ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.01.2019 Датум оглашавања: 16.05.2018 Датум истека рока за пријављивање: 24.05.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и чл. 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-исп., 83/05-исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17. став 1, чл. 18. став 2, чл. 19. став 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3889/2018 од 25. априла 2018. године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде, Немањина 22-26, Београд

II Радно место које се попуњава: Радно место за пројектовање, израду, имплементацију и одржавање пословних система, у звању саветник, Одсек за Е-правосуђе, Ужа унутрашња јединица изван сектора и Секретаријата - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у развоју и одржавању пословних система и извора података; предузимање мера за обезбеђивање и заштиту електронских извора података у свим фазама развоја и функционисања и учествује у активностима пројектовања, имплементације, интеграције и одржавања информационих система; учествује у вршењу надзора, анализира и прати препоруке у вези са стандардима из области управљања информационим системима и заштитом информација ради обезбеђивања њиховог успостављања и одржавања при развоју електронског правосуђа; учествује у дефинисању критеријума за анализу ефеката информационих система; координира при развоју мрежне и интернет инфраструктуре; врши координацију између корисника и сарађује са њима при увођењу информационих система; учествује у планирању и извођењу образовних програма и пружању стручне помоћи; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких или Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено, познавање Закона о електронској управи, Зaкoна o eлeктрoнскoм дoкумeнту, eлeктрoнскoj идeнтификaциjи и услугaмa oд пoвeрeњa у eлeктрoнскoм пoслoвaњу, Закона о инфoрмaциoнoj бeзбeднoсти и Судског пословника  - усмено и вештина комуникације - усмено.

III Место рада:  Београд, Немањина 22 - 26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство правде, Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Милановић, контакт телефон 011 36 22 159.

VI Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинској управи.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештине кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера знања рада на рачунару, обавиће се почев од 4. јуна 2018. године са почетком у 9:00 часова у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на бројеве које су навели у пријави, а провера знања енглеског језика, провера познавања наведених прописа и вештине комуникације, које ће се вредновати у изборном поступку, наставиће се у Министарству правде, Београд, ул. Немањина бр. 22 - 26, с тим што ће учесници конкурса о датуму и времену бити накнадно обавештени телефоном на бројеве које су навели у пријави.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства правде, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага