ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.07.2019 Датум оглашавања: 12.09.2018 Датум истека рока за пријављивање: 20.09.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Дирекција за управљање одузетом имовином


На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/2014 и 94/17), чл. 17. став 1.,  и 18., 19., 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС'' бр. 41/07 пречишћен текст и 109/09) и Закључка комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-2851/2018-03 од 27. марта 2018. године и 51 број: 112-10300/2017 од 25. октобра 2017.године, Дирекција за управљање одузетом имовином оглашава                                          

ЈАВНИ КОНКУРС


I.  ОРГАН У КОМЕ СЕ РАДНО МЕСТО ПОПУЊАВА:
Министарство правде – Дирекција за управљање одузетом имовином, Београд, ул. Немањина бр. 22-26

II РАДНО МЕСТО КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВА:


1. Радно место шефа Одсека за послове преузимања и складиштења одузете имовине, самостални саветник, Одељење за преузимање одузете имовине, Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Дирекцији за управљање одузетом имовином- 1 извршилац.                              

Опис послова: Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; организује поступак преузимања имовине и складиштења одузете имовине у магацину; води електронску евиденцију одузете имовине; припрема анализе и информације из делокруга Одсека; спроводи поступак  поверавања на управљање одузете имовине установама у складу са законом; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:
стручна знања из области преузимања и управљања одузетом имовином - усмено (познавање: Закона о одузимању имовине пристекле из кривичног дела («Службени гласник РС», бр. 32/2013 и 94/2016), и подзаконски акти донети на основу овог Закона), Закона о извршењу и обезбеђењу («Службени гласник РС», бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење и 113/2017-аутемтично тумачење),  и Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС», бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и, 5/2015 и 44/2018), познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина комуникације – усмено (интервју), вештине логичког и аналитичког резоновања, организационе способности и вештине руковођења- писмено, путем стандардизованох тестова.

2. Радно место зa подршку пословима процене вредности одузете имовине, млађи саветник, Група за послове процене вредности одузете имовине, Oдељење за преузимање одузете имовине - Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Дирекцији за управљање одузетом имовином - 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у спровођењу поступка процене вредности одузете имовине; учествује у састављању стручних извештаја о процени вредности одузете непокретне и покретне имовине; прати кретање тржишне вредности одузете имовине; сарађује са ангажованим установама и физичким лицима за процену вредности одузете имовине када је за процену вредности имовине неопходно ангажовање вештака друге струке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови:
Стечено високо образовање из научне области Правне науке или Економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару

У изборном поступку проверавају се: стручна знања из области преузимања и управљања одузетом имовином - усмено (познавање: Закона о одузимању имовине пристекле из кривичног дела («Службени гласник РС», бр. 32/2013 и 94/2016), познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару и вештина комуникације – усмено (интервју).

III  ТРАЈАЊЕ РАДА И МЕСТО РАДА

Рад на радним местима заснива се на неодређено време. Место рада је Београд, Дирекција за управљање одузетом имовином, ул. Немањина бр. 22-26.

УСЛОВИ ЗА РАДНА МЕСТА:

1. Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријава: кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана. Рок за подношење пријава почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Потписана пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- биографија;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија диплома којом се потврђује стручна спрема;
-  доказ да лице није осуђивано и да није под истрагом;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту и
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца или уговори о раду).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао)

Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно у општинској управи.
 
3. Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учесник конкурса учинити сам. Наведене доказе учесник конкурса може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа
IV. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Дирекција за управљање одузетом имовином, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком ''за јавни конкурс - назив радног места на које се конкурише''.
V Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време
VI Провера оспособљености, знања и вештине кандидата  у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера познавања рада на рачунару и вештина комуникације биће обављена почев од 01. октобра 2018. године, са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима у Београду, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 2, источни улаз, други спрат и просторијама Дирекције за управљање одузетом имовином у Београду, ул. Немањина бр. 22-26. О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакт бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

VII За сва лица која буду уврштена на листу за пријем у радни однос у Дирекцији за управљање одузетом имовином, биће спроведена безбедносна провера од стране надлежног органа, на основу писмене сагласности кандидата

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Живковић, контакт број телефона: 011/3622-464.


НАПОМЕНЕ:


Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у суду или код јавног бележник биће одбачене,закључком конкурсне комисије.
Овај оглас се објављује на wеб презентацији Министарства правде,интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs порталу е-управе, на огласној табли, web страници и  у периодичном издања огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага