ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 26.05.2019 Датум оглашавања: 03.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 11.10.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7293/2018 од 27.07.2018. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I  Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, Београд,

II Раднo  местo којe се попуњава:
 
1. Радно место за израду прописа, у звању самостални саветник, Одсек за нормативне послове и хармонизацију прописа, Сектор за правне и нормативне послове, 1извршилац. 

Опис посла: Учествује у изради нацрта закона и других прописа из делокруга Mинистарства; учествује у праћењу примене и анализира прописе из делокруга Mинистарства ради предлагања активности у циљу њихове реализације; даје оцену усклађености прописа са прописима ЕУ и учествује у изради хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког члана прописа са примарним и секундарним изворима права ЕУ; припрема основне елементе за дефинисање пројеката из различитих области и израђује уговоре о изабраним пројектима; припрема одговоре на писмене представке правних лица и грађана из делокруга Министарства и посланичка питања; даjе мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе; израђује нацрте уговора и решења који проистичу из уредби и других подзаконских аката; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање прописа који регулишу област пољопривреде, безбедности хране и познавање процедура и поступка израде и доношења нормативних аката - провераваће се  усмено; знање рада на рачунару -  провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације - провераваће се усмено.

Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26

III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

VI Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за наведена радна места:

-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 
-уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
-диплома којом се потврђује стручна спрема;
-доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
-доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). 

Напомена:
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и  у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, Београд, почев од 25.10.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или путем телеграма или телефонским путем, на контакте које су навели у пријави.


Напомене:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати и опис послова радног места,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага