ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 25.05.2019 Датум оглашавања: 29.11.2018 Датум истека рока за пријављивање: 07.12.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 13. став 1, а у вези са чланом 14. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положај:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Београд

Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац Сектора за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – положај у трећој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, има положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора; објављује годишњи план инспекцијског надзора на интернет страници Министарства; објављује контролне листе на интернет страници Министарства; објављује годишњи извештај о раду на интернет страници Министарства; издаје писани налог за инспекцијски надзор; врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци од чега најмање пет година радног искуства на пословима инспекцијског надзора, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, познавање једног светског језика и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Сектора за инспекцијске послове у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; познавање једног светског језика - увидом у доказ о познавању једног светског језика; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

Рок за подношење пријавe на интерни конкурс: Рок за подношење пријаве на интерни конкурс за попуњавање положаја је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен.

Рок почиње да тече од 30.11.2018. године и истиче 07.12.2018. године.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Право учешћа на интерном конкурсу: право да учествују на интерном конкурсу имају само државни службеници из органа државне управе и служби Владе који су у претходне две године оцењени оценом „нарочито се истиче“, који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: дипломa o стручнoj спреми; уверење о положеном државнoм стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о положеном испиту за инспектора; доказ о најмање девет година радног искуства у струци од чега најмање пет година радног искуства на пословима инспекцијског надзора (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решења о оцењивању државног службеника оценом ,,нарочито се истиче” у претходне две године, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају); доказ о познавању једног светског језика и доказ о познавање рада на рачунару.

Лице које не достави писани доказ о познавање рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном   државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање кадровима.

Адреса на коју се подносе пријаве за интерни конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михаjла Пупина 2, са назнаком „За интерни конкурс – попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел.011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Датум оглашавања:  29.11.2018. године.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Овај оглас објављен је на web страници: www.suk.gov.rs, огласној табли Службе за управљање кадровима и на огласној табли Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

                                                                                                                                ДИРЕКТОР


                                                                                                                         др Данило Рончевић

 

претрага