ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 26.04.2019 Датум оглашавања: 05.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 13.12.2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10259/2018 од 29. октобра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ  МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд,  Бирчанинова број 6

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место  за  послове јавних набавки, у звању самостални саветник, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат Министарства –1извршилац.

Опис послова радног места: Припрема предлог Плана јавних набавки за Министарство у сарадњи са ужим унутрашњним јединицама Секретаријата; прибавља предлоге других организационих јединица Министарства за израду Плана јавних набавки; спроводи поступке јавних набавки и израђује документацију у вези са набавкама за потребе Министарства; контролише израду нацрта уговора и споразума са другим органима, правним и физичким лицима које Министарство закључује из делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност спровођења поступака јавних набавки са законским прописима из ове области; врши контролу правилног спровођења уговора након спроведених поступака јавних набавки; израђује и доставља извештаје надлежним институцијама и израђује друге извештаје, информације и анализе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;  најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о државној управи и делокруга рада Министарства државне управе и локалне самоуправе, Закона о јавним набавкама и подзаконских аката наведеног закона; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III  Место рада: Београд, Бирчанинова број 6.

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Министарство джавне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс“.

V  Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, контакт телефон: 011/2686-855 и 011/2646-939.

VI  Услови за рад на раднoм месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава  је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“. 

VIII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о  којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
-  оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
-  оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
-  оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
-  оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад     у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
-  оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем временском периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за службеника за јавне набавке.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико изабрани кандидат нема положен стручни испит за службеника за јавне набавке, орган је дужан да сходно члану 134. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи стручни испит за службеника за јавне набавке.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и Службе за управљање кадровима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 19. децембра 2018. године, са почетком од 9,00 часова, у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији  Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs , на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага