301 4238
Организатор: Служба за управљање кадровима


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 21.09.2017 године или до попуне.

Управљање финансијском помоћи европске уније

29. септембар 2017. године, ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ИПА И НАЦИОНАЛНОГ УЧЕШЋА
Циљ: Упознавање државних службеника система управљања програмима претприступне помоћи са правилима и процедурама која се односе на токове новца и унапређење теоријског и практичног знања о планирању средстава ЕУ и средстава за суфинансирање.
Циљна група: Менаџери ИПА пројекта, финансијске службе и ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи, ревизори Ревизорског тела.
Предавач: Бојана Чађан и Слободан Игњатовић, Министарство финансија.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата ,,Србија“, источни улаз, сала 273
Координатор: Светлана Урошевић, 011/ 301 4234
Организатор: Служба за управљање кадровима.

 
 
                                                                                    
 
 
                                                                                    

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 28.09.2017 године или до попуне.

претрага
календар