ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 16.01.2019 Датум оглашавања: 07.02.2018 Датум истека рока за пријављивање: 19.02.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

 На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09), Закључка Комисије 51 Број: 112-12446/2017, од 28. децембра 2017. године, Министарство културе и информисања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева број 3.

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за архивску делатност, делатност заштите филмске грађе и заштиту нематеријалног културног наслеђа, у звању саветник, Група за заштиту покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа, Сектор за културно наслеђе –1извршилац.

Опис послова:  Учествује у изради програмског и финансијског плана у делу који се односи на рад програма архива од значаја за Републику и мреже архива и установа заштите филмске грађе; иницира, координира и учествује у развојним и другим пројектима у процесу заштите архивске и филмске грађе, врши анализе и евалуације током спровођења међународних пројеката из области заштите архивске и филмске грађе и прати реализацију и врши  евалуацију пројеката из области заштите архивске и филмске грађе; обавља послове координације и реализације у области планирања и спровођења програма и пројеката из области нематеријалног културног наслеђа; припрема и израђује предлоге одлука и пратећу документацију за реализацију одобрених средстава за остваривање програма архива од значаја за Републику Србију  и осталих установа које се баве заштитом архивске и филмске грађе; израђује  нацрте решења у управном поступку из делокруга рада и врши контролу наменског коришћења буџетских средстава и обавља надзор над применом закона у области архивске и филмске грађе; обавља послове секретара у конкурсној Комисији у области заштите, очувања и презентације архивске грађе, Националном комитету за нематеријално културно наслеђе и конкурсној Комисији за заштиту, очување и презентацију  нематеријалног наслеђа и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, познавање једног страног језика, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о културним добрима, Закона о култури, Закона о општем управном поступку, делокруг рада Министарства културе и информисања - усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика – усмено; вештина комуникације – усмено.

III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, ул. Влајковићева број 3.

V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева број 3, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI  Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Јелена Јовановић, 011/33-45-694

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс je осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Национлне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба нагласити за које се радно место конкурише; фотокопија личне карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану личну карту; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена пре 01. марта 2017. године, могу бити оверена у општини или суду.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Министартсва културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/izjava-o-pribavljanju-dokumenata

X  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се у Београду, почев од 28. фебруара 2018. године, са почетком од 09,00 часова у просторијама Палате Србије (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, (источно крило) и у просторијама Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телeфона или на електронске адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства културе и информисања, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага