ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.03.2018 Датум оглашавања: 19.06.2017 Датум истека рока за пријављивање: 27.06.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ  МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава:
Радно место за праћење и унапређивање рада у установама ученичког и студентског стандарда и надзор васпитног рада, у звању саветник, Група за ученички и студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард –1извршилац.

Опис послова: Прати остваривање Програма васпитног рада у домовима ученика средњих школа Републике Србије на основу промена у друштву и науци и мишљења непосредних учесника у реализацији васпитно-образовног процеса/васпитача, стручних сарадника и ученика/ и предлаже покретање поступка за доношење потребних измена и допуна овог Програма; врши надзор васпитног рада, проучава савремена искуства у остваривању васпитног рада  и пружа стручну помоћ  у раду васпитача, стручних сарадника и директора; припрема извештаје, анализе и информације и предлаже предузимање неопходних мера за отклањање неправилности и недостатака и унапређење васпитног рада; прати и анализира васпитни рад у домовима ученика и на основу утврђених потреба предлаже мере за боље припремање, школовање и стручно усавршавање васпитача, стручних сарадника и руководилаца васпитне службе; сарађује са Заводом за здравствену заштиту студената, органима и организацијама и инспекцијским органима у овој области; прикупља од Завода за здравствену заштиту студената извештаје о реализацији контроле установа ученичког и студентског стандарда са предлозима мера; обрађује извештаје и сачињава предлог мера за побољшање санитарно-хигијенских услова рада установа, као и предлог мера у циљу побољшања квалитета исхране у установама; сарађује са специјализованим установама, органима и организацијама које се баве питањима утицаја дроге и секти у установама ученичког стандарда; обавља и друге послове по налогу  руководиоца Групе.

Услови:
Високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о ученичком и студентском стандарду и Закона о државној управи – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – писмено путем стандардизованих тестова;  вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 20. јуна 2017. године и истиче 27. јуна 2017. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:
Драгица Милошевић, контакт телефон 011 36 31 256.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 19. јун 2017. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима http://suk.gov.rs/dotAsset/21513.doc

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, обавиће се провера познавања рада на рачунару и провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 5. јула 2017. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе) које наведу у својим пријавама.

За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености знања и вештина наведених у тексту интерног конкурса, биће спроведенa у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ДИРЕКТОР
 
др Данило Рончевић

 

претрага