ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 19.07.2019 Датум оглашавања: 12.09.2018 Датум истека рока за пријављивање: 20.09.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чланa 41. став 1. и 3. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12426/2016 од  28. децембра 2016. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-1683/2018 од 28. фебруара 2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-5659/2018 од 28. јуна 2018. године Министарство спољних послова оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
 Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша број 24-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. радно место за послове надовере докумената, у  звању саветник (извршилац), Група за легализацију и матичне књиге, Одељење за конзуларне послове, Сектор за конзуларне послове - 1 извршилац;

Опис послова: Врши послове овере и надовере докумената у складу са прописима;  поступа по захтевима странака за издавање извода из матичних књига; учествује у изради анализа, извештаја и подсетника; прима и обрађује уверења, сертификате, фактуре, уговоре и друга документа од странака, предузећа и надлежног министарства правде; врши преписку са странкама око наплате такси за поменута уверења и даје потребна обавештења; стара се о благовременом и законитом измирењу таксених обавеза;  обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво), познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено;
-    познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним  радом на рачунару; познавање Закона о матичним књигама, Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа – усмено;  вештина комуникације – усмено.

2.  радно место за информатичко-техничку подршку, у звању млађи саветник, Одељење за визну политику (Визни центар), Сектор за конзуларне послове – 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у изради и реализацији пројекта за аутоматизацију визних послова; дефинише начин уношења, чувања, преношења и размене података у систему; контролише и одржава безбедност опреме и система веза са ДКП; предузима мере у циљу прецизног уношења података и њиховог благовременог достављања ДКП; предлаже мере за унапређење функционисања информационог система; обучава службенике у Министарству и ДКП; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање посебних програма за информатичко-комуникациону опрему (Microsoft Office, основе база података - SQL Server, основе ASP.NET, основе рачунарских мрежа – VPN, виртуелизација) – писмено и усмено; вештине комуникације – усмено.

3.  радно место интерног ревизора, у звању самостални саветник, Група за интерну ревизију, ужа унутрашња јединица изван састава сектора – 1 извршилац;

Опис послова: Обавља послове интерне ревизије, руководи ревизорским тимом, обавља ревизију система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености, учествује у ревизијама система за управљање и контролисање спровођења ЕУ фондова у складу са примењивим правилима и за коришћење средстава других међународних организација и институција; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије; усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора у тиму, примењује професионалне и етичке стандарде; сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и друге послове по налогу руководиоца интерне ревизије.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; најмање 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3 године радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о државној управи, Закона о ревизији и Закона о буџетском систему - усмено; вештине комуникације – усмено.

4. радно место за непокретну имовину ДКП, у звању самостални саветник, Одсек за непокретну имовину, грађевинске послове и занатске услуге, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Опис послова: Припрема докумената у поступцима заштите имовине Републике Србије у иностранству; припрема нацрте аката у поступцима набавке непокретности; прати реализацију купопродајних уговора и уговора о закупу за објекте ДКП у иностранству; прати активности ДКП у вези са уговорним обавезама; израђује планове, извештаје и елаборате; сарађује са надлежним државним институцијама у вези са питањима из имовинско-правне области; учествује у изради предлога нормативних аката из ове области; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о јавној својини, Уредбе о коришћењу, одржавању и управљању непокретностима за потребе ДКП Р. Србије – усмено; вештине комуникације – усмено.

5. радно место за покретну имовину министарства и ДКП, у звању млађи саветник, Одсек за покретну имовину и набавке, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Опис послова: Прати прибављање и коришћење покретне имовине и материјалних средстава у Министарству и ДКП; планира набавку и начин коришћења материјалних средстава; предлаже планове за инвестициону потрошњу Министарства и ДКП; израђује извештаје и информације о инвестиционој потрошњи и стању покретних средстава за  Владу и Народну Скупштину; израђује дописе, подсетнике и извештаје; учествује у  припремама службеника за рад у ДКП; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о јавним набавкама, Закона о јавној својини – усмено; вештине комуникације – усмено.

6. радно место за подршку пословима јавних набавки у Министарству и ДКП, у звању саветник(извршилац), Одсек за покретну имовину и набавке, Одељење за имовинско-правне послове, Генерални секретаријат –1 извршилац;


Опис послова: Спроводи поступке јавних набавки, припрема конкурсну документацију и врши анализу достављених предлога плана јавних набавки свих организационих јединица у МСП; припрема позиве за подношење понуда; припрема нацрт записника о отварању понуда; учествује у изради извештаја о стручној оцени понуда; припрема предлог одлуке о додели уговора и нацрт уговора; учествује у раду Комисије за јавне набавке, израђује извештаје, врши преглед и оцену понуда; припрема предлоге уговора у јавним набавкама и обавештења за Службени гласник Републике Србије; обрађује захтеве за заштиту права из поступака јавних набавки; обавља и друге послове  које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит и посебан испит; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном  рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о јавним набавкама, Закона о буџетском систему – усмено; вештине комуникације – усмено.

7. радно место за обрачун зарада запослених у Министарству, у звању млађи саветник, Одсек за извршење буџета, Одељење за финансијске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Опис послова: Обрађује податке за обрачун плата и осталих накнада и примања запослених у министарству; врши обрачун фискалних обавеза на зараде запослених у Министарству; проверава тачност, исправност и законитост прописаних образаца и врши контролу података за исплату плата и осталих накнада и примања запослених у министарству; израђује анализе и извештаје у вези са накнадама, зарадама и примањима запослених у министарству; припрема електронске пореске пријаве преко система Пореске управе; врши одлагање, заштиту и архивирање документације и електронских медијума са подацима за чију обраду је задужен; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима;  положен државни стручни испит и посебан испит;  знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма рада на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Закона о платама државних службеника и намештеника – усмено; вештине комуникације – усмено.

8. радно место за аутоматску обраду докумената, у звању млађи саветник, Политички архив, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1извршилац;

Опис послова: Обрађује непубликована документа са степеном поверљивости политичког, економског и конзуларног садржаја; врши одабир архивске грађе за трајно чување и израђује информативна средства по годинама; прати законске и друге прописе из домена канцеларијског пословања; израђује пописе, регистре и инвентаре; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Политичког архива.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2  провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено; вештине комуникације – усмено.

9. радно место за аутоматизацију политичке архиве, у звању саветник (извршилац), Политички архив, Одељење за административне и архивске послове, у Генералном секретаријату – 1извршилац;

Опис послова: Пројектује информациони систем Политичке архиве и базу података непубликованих докумената; одржава постојећи систем и даје предлоге за модернизацију истог; пројектује информациони систем за пријем докумената без степена поверљивости између Министарства и ДКП; ажурира базе података других архива Министарства; израђује планове, пројекте и елаборате; усклађује постојеће софтверске апликације са законским и другим прописима из домена архивистике; израђује шифарнике за потребе тезауруса и инвентара; обавља и друге послове и задатке које му одреди шеф Политичког архива.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено; вештине комуникације – усмено.

10. радно место за одабир и обраду докумената, у звању самостални саветник, Група за обраду и сређивање докумената, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1извршилац;

Опис послова: Учествује у изради планова рада, изради предлога правилника и листа категорија аката са роковима чувања, систематизационих шема и методског упутства за рад на фонду и збирци; учествује у одабирању поверљивих и строго поверљивих докумената за израду анализа за потребе унутрашњих јединица Министарства; уређује сложене архивске фондове који захтевају самосталан приступ; учествује у сређивању великих архивских фондова по методу  хронолошког сређивања архивске грађе по класацијама; одабира грађу за трајно чување као и спољно-политичка документа за публиковање; учествује у изради пројекта аутоматизације Политичке архиве; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни испит из архивистике; најмање 5 година радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage : напредни ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе – усмено; вештине комуникације – усмено.

11. радно место за аутоматизацију пословања, у звању саветник(извршилац), Библиотека, Одељење за административне и архивске послове, Генерални секретаријат – 1 извршилац;

Опис послова: Води пројекат аутоматизације библиотечког пословања; врши текуће одржавање софтера и стара се о одржавању рачунарске опреме; уноси податке у базу и стара се о ажурирању постојеће базе; стара се о набавци ЦД РОМ-ова, касета и видео касета са насловима који су у складу са набавном политиком Библиотеке; прати развој софтвера из области библиотечког пословања; врши информатичку обуку библиотечког кадра; обавља и друге послове и задатке које му одреди руководилац Библиотеке.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и посебан испит и пожељно да има положен стручни библиотекарски испит; најмање 3 године радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 (Vantage: напредни ниво) и пожељно знање француског, немачког или руског језика; познавање основних и посебних програма за рад на персоналном рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В2 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање Закона о архивској грађи Савезне Републике Југославије, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа државне управе – усмено; вештине комуникације – усмено.

12. радно место за пословног секретара, у звању сарадник, Одељење за персоналне и правне послове, Генерални секретаријат –1извршилац;

Опис послова: Учествује у изради анализа, извештаја и подсетника и израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активностима начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу B1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештине комуникације – усмено.

13. радно место за административне послове, у звању референт, Одељење за Европу,  Сектор за билатералну сарадњу –1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештина комуникације – усмено.

14. радно место за административне послове, у звању референт, Одсек за људска права из система УН и хуманитарна питања, Сектор за мултилатералну сарадњу  – 1извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештина комуникације – усмено.

15. радно место за административне послове, у звању референт, Сектор за Европску унију – 1извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза помоћника министра, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом помоћника министра; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди помоћник министра.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештина комуникације – усмено.

16. радно место за административне послове, у звању референт, Одељење за конзуларне послове, Сектор за конзуларне послове –1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештина комуникације – усмено.

17. радно место за административне послове, у звању референт, Одељење безбедности, Генерални секретаријат –1 извршилац;

Опис послова: Израђује дописе, забелешке и писма; води регистре и евиденције; израђује програме обавеза начелника Одељења, води евиденцију и прати њихово извршавање; обавља све организационо-техничке и протоколарне послове у вези са активношћу и радом начелника Одељења; обавља административне послове у вези са службеним путовањима и врши обрачун средстава репрезентације; врши послове уношења и обраде података на рачунару; даје телефонске везе, прима и преноси телефонске поруке и даје обавештења; обавља и друге послове и задатке које му одреди начелник Одељења.

Услови за рад на радном месту: Завршена средња школа, положен државни стручни испит и посебан испит; најмање 2 годинe радног искуства у струци; знање eнглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво); познавање основних програма за рад на персоналном рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 провераваће се писмено; познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним       радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе, Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) – усмено; вештина комуникације – усмено.

Заједничко за сва радна места

III Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство спољних послова Републике Србије, Одељење за персоналне и правне послове, 11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Радмила Бошковић, телефон 011/306-8250, од 10,00 до 13,00 часова.

VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна места: потписана пријава са наводом радног места за које се конкурише, биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и о избору језика који кандидат жели да полаже (енглески, француски, шпански, руски, кинески или арапски); изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, прва провера у изборном поступку и то провера знања енглеског језика односно другог званичног језика Уједињених нација на нивоу В1 (Тhreshold: праг ниво) и В2 (Vantage: напредни ниво), обавиће се почев од 10. октобра 2018. године у Министарству спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке наредне фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (имејл-адресе или бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организована безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

НАПОМЕНЕ:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу ,,Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног и посебног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Званични језици Уједињених нација су: енглески, француски, шпански, руски, кинески и арапски. Кандидати су у обавези да у својим пријавама наведу један од наведених језика који желе да полажу у оквиру обавезне провере знања језика.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао), биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова: www.mfа.rs, на wеb страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеb страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага