ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 26.03.2019 Датум оглашавања: 10.04.2018 Датум истека рока за пријављивање: 18.04.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 13. став 1, а у вези са чланом 14. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаји:

Министарство заштите животне средине, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства заштите животне средине - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Секретаријатом, планира, усмерава и надзире рад унутрашњих једница у Секретаријату; врши најсложеније послове из делокруга Секретаријата; помаже министру у управљању кадровским, информатичким и другим питањима; усклађује рад унутрашњих једница Министарства; сарађује са другим органима; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу министра.

Услови:
Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно- научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
познавање области из делокруга Секретаријата Министарства заштите животне средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада:
рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

2. Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и државне службенике; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези са применом закона и других прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; остварају сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно- научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 9 година, знање енглеског језика, знање рада на рачунару, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству заштите животне средине; познавање права Европске уније; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

3. Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање отпадом и отпадним водама у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и државне службенике; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези примене закона и других прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; остварају сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно- научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 9 година, знање једног светског језика, знање рада на рачунару, држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
познавање области из делокруга Сектора за управљање отпадом и отпадним водама у Министарству заштите животне средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика - увидом у доказ о знању једног светског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада
: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

4. Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природе и климатске промене у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и државне службенике; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези примене закона и других прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; оствараје сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно- научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 9 година, положен државни стручни испит, знање енглеског језика, знање рада на рачунару, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за заштиту природе и климатске промене у Министарству заштите животне средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада:
рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

5. Помоћник министра – руководилац Сектора за финансијско управљање и контролу у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад Сектора; даје стручна упутства за рад државних службеника у Сектору; распоређује послове на уже унутрашње јединице и државне службенике; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; даје мишљења у вези са применом закона и других прописа из делокруга Сектора; подноси извештаје о раду Сектора; учествује у раду радних тела Владе и Народне Скупштине; остварају сарадњу из делокруга Сектора са другим органима; обавља и друге послове које одреди министар.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 9 година, положен државни стручни испит, држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за финансијско управљање и контролу у Министарству заштите животне средине; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

Рок за подношење пријава на интерни конкурс: Рок за подношење пријава на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен.

Рок почиње да тече од 11.04.2018. године и истиче 18.04.2018. године.

Садржина пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Право учешћа на интерном конкурсу: право да учествују на интерном конкурсу имају само државни службеници из органа државне управе и служби Владе који су у претходне две године оцењени оценом „нарочито се истиче“, који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:
дипломa o стручнoj спреми; уверење о положеном државнoм стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решења о оцењивању државног службеника оценом ,,нарочито се истиче” у претходне две године, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају).

Поред наведених доказа, за положај:
- Помоћник министра – руководилац Сектора за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству заштите животне средине - учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару;
- Помоћник министра – руководилац Сектора за управљање отпадом и отпадним водама у Министарству заштите животне средине - учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању једног светског језика и  доказ о знању рада на рачунару;
- Помоћник министра – руководилац Сектора за заштиту природе и климатске промене у Министарству заштите животне средине - учесник конкурса је у обавези да достави доказ о знању енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном   државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина 2, са назнаком „За интерни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Дуња Даниловић, тел.011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

Датум оглашавања
: 10.04.2018. године.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављен је на web страници: www.suk.gov.rs, огласној табли Службе за управљање кадровима и на огласној табли Министарства заштите животне средине.
 
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 ДИРЕКТОР

 др Данило Рончевић

 

претрага