ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 31.10.2018 Датум истека рока за пријављивање: 15.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чланова 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став 2, чланова 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07 и 109/09), Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6006/2018 од 28. јуна 2018. године и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7138/2018 од 27. јула 2018. године,

Министарство рударства и енергетике оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

I. Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Немањина брoj 22-26.

II. Радна места која се попуњавају:

1.Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Мачвански, Колубарски, Златиборски, Моравички и Рашки управни округ, са седиштем у Краљеву, у звању саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске прегледе у области енергетике; израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима и извештаје о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; врши непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко инжењерство (одсек енергетски), на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен возачки испит „Б” категорије.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 и 44/18) - усмено; познавање Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) - усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврду о положеном стручном испиту); положен возачки испит „Б” категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено.

2.Радно место републички електроенергетски инспектор за подручну јединицу ширу од подручја управног округа за Подунавски, Браничевски, Поморавски, Зајечарски и Борски управни округ, са седиштем у Смедереву, у звању саветник, у Одељењу за електроенергетску инспекцију, у Сектору за електроенергетику - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и обавља редовне и ванредне инспекцијске прегледе у области енергетике; израђује извештаје о испуњености услова и захтева утврђених техничким прописима и извештаје о испуњености прописаних услова у погледу стручног кадра за обављање енергетске делатности по захтевима енергетских субјеката; врши непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној покрајини и обавља заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа; доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко инжењерство (одсек енергетски), на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен возачки испит „Б” категорије.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 и 44/18) - усмено; познавање Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) - усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврду о положеном стручном испиту); положен возачки испит „Б” категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено. 

3.Радно место за послове израде Енергетског биланса, у звању саветник, у Групи за послове стратегије и планова у области развоја енергетских сектора, у Одсеку за стратешко планирање у енергетици, у Сектору за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља послове припреме предлога годишњег Енергетског биланса Републике ради достављања Влади на доношење; прати реализацију Енергетског биланса и обједињује предлоге мера за отклањање поремећаја у његовој реализацији; припрема методолошка упутства за исказивање података који се прикупљају и анализирају ради израде енергетског биланса, енергетских индикатора и енергетског планирања и обезбеђује њихову примену; учествује у припреми стратешких докумената и прати и анализира енергетску статистику ради припреме подлоге за израду предлога Стратегије развоја енергетике Pепублике и програма за њену реализацију и праћење реализације; припрема стручне подлоге за предлоге подстицајних мера у Сектору и прати ефекте тих мера на смањење енергетског интензитета; учествује у реализацији међународних и домаћих пројеката чији је саставни део енергетски биланс, енергетски индикатори и израда енергетске базе података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство или технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Закона о државној управи („Службени гласник РС”, брoj 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18) - усмено; познавање Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, брoj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено. 
 
4.Радно место за правне послове у области обновљивих извора енергије, у звању самостални саветник, у Одсеку за обновљиве изворе енергије, у Сектору за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије - 1 извршилац.

Опис послова: Израђује нацрте закона, предлоге подзаконских аката и техничких прописа из области ОИЕ и ради на усклађивању прописа са прописима Европске уније; припрема материјале из делокруга рада Сектора ради достављања Влади на разматрање и усвајање, као и мишљења на нацрте закона и предлога других прописа које достављају други овлашћени предлагачи; израђује решења по захтевима за издавање енергетске дозволе за изградњу/реконструкцију објеката/постројења за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије до 10 MW, као и решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије за постројења за спрегнуту производњу електричне и топлотне енергије која користе обновљиве изворе енергије; припрема предлоге решења кад у другом степену одлучује Влада; прати прописе ЕУ у области енергетске ефикасности и енергетског планирања ради усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ; учествује у припреми мишљења о примени закона и других прописа из делокруга Сектора и припрема уговоре о финансирању пројеката из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18) - усмено; познавање Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) - усмено; познавање Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) - усмено; познавање Уредбе о измени Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број 60/17) - усмено; познавање Уредбе о изменама и допунама Уредбе о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 60/17) - усмено;  познавање Уредбе о изменама Уредбе о уговору о откупу електричне енергије („Службени гласник РС“, број 61/17); познавање Уредбе о гаранцији порекла („Службени гласник РС“, број 82/17) - усмено; познавање Уредбе о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“, број 12/16) - усмено и познавање Правилника о енергетској дозволи („Службени гласник РС”, број 15/15 и 44/18) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено.

5.Радно место републички геолошки инспектор, у звању саветник, у Одсеку за геолошку инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, Сектор за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и врши инспекцијске прегледе у примени закона и других прописа донетих за његово спровођење у погледу испуњености услова за обављање делатности геолошких истраживања минералних сировина као и инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним Аутономној покрајини; доноси решења и закључке; подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; припрема извештаје о раду; прикупља и обрађује податке о постројењима које подлежу инспекцијској контроли; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области геолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци на пословима геолошких истраживања лежишта минералних сировина, положен стручни испит из одговарајуће области, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен испит за управљање моторним возилом „Б” категорије. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 и 44/18) - усмено; познавање Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05, 91/15 и 113/17) - усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврда о положеном стручном испиту); положен возачки испит „Б” категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено. 

6.Радно место републички рударски инспектор за вршење надзора над електроенергетским постројењима са седиштем у Зрењанину, у звању самостални саветник, у Одсеку за рударску инспекцију, у Одељењу геолошке и рударске инспекције, у Сектору за геологију и рударство - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема и врши сложене редовне и ванредне инспекцијске прегледе, ради провере спровођења закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рад електроенергетских постројења и уређаја у рударским објектима и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду у вези с тим постројењима и уређајима; обрађује сложеније предмете и израђује нацрте решења и закључака; даје предлог за унапређење стања у раду електроенергетских постројења и уређаја у рударским објектима; врши увиђај на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима и израђује образложени извештај са мишљењем о узроцима несреће и подноси га надлежним органима; припрема и врши непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним Аутономној покрајини; доноси решења и закључке и подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве; даје усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву заинтересованих субјеката; припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци на пословима у јамама са метаном или опасном угљеном прашином, положен стручни испит из одговарајуће области, познавање рада на рачунару (MS Office, Internet), положен испит за управљање моторним возилом „Б” категорије.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15) - усмено; познавање Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15 и 44/18) - усмено; познавање Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 101/05, 91/15 и 113/17) - усмено; положен стручни испит из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство - увидом у писани доказ о положеном стручном испиту (уверење или потврда о положеном стручном испиту); положен возачки испит „Б” категорије - увидом у возачку дозволу; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено. 

7.Радно место за програмирање, у звању самостални саветник, у Групи за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и међународне помоћи, у Одељењу за управљање пројектима, у Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима - 1 извршилац.

Опис послова: Усклађује прилоге за релевантна програмска и стратешка документа за финансирање из ЕУ фондова и међународне помоћи и сарађује са заинтересованим странама у процесу програмирања; идентификује и израђује нацрте предлога пројеката; прати квалитет релевантне пројектне документације (студије изводљивости и слично) и пратеће пројектне документације у складу са процедурама; учествује у  оцени приоритета и у планирању потребног националног суфинансирања; спроводи препоруке ревизора, као и принципе и правила неопходна за успостављање, функционисање и одрживост  децентрализованог система управљања фондова ЕУ у оквиру надлежности Групе; припрема материјал за учешће у раду релевантних секторских група за припрему пројеката; припрема извештаје о процесу програмирања и препоруке за његово унапређење; сарађује са другим унутрашњим јединицама Министарства у поступку програмирања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, знање енглеског језика, познавања рада на рачунару (MS Office, Internet).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања - познавање Законa о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 19/14) - усмено; познавање Уредбe о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014 - 2020. године („Службени гласник РС“, број 86/15) - усмено; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено и вештина комуникације - усмено. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

III. Трајање рада и место рада:

Радни однос на свих седам радних места заснива се на неодређено време и место рада за радно место под тачком 1. конкурса је Краљево, Трг Јована Сарића 1/3, за радно место под тачком 2. конкурса је Смедерево, Трг Републике 5, за радна места под тачкама 3, 4. и 7. конкурса је Београд, ул. Краља Милана 36, за радно место под тачком 5. конкурса је Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1 и за радно место под тачком 6. конкурса је Зрењанин, Трг слободе 10.

IV. Општи услови за запослење на радном месту:

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

-потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише);
-изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам да прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
-уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији;
-извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
-доказ о одговарајућој стручној спреми (оверена фотокопија дипломе);
-доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима у оригиналу или овереној фотокопији (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката (за радна места под тачкама 1. и 2. конкурса);
-доказ о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство (за радна места под тачкама 5. и 6. конкурса);
-возачка дозвола за положен возачки испит „Б” категорије (за радна места под тачкама 1, 2, 5. и 6. конкурса);
-доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) у оригиналу или овереној фотокопији.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује изградња објеката, уверење о положеном стручном испиту из одговарајуће области у складу са законом којим се уређује рударство и возачка дозвола за положен возачки испит „Б” категорије.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

VI. Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Министарство рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36, са назнаком „За јавни конкурс са називом радног места на које се конкурише”.

VIII. Лицe које je задуженo за давање обавештења о јавном конкурсу:

Алекса Терзић, телефон 011/3604444.

IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и то: провера познавања рада на рачунару - практичним радом на рачунару, обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, почев од 28. новембра 2018. године, са почетком у 9:00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Са кандидатима који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару, провера других стручних оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту огласа, обавиће се у Министарству рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36, а кандидати ће о датуму и времену провере бити накнадно обавештени телефоном или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији оверени у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага