ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 23.10.2018 Датум оглашавања: 13.11.2017 Датум истека рока за пријављивање: 21.11.2017


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд

II Радно места које се попуњава:
Руководилац Групе, у звању виши саветник,  Група за аналитичке послове и послове улагања у установе социјалне заштите,  Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - 1извршилац.

Опис послова: Руководи и координира радом Групе (планира, усмерава и надзире рад државних службеника у Групи); учествује у припреми нацрта закона, предлога подзаконских аката и других прописа из делокруга Групе; врши анализе и истраживања у вези са политиком финансирања области социјалне заштите на секторском, међусекторском и макроекономском нивоу, као и анализе у вези са стратегијом развоја социјалне заштите и предлаже мере за унапређење и развој система социјалне заштите; врши калкулацију и припрему цена и припрему решења и сагласности о ценама услуга смештаја у установама за смештај корисника и на породичном смештају, припрема параметре за обрачун трошкова по правима из социјалне заштите који врши информациони систем Министарства и даје објашњења и стручна упутства при изради база података у вези са финансирањем права из области социјалне заштите; прати анализе економско финансијског пословања и анализе и потребе за инвестиционим улагањима у установе социјалне заштите из делокруга Групе; припрема анализе, извештаје и информације у вези са укупним положајем корисника, установа и запослених, као и развојем услуга у области социјалне заштите; врши послове везане за поступак обрачуна и доделе наменских трансфера јединицама локалне самоуправе, применом прописаних критеријума за учешће локалне самоуправе и расподелу; утврђује висину наменског трансфера за финансирање услуга социјалне заштите, динамику преноса средстава и друге послове везано за реализацију наменских трансфера којима се из буџета Републике финансирају услуге социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе; учествује у преговорима са репрезентативним синдикатима код закључивања колективног уговора у области социјалне заштите и обавља друге послове које одреди помоћник министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области социјалне заштите - усмено; стручна знања из области државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова и вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26.

IV  Рок за подношење пријаве
на интерни конкурс је осам дана и почиње да  тече 14. новембра 2017. године и истиче 21. новембра 2017. године.
 
V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Анђела Роглић, контакт телефон 011/361 62 62.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За интерни конкурс“.

VII  Датум оглашавања: 13. новембар 2017. године. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).

Примери изјава се налазе на web страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку, и то провера вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем стандардизованих тестова, биће обављена, почев од 24. новембра 2017. године, од 9:00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, а провера познавања наведених прописа, знања рада на рачунару и вештина комуникације и процена мотивације за рад, наставиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве или адресе које наведу у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општини или суду)  биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Овај оглас објављен је на web страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
ДИРЕКТОР

др Данило Рончевић

 

претрага