ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
УВОДНИ ПРОГРАМИ ОПШТЕГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА И НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених
ПРОГРАМИ ОПШТЕГ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање финансијском помоћи Европске уније
Кохезиона политика ЕУ
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језик
Информационо комуникационе технологије
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ПРОГРАМ ОПШТЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАПРЕДНИХ ВЕШТИНА ОБУЧАВАЊА И УПРАВЉАЊА ЛИЧНИМ РАЗВОЈЕМ И РАЗВОЈЕМ ЗАПОСЛЕНИХ
Обука предавача
Лични развој запослених

Преглед обука по темама

Уводни програм општег оспособљавања приправника и новозапослених

ONLINE ОБУКА - УПРАВНИ ПОСТУПАК И УПРАВНИ СПОР
Циљ:
пружање подршке приправницима и новозапосленим државним службеницима у припремању и успешном полагању државног стручног испита из области управног поступања према Закону о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: приправници и новозапослени који се припремају за полагање државног стручног испита Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

ONLINE ОБУКА - ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ОСНОВИ УПРАВНИХ СПОРОВА
Циљ
: пружање подршке и обезбеђивање системског приступа у проширивању професионалних капацитета и унапређењу знања инспектора у вези са иновацијама у управном поступању које су уведене новим Законом о општем управном поступку, коришћењем MOODLE e-learning платформе
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора

Организатор: Национална академија за јавну управу
Координатор: Горан Тијанић, goran.tijanic@suk.gov.rs
Детаљније информације о курсу можете пронаћи на линку.

Након пријаве корисници ће најкасније у року од 7 дана добити корисничко име и лозинку за приступ на мејл који су оставили у пријави.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.12.2018 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

19-20. март 2018. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК
Циљ:
Унапређење знања и вештина државних службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима
Циљна група: Државни службеници који воде управни поступак до доношења решења или имају овлашћењa за решавање у управном поступку
Предавач:
Жељко Чургуз, Републички секретаријат за законодавство
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управ
у

 

Информационо комуникационе технологије

 21-23. март 2018. године, БАЗЕ ПОДАТАКА-НАПРЕДНИ НИВО

Циљ: Продуктивније коришћење постојећих апликација развијених у MS Access окружењу.
Циљна група: Државни службеници који раде на програмима развијеним у MS Access систему за управљање базом података, државни службеници који раде на програмима који користе MS Access базу као складиште података, као и државни службеници који имају потребу за самосталном израдом и одржавањем једноставнијих база података и пратећег апликативног софтвера за унос и обраду података, претраживање, креирање извештаја и графикона.
Предавач:
Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: сала 269, Палата Србија, II спрат, источни улаз.
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

Безбедност, заштита и здравље на раду

 22. март 2018. године, АНТИ-СТРЕС РАДИОНИЦА

Циљ: Овладавање техникама које омогућавају релативно брзо побољшавање физичког, менталног и емоционалног стања.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
др. Нада Марковић, Министарство здравља.
Време одржавања: 09:00-12:00
Место одржавања: сала 223, Палата Србија, II спрат, источни улаз.
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

Инспекцијски надзор

22-23. март 2018. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
Циљ:
Унапређење знања и вештина инспектора потребних за ефикасно и ефективно вршење инспекцијског надзора
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора који имају више од седам година искуства у вршењу инспекцијског надзора
Предавач:
Весна Ристић, Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу

 

Пословна комуникација

 26. март 2018. године, ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА У АДМИНИСТРАЦИЈИ

Циљ: Унапређење језичке културе државних службеника.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
Ружица Фармаковски, Републички секретаријат за законодавство.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: сала 273, Палата Србија, II спрат, источни улаз.
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

Информационо комуникационе технологије

27-28. март 2018. године, ТАБЕЛАРНЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ
Циљ: Оспособљавање државних службеника за самостално израду табела и обраду података у табелама као и креирање и обликовање дијаграма и графикона.
Циљна група: Сви државни службеници.
Предавач:
Зоран Дубовац, Управа за заједничке послове републичких органа.
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: МДУЛС-СКИП, Добрињска 11, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу.

 

Управљање законодавним процесом и управни акти

27-28. март 2018. године, АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРОПИСА – ПУТ ДО КВАЛИТЕТНИХ ПРОПИСА
Циљ:
Унапређење капацитета полазника за спровођење адекватне и свеобухватне анализе могућих и стварних ефеката нових прописа на привреду, грађане и буџет Републике Србије; стицање увида у значај анализе ефеката у различитим фазама законодавног процеса и повећање одговорности државних службеника за спровођење анализа ефеката
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа
Предавач:
Огњен Богдановић и Марко Урошевић, Републички секретаријат за јавне политике
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 223
Координатор: Горан Тијанић, 011/ 301 4236
Организатор: Национална академија за јавну управу

 

Информационо комуникационе технологије

29-30. март 2018. године, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Циљ:
Оспособљавање државних службеника за самостално креирање MS Power Point презентација путем креирања, форматирања, измене и припреме презентације користећи различите поставке слајдова за приказ и дистрибуцију
Циљна група: Сви државни службеници
Предавач:
Јован Алексић, ЕЦДЛ испитивач
Време одржавања: 08:15-15:30
Место одржавања: МДУЛС-СКИП
, Добрињска 11, Београд
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

 

Страни језик

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У 2018. ГОДИНИ
Србиja je вишeгoдишњи кoрисник Прoгрaмa „Фрaнцуски jeзик у диплoмaтиjи и jaвнoj упрaви", кojи финaнсирa Meђунaрoднa oргaнизaциja Фрaнкoфoниje (OИФ). На основу пoтписаног Meмoрaндумa o стрaтeшкoм пaртнeрству зeмаљa пaртнeрa сa OИФ зa пeриoд 2016 - 2018. гoдинa, а у сврху припрeмe Нaциoнaлнoг плaнa учења зa 2018. гoдину, кao и рaди oргaнизaциje курсeвa фрaнцускoг jeзикa (у периоду мај-новембар 2018. године), Служба за управљање кадровима рaсписуje пoзив кaкo би држaвни службeници из држaвних oргaнa кojи oбављају послове мeђунaрoднe сaрaдњe и eврoпских интeгрaциja, eлeктрoнским путeм aплицирaли зa учeшћe у Прoгрaму учeњa фрaнцускoг jeзикa, нajкaсниje дo 5. фебруара 2018. гoдинe. Листу приjaвљeних кaндидaтa, кojи испуњaвajу услoвe приjaвe, пoтврђeних oд стрaнe кoнтaкт-oсoбa oргaнa у кojимa су зaпoслeни, Национална академија за јавну управу ћe прoслeдити OИФ рaди сeлeкциje, a o рeзултaтимa сeлeкциje и нaрeдним приjaвним кoрaцимa приjaвљeни кaндидaти бићe блaгoврeмeнo oбaвeштaвaни.
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова.
Кандидати се на основу самопроцене нивоа знања пријављују за курс избором из падајућег менија у пријави.
Циљна група: Државни службеници запослени на неодређено време који обављају послове међународне сарадње и европских интеграција.
Време одржавања: Два пута недељно по два сата током два семестра (мај-новембар 2018)
Место одржавања: Просторије органа државне управе са којимa Национална академија за јавну управу постигне договор о сарадњи
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@suk.gov.rs, 301-4234
Организатор: Национална академија за јавну управу у сарадњи са Министарством спољних послова.

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати електронски се пријављују, попуњавањем апликације, кликом на «пријави се». Део апликације који се односи на опис радног места и мотивацију за учењем француског језика неопходно је попунити на француском језику. Након успешне пријаве, кандидат je обавезан да кликне на линк Одштампајте своје одговоре како би одштампао попуњен формулар. Након потписа руководиоца на формулару, кандидат доставља формулар контакт-особи у свом органу. Кораци након електронске пријаве:
1. Национална академија за јавну управу прослеђује уредне електронске пријаве кандидата ОИФ ради селекције, а о резултатима селекције Национална академија за јавну управу извештава кандидате.
2. Кандидати чије пријаве буду прихваћене од стране Националне академије за јавну управу и ОИФ, ће бити разврстани на одговарајући ниво учења, а о термину похађања курса биће накнадно обавештени.
3. Кандидати који буду примљени на курс француског језика биће у обавези да ради уписа изврше уплату на име партиципације у финансирању у износу од 145 еура (у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС) за учешће у групним курсевима, институцији која ће реализовати курсеве, као и да том приликом доставе попуњену изјаву о сагласности са „Условима о похађању курса француског језика".

У НАСТАВКУ СУ НАВЕДЕНИ НИВОИ КУРСЕВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОТВОРЕНА ПРИЈАВА:
Ниво А2
Курс се организује с циљем оспособљавања полазника за размену директних, сведених информација о свакодневним и познатим стварима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б1
Курс се организује с циљем oспособљавањa за једноставно споразумевање у вези са познатим стварима, као и искуствима, ставовима, очекивањима и циљевима на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Б2
Курс се организује с циљем oспособљавањa за самостално, јасно и потпуно изражавање о великом броју тема из професионалног и друштвеног живота на француском језику. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.
Ниво Ц1
Курс се организује с циљем унапређења способности разумевања садржаја на француском језику и јасног изражавања у области европских интеграција, као и образлагања ставова и планова. Кандидати се на основу самопроцене пријављују за овај ниво избором из падајућег менија у пријави.

 

претрага
календар