ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.02.2019 Датум оглашавања: 04.07.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство финансија-Управа за дуван, на основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09, 99/2014 и 94/17) и члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-9497/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА-УПРАВИ ЗА ДУВАН


I Орган у коме се радно место попуњава
: Министарство финансија-Управа за дуван, Београдска 70/1, Београд.
II Радно место које се попуњава: радно место за евиденционе послове, у звању референт у Одсеку за студијско-аналитичке  и евиденционе послове - један извршилац.

Опис послова радног места: Евидентира извештаје привредних субјеката, који обављају производњу, обраду и промет дувана и дуванских производа, врши унос података из тих извештаја у базу података и ажурира је; комплетира документацију по поднетим извештајима; одлаже, чува и архивира извештаје у складу са прописима; претражује и припрема податке из евиденција релевантне за анализу и пружа подршку у обради података, у циљу израде извештаја; умножава материјале, пружа подршку у изради штампаних, информативних материјала, припрема осталу пошту за експедицију и обавља курирске послове; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког смера или гимназија; најмање 2 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару (MS Word и MS Excel).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о дувану, Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача и обрађивача дувана, Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа - провераваће се усменим путем; познавање рада на рачунару  (MS Word и MS Excel) - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усменим путем.

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

IV Место рада: Београд, Београдска 70/1. 

V Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Управа за дуван, 11000 Београд, Београдска 70/1, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ружица Петровић, телефон 011/3021-823 и 3021-801.

VII Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.
VIII Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити у ком периоду, на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Управе за дуван  www.duvan.gov.rs, у делу "Запошљавање / Конкурси за извршилачка радна места".

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 06. августа 2018. године у просторијама Министарства финансија – Управе за дуван, Београд, Београдска 70/1, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама, односно путем електронске поште на e-mail адресе.

Напомена:

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од 6 месеци.

Кандидат који нема положен државни стручни испит може се примити на рад под условом да положи државни стручни испит до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Mинистарства финансија-Управе за дуван www.duvan.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs,  на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и  периодичном издању  огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага