ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.02.2019 Датум оглашавања: 04.07.2018 Датум истека рока за пријављивање: 12.07.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. и 55. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08,  104/09,  99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2, члана 21. и 22. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-11594/2017 од 28. новембра 2017. године, Министарство привреде, оглашава

  ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ


I Орган у коме се раднo местo попуњава: Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II Радни место које се попуњава:

1. Радно место за послове вршења стручног надзора, звање самостални саветник, Група за контролу спровођења пројеката, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте - 1 извршилац. 

Опис послова радног места: Уводи извођаче радова у посао у складу са закљученим уговорима; обавља послове праћења и контроле реализације пројеката на терену у складу са пројектно-техничком документацијом и грађевинском дозволом; врши контролу достављене документације о извођењу радова; врши проверу испуњености свих врста предуслова за плаћање испостављених ситуација и других финансијских докумената пре извршеног плаћања; сарађује са извођачима радова и стручним надзором, јединицама локалне самоуправе и другим органима државне управе у вези са реализацијом уговора; прати уговорене рокове и припрема документацију за потребе анексирања уговора,  израђује појединачне извештаје о физичкој реализацији пројеката на основу извршене теренске контроле; учествује и сарађује са комисијама за технички преглед објеката; учествује у изради збирних извештаја о теренској контроли; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства  у струци; лиценца за  одговорног пројектанта или одговорног извођача; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: - познавање Закона о планирању и изградњи, познавање послова праћења и контроле реализације инфраструктурних пројеката – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назнаком: „За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се пријава подноси.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александра Живковић Јакшић и Бранислава Стојановић (011/3642-776).

VI Oпшти услови за запослење на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, уз коју треба назначити радно место на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о поседовању лиценце за одговорног пројектанта или одговорног извођача.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства привреде www.privreda.gov.rs. у делу јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 30. јула 2018. године у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), о чему ће кандидати благовремено бити обавештени на бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Mинистарства привреде www.privreda.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага