ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 17.07.2018 Датум оглашавања: 12.10.2017 Датум истека рока за пријављивање: 20.10.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА


I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд

II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за оперативне послове из области јавних набавки за потребе Министарства, у звању самостални саветник, Одсек за послове имовине Министарства и јавне набавке, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и израђује општа акта Министарства из делокруга јавних набавки; припрема и израђује акта која доноси министар из области јавних набавки; учествује у изради плана набавки; координира послове и сарађује са унутрашњим јединицама у вези са реализацијом јавних набавки; припрема и израђује конкурсну документацију за спровођење поступака јавних набавки; припрема и израђује нацрте уговора и споразума које Министарство закључује са другим органима, организацијама, правним и физичким лицима из делокруга јавних набавки; обавља стручно-оперативне послове за потребе комисија и учествује у раду комисија у спровођењу поступка јавних набавки; прати реализацију јавних набавки; учествује у изради законом прописаних извештаја о спроведеним поступцима набавки и друге извештаје о спроведеним набавкама; припрема стручна мишљења и одговоре странкама у поступку јавних набавки, као и одговоре на захтеве Комисије за заштиту понуђача; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, положен испит за службеника за јавне набавке; најмање 5 година радног искуства у струци; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о јавним набавкама и подзаконска акта наведеног закона – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

2. Радно место за стручно-оперативне послове из области финансијског управљања и контроле, у звању самостални саветник, Група за развој финансијског управљања и контроле, Секретаријат Министарства – 1извршилац.

Опис послова: Припрема и израђује решења и одлуке о именовањима руководиоца Радне групе која је образована за послове развоја ФУК система; припрема решења о образовању Радне групе; припрема и израђује решења којима се усвајају процедуре рада и регистри ризика и остала акта из области система ФУК које доноси министар; активно учествује у координацији послова и активно сарађује са унутрашњим јединицама  Министарства и управа у саставу Министарства у вези са обједињавањем и ажурирањем процедура рада; припрема Регистар стратешких и Регистар оперативних ризика у Министарству; учествује у организацији и координацији послова у вези рада Радне групе за ФУК; учествује у припреми и изради информација и извештаја у вези развоја ФУК система; учествује у припреми и изради Стратегије за управљање ризицима Министарства и њеног Акционог плана; активно сарађује са Сектором за интерну контролу и интерну ревизију и другим институцијама и организацијама које учествују у развоју ФУК система у РС; учествује у организацији спровођења обуке из области финансијског управљања и контрола за руководиоце и запослене у МФ; обавља и друге послове које одреди руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске  науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци од чега најмање 3 године радног искуства на пословима финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; знање енглеског језика; знање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државној управи - усмено; познавање прописа који регулишу област интерне финансијске контроле у јавном сектору (Закон о буџетском систему - Глава VI Интерна финансијска контрола у јавном сектору и Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору) – усмено; знање енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

3. Радно место за место за оперативне послове у пореско-управном поступку, у звању млађи саветник, Одељење за другостепени порески поступак - Београд, Сектор за другостепени порески и царински поступак  – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у сачињавању нацрта одлука по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала и експозитура и јединица локалне пореске администрације у предметима најмање сложености; учествује у припреми одговора на тужбе којима је покренут управни спор против другостепених одлука донетих по правним лековима уложеним против пореских управних аката филијала (организационих јединица) Пореске управе и експозитура и надлежних пореских органа јединица локалне администрације; учествује у анализи и контроли извештаја и достављених податка од стране првостепеног органа;  учествује у припреми материјала и аката за усмену јавну расправу, односно за одлучивање у управним споровима пред Управним судом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит;  познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку - усмено; познавање осталих прописа из области делокруга рада Сектора за другостепени порески и царински поступак (Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о порезу на додату вредност, Закон о акцизама, Закон о порезу на имовину и подзаконска акта наведених закона) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд

IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 13. октобра 2017. године и истиче 20. октобра 2017. године.

V Лица која су задужена за давање обавештења о интерном конкурсу: Деса Недовић и Зора Амановић, контакт телефон 011 36 42 665.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком: „За интерни конкурс“.

VII Датум оглашавања: 12. октобар 2017. године. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење, уговори и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 1. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа прилажу и оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке. Уколико изабрани кандидат нема положен стручни испит за службеника за јавне набавке, орган је дужан да сходно члану 134. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи стручни испит за службеника за јавне набавке.

Кандидати који конкуришу на радно место под редним бројем 2. текста огласа о интерном конкурсу, поред наведених доказа дужни су да приложе и оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци у трајању од најмање 5 година од чега најмање 3 године радног искуства на пословима финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера наведених стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку биће обављена почев од 7. новембра 2017. године са почетком у 8,30 часова, у Палати Србија, источни улаз, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општини или суду) биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства финансија.   
ДИРЕКТОР
др Данило Рончевић

 

претрага