ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Насловна > Преглед обука по темама
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ - УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Управљање системом јавних политика
Управа у служби грађана
Управљање законодавним процесом и управни акти
Инспекцијски надзор
Јавне финансије
Управљање међународном помоћи и фондовима ЕУ
Европска интеграција
Управљање људским ресурсима
Безбедност, заштита и здравље на раду
Борба против корупције
Заштита људских права и тајности података
Пословна комуникација
Страни језици
Информационо комуникационе вештине
Обука предавача
Лични развој и вештине
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке за државне службенике на положају
Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица
Програм обуке за државне службенике који се припремају за обављање послова на руководећим радним местима
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОДНИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2019.ГОДИНУ
Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
Уводни програм за службенике са стеченим високим образовањем
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВE ЗА 2019. ГОДИНУ
Примена прописа
Европска интеграција
Развој личних вештина
Развој дигиталних компетенција
Обука предавача
Развој језичких компетенција
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА
Програм обуке руководилаца

Пријава на обуке у организацији Националне академије за јавну управу

Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем

22 - 23. јул 2019. године, УПРАВНИ ПОСТУПАК, СА ЕЛЕМЕНТИМА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Стицање знања о управном поступку, са елементима канцеларијског пословања која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита
Циљна група: 
Службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници). 
Реализатор: др Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе 
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова 
Место одржавања: Београд, Палата Србија, источни улаз, сала 273 
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

22 - 24. јул 2019. године, КА ЕФИКАСНИЈИМ ИНСПЕКЦИЈАМА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за вршење инспекцијског надзора.
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе.
Реализатори: Соња Вуканић и Весна Савић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 10:00-16:00 часова
Место одржавања: Регионални центар, Санџачке дивизије бб, Нови Пазар 
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

22. јул 2019. године, УГОВОРИ О ГРАНТОВИМА У ОКВИРУ ГОДИШЊИХ НАЦИОНАЛНИХ АКЦИОНИХ ПРОГРАМА – СПРОВОЂЕЊЕ УГОВОРА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање основних знања полазника о поступку спровођења уговора о додели бесповратних средстава на програмима претприступне помоћи ЕУ у оквиру Годишњих националних акционих програма према правилима ПРАГ–а.
Циљна група: Менаџери ИПА пројеката и њихови руководиоци, интерни ревизори тела задужених за управљање претприступном помоћи као и ревизори Ревизорског тела.
Реализатор: Александар Стојиљковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:15-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Александра Мајкић, aleksandra.majkic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем

23. јул 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА
УВОДНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Стицање знања о основама система државне управе и уставног уређења која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: службеници који се припремају за полагање државног стручног испита ( службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, приправници).
Реализатор:
Весна Стојановић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 274
Координатор:
Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управа у служби грађана

24. јул 2019. године, ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ У ЈАВНОЈ УПРАВИ ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Оспособљавање полазника да препозна ситуације у којима погрешном одлуком или поступањем може да угрози свој положај и интегритет.
Циљна група:
Сви државни службеници. 
Реализатор: Ксенија Митровић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Сала 274, Палата Србија, источни улаз, II спрат
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу

Управа у служби грађана

25. јул 2019. године, ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Упознавање полазника са значајем и могућностима које пружа електронска управа у РС у односу према грађанима, привреди и јавној власти.
Циљна група: Сви државни службеници.
Реализатор: Светлана Јовановић, Михаило Јовановић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:45-13:45 часова 
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Горан Тијанић,
goran.tijanic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

25. јул 2019. године, ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА ПОПУЊЕНА ГРУПА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Унапређење знања и вештина хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима, процес анализе обима посла). 
Циљна група: Носиоци хоризонталних функција у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи и ревизори Ревизорског тела. 
Реализатори: Ивана Урошевић, Маја Константиновић, Министарство финансија 
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова 
Место одржавања: 
Палата Србије, Београд, II спрат, сала 273
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

26. јул 2019. године, ИПАРД У ОКВИРУ ИПА И ПОЛИТИКА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОКВИРУ ИПАРД II ПРОГРАМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ЕУ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Упознавање учесника са основама Заједничке пољопривредне политике ЕУ и информисање ИПАРД Програмом - инструментом за претприступну помоћ у области руралног развоја.
Циљна група: Новозапослени и државни службеници у управљачкој и оперативној структури ИПАРД тела, интерни ревизори ИПАРД тела и ревизори Ревизорског тела.
Реализатор:
Слободан Живановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, сала 274
Координатор: Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор:
Национална академија за јавну управу.


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 24.07.2019 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

26. јул 2019.године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену новог Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Реализатор:
 Златко Петровић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
Координатор:
 Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 24.07.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

29. јул 2019. године, ОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење знања руководилаца и одговорних лица о могућим безбедносним ризицима и начинима смањивања истих а у циљу повећања безбедности пода-така у органима локалне самоуправе.
Циљна група: Руководиоци који раде на пословима информационо-комуникационих технологија.
Реализатор: Биљана Обрадовић, акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, спрат II, сала 273
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 24.07.2019 године или до попуне.

Пословна комуникација

30-31. јул 2019. године, ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСЛОВНОМ ОКРУЖЕЊУ ПОПУЊЕНА ГРУПА
П
РОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања и вештина полазника за остваривање успешне комуникације у пословном окружењу.
Циљна група: Сви државни службеници.
Реализатор: др Наталија Радивојевић Бановић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00 - 15:30 часова 
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, спрат II, сала 274
Координатор: Горан Тијанић,
goran.tijanic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу

Примена прописа

1-2. август 2019. године. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Унапређење комуникацијских вештина неопходних за успешно вршење инспекцијског надзора и стицање знања и увида у вези са етичним поступањем приликом надзора.
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе.
Реализатор: Весна Савић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова
Место одржавања: НИШ, Регионални центар, Париске комуне бб
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 29.07.2019 године или до попуне.

Инспекцијски надзор

 5-6. август 2019. године. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНОГ ПОНАШАЊА ИНСПЕКТОРА
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 
Циљ: Унапређење комуникацијских вештина неопходних за успешно вршење инспекцијског надзора и стицање знања и увида у вези са етичним поступањем приликом надзора. 
Циљна група: Инспектори и службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора. 
Реализатор: Весна Савић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: Београд, Палата Србија, источно крило, сала 274 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 31.07.2019 године или до попуне.

Управљање законодавним процесом и управни акти

 6 - 8. августа 2018. године, ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ
: Унапређење знања и вештина службеника за вођење управног поступка и решавање у управним стварима.
Циљна група: Државни службеници који учествују у изради нацрта прописа 
Предавачи
: Јулијана Недељковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања
: Палата Србије, источни улаз, сала 273 
Координатор
: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs 
Организатор
: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 01.08.2019 године или до попуне.

Примена прописа

 7. август 2019. године. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
ОПШТИ ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Упознавање са Смерницама о правима и обавезама привредних субјеката у инспекцијском надзору и обавезом укидања печата у пословању привредних друштава. 
Циљна група: Службеници у ЈЛС који обављају послове инспекцијског надзора, службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, руководиоци инспекција и запослени који припремају испит за инспекторе. 
Реализатор: Соња Вуканић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу 
Време одржавања: 08:00-15:30 часова 
Место одржавања: НИШ, Регионални центар, Париске комуне бб 
Координатор: Драгана Водогаз, dragana.vodogaz@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 02.08.2019 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

9. август 2019.године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену новог Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Реализатор:
 Златко Петровић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
Координатор:
 Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 05.08.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим средњим образовањем
12. август 2019. године, ОСНОВИ СИСТЕМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Циљ: стицање знања о основама система Европске уније  која су потребна за припрему за полагање државног стручног испита.
Циљна група: службеници који се припремају за полагање државног стручног испита (службеници који су засновали радни однос на неодређено време или се налазе на пробном раду, и приправници). 
Предавач: Стеван Лилић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 273
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 08.08.2019 године или до попуне.

Уводни програм за службенике са стеченим вишим и високим образовањем

15-16. август 2019. године, УСПЕШНА КОМУНИКАЦИЈА - ПИСАНА И УСМЕНА
УВОДНИ ПРОГРАМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
Циљ: Унапређење знања и језичке културе полазника за остваривање успешне пословне комуникације.
Циљна група: Запослени у ЈЛС који се припремају за полагање државног стручног испита (запослени у ЈЛС који су засновали радни односа на одређено време или се налазе на пробном раду, запослени у ЈЛС који су положили државни стручни испит по програму за кандидате са средњим образовањем, а у току рада су стекли виши степен образовања и приправници) 
Реализатор: Бранка Буквић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Регионални центар Ужице, Немањина 52 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.08.2019 године или до попуне.

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

16. август 2019. године, МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРИОРИТИЗАЦИЈУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА

Циљ: стицање знања полазника у вези са методологијом за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката ради ефикасног спровођења процеса одабира инфраструктурних пројеката за финансирање из ИПА II и остале међународне развојне помоћи.
Циљна група: државни службеници који раде на пословима програмирања међународне помоћи у државним органима надлежним за инфраструктуру – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство рударства и енергетике, Министарство пољопривреде и животне средине, Министарство привреде, Министарство финансија. 
Предавач: Снежана Радиновић, Љиљана Марковић
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, сала 274
Координатор: Сања Станојевић, sanja.stanojevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу

Пријави се - Последњи дан за пријављивање 13.08.2019 године или до попуне.

Управа у служби грађана

20. август 2019. године, СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА У УПРАВИ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Подршка унапређењу ефикасности рада органа јавне управе путем подизања нивоа информисаности и унапређења знања полазника о значају и специфичностима примене инструмената управљања квалитетом у контексту јавне управе.
Циљна група: Сви државни службеници.
Реализатор: Маја Петковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 273 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.08.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

20 - 21. август 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за прављење, мењање и припрему докумената.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Тања Радованов и Синиша Барјактаревић, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Кикинда
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 15.08.2019 године или до попуне.

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

21. август 2019. године, ИПА II (2014-2020)
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Упознавање полазника са појмом и наменом Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), правилима за његово програмирање и спровођење.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима планирања, програмирања, спровођења, праћења, извештавања и вредновања програма претприступне помоћи ЕУ, интерни ревизори теле одређених за управљање програмима претприступне помоћи, као и ревизори ревизорског тела.
Реализатор: Светлана Новаковић, Канцеларија за ревизију система управљања средствима ЕУ
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова
Место одржавања: Палата Србије, Београд, II спрат, сала 273
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 16.08.2019 године или до попуне.

Обука предавача

26-29. август 2019. године, ОБУКА ПРЕДАВАЧА - ОСНОВНИ НИВО
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Унапређење знања, вештина и ставова предавача за извођење обука предвиђених програмом стручног усавршавања запослених.
Циљна група: Службеници са мање или више предавачког искуства и специјалистичким знањем из неке од области предвиђене програмима општег стручног усавршавања.
Реализатори: Снежана Шундрић и Наташа Ћирић, Акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 223 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 20.08.2019 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

28. август 2018. године, ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ обуке:
 Унапређење знања полазника о законом прописаним модалитетима сарадње између Заштитника грађана и органа управе ради остваривања права грађана, као и знања о људским правима и начелима добре управе као и значају интерних механизама контроле из аспекта људских права и начела добре управе.
Циљна група:
 Државни службеници који одлучују по захтевима грађана у првостепеном и другостепеном поступку, службеници задужени за интерну контролу, као и службеници који обављају инспекцијске послове.
Предавач: Оља Јовичић, Заштитаник грађана 
Време одржавања: 08:00 - 14:30 часова 
Место одржавања: Палата Србијa, источни улаз, II спрат, сала 273 
Координатор: Бобана Вучић, bobana.vucic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.08.2019 године или до попуне.

Развој дигиталних компетенција

28 - 30. август 2019. године, ОБРАДА ТЕКСТА - НАПРЕДНИ НИВО
ОПШТИ ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Циљ: Оспособљавање полазника за коришћење напредних техника у обради текста.
Циљна група: Сви запослени.
Реализатор: Зоран Дубовац, акредитовани реализатори Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:30 - 15:30 часова
Место одржавања: Регионални центар Кањижа
Координатор: Синиша Барјактаревић, sinisa.barjaktarevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 22.08.2019 године или до попуне.

Управљање међународном развојном помоћи и фондовима ЕУ

29. август 2019. године, ХОРИЗОНТАЛНА ПИТАЊА ЗА НОСИОЦЕ ХОРИЗОНТАЛНИХ ФУНКЦИЈА 
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 
Циљ: Унапређење знања и вештина хоризонталних функција (управљање људским ресурсима, интерна контрола, супервизија и изјаве о управљању, управљање ризицима, процес анализе обима посла). 
Циљна група: Носиоци хоризонталних функција у ИПА телима, интерни ревизори тела одређених за управљање програмима претприступне помоћи и ревизори Ревизорског тела. 
Реализатори: Ивана Урошевић, Маја Константиновић, Министарство финансија 
Време одржавања: 08:15 - 15:30 часова 
Место одржавања: 
Палата Србије, Београд, II спрат, сала 274 
Координатор: Наташа Радуловић, natasa.radulovic@napa.gov.rs 
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.08.2019 године или до попуне.

Заштита људских права и тајности података

30. август 2019.године, ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – НОВИНЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ
ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Подизање капацитета државних службеника за примену новог Закона о заштити података о личности.
Циљна група: Државни службеници који раде на пословима обраде података о личности.
Реализатор:
 Златко Петровић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања: 08:00-15:30
Место одржавања: Палата Србија, источни улаз, сала 233
Координатор:
 Светлана Урошевић, svetlana.urosevic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 26.08.2019 године или до попуне.

Програм oбуке руководилаца ужих унутрашњих јединица

20. август 2019. године, СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА У УПРАВИ
ПРОГРАМ ОБУКЕ РУКОВОДИЛАЦА УЖИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Циљ: Допринос унапређењу ефикасности рада органа државне управе путем јачања капацитета руководилаца за примену инструмената управљања квалитетом.
Циљна група: Руководиоци ужих унутрашњих јединица у органима управе (руководиоци група, шефови одсека и начелници одељења).
Реализатор: Маја Петковић, Акредитовани реализатор Националне академије за јавну управу
Време одржавања:
08:00 - 15:30
Место одржавања: Палата Србије, источни улаз, спрат II, сала 274 
Координатор: Јелена Грујић, jelena.grujic@napa.gov.rs
Организатор: Национална академија за јавну управу


Пријави се - Последњи дан за пријављивање 27.08.2019 године или до попуне.

претрага
календар