ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.08.2019 Датум оглашавања: 05.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 13.11.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и  члана  9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, Београд

II Радно место која се попуњава:
Руководилац школске управе, у звању виши саветник, Школска управа Лесковац, Одељење за координацију рада школских управа –1извршилац.

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Школске управе, координира и надзире рад државних службеника и пружа стручну помоћ државним службеницима у Школској управи у поступању по представкама грађана и установа; стара се о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују право на преузимање при Школској управи; координира спровођење стручног усавршавања и развојног планирања у установама; стара се о благовременом протоку информација и података за потребе установа и Министарства; прати и обавља стручно-педагошки надзор и спољашње вредновање у складу са законом којим се утврђују основе система образовања и васпитања; остварује сарадњу са јединицама локалне самоуправе, просветном инспекцијом, Заводом за унапређивање образовања и васпитавања, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и другим институцијама; учествује у планирању развоја образовања и васпитања на подручју Школске управе и праћењу његовог остваривања; координира прикупљање статистичких података о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске политике и васпитања и припрему анализа и извештаја за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.   

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и испит за просветног саветника, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о стручно-педагошком надзору, Правилника о вредновању квалитета рада установа, Прaвилника о стндардима квалитета рада установе и Закона о државној управи – усмено;  познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика – увидом у сертификат или други доказ о познавању једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – писмено, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације – усмено.

III Место рада:  Лесковац, Благоја Николића 1.

IV  Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је: осам дана и почиње да тече 6. новембра 2018. године и истиче 13. новембра 2018. године.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Гордана Јеремић,  телефон: 011 3610-287.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс”.

VII  Датум оглашавања: 5. новембар 2018. године.

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима (лица  са положеним правосудним испитом уместо уверења  о  положеном  стручном  испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију  уверења о положеном правосудном испиту) ; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног саветника; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника; стручни рад објављен у међународним или домаћим часописима или зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство у оригиналу или овереној фотокопији; остварене резултате у развоју образовања, стечен професионални углед (награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу или овереној фотокопији; оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Доказ који се прилаже уз пријаву на интерни конкурс, а о којем се води службена евиденција је уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту и уверење о положеном испиту за просветног саветника.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по службеној дужности прибави доказ о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно о положеном правосудном испиту, од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном доказу и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и да уз пријаву на интерни конкурс достави и изјаву о томе (пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на веб страници Службе за управљање кадровима.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на  оглашеном радном месту, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 20. новембра 2018. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности и вештине руковођења. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности и вештине руковођења, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту огласа о интерном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама.

X Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници из органа државне управе и служби Владе.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, основног суда или општинске управе)  биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај оглас објављен је на веб страници и огласној табли Службе за управљање кадровима и огласној табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                                                                            ДИРЕКТОР
 
                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага