ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 24.06.2019 Датум оглашавања: 26.12.2018 Датум истека рока за пријављивање: 28.01.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), Канцеларија за информационе технологије и електронску управу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ


I Орган у коме се радно место попуњава:
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина  бр. 11, Београд

II Радна места која се попуњавају:

1. Систем инжењер информационих система и технологија, у звању  саветник, Одсек за планирање и анализу, Одељење за портале и сервисе, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе –1извршилац.

Опис послова радног места: Спроводи анализу пројектног задатка за развој сервиса и портала и врши избор процедуре његовог решавања; пројектује, имплементација и одржава интегрисаног системског софтвера, портала и сервиса; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементација и одржавање интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења портала и сервиса;  израђује пројектну документацију и обавља и друге послове о налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера (System Software Analysis, Entity-Relationship Model, UML, Agile, SCRUM); познавање Web Application Development/Web Services, Service Oriented Architecture - SOA/Microservices, Patterns/Enterprise Patterns/Integration Patterns/EIPS Frameworks, Testing Frameworks; Linux, Virtualization, Containerization, Monitoring / Alerting, Continuous Integration.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL – усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

2. Шеф одсека за планирање и анализу, у звању самостални саветник, у Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, 1извршилац

Опис послова радног места: Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку;  координира припрему планова и анализа за развој информационих система и регистара: дефинише пројектнe задаткe за развој и  имплементацију информационих система и регистара; дефинише предуслове за дистрибуирано коришћење података из регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; припрема елаборате, студије, програме,  планове и за развој основних регистара електронске управе; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање стручне области  електротехничко или рачунарско инжењерство или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање методологија анализе системског софтвера, објектно оријентисаног програмирања; Oracle/MSSQL database концепата; познавање релационих база.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање објектно оријентисаног програмирања Oracle/MSSQL database концепата и познавање релационих база – усмено; вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – писмено путем стандардизованих тестова; познавање Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу; вештине комуникације – усмено.

3. Пројектант информационих система и програма, у звању саветник, у Одсеку за планирање и анализу, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе –1извршилац.

Опис послова радног места: Анализира пословни систем корисника и дефинише пројектни задатак за развој, одржавање и редован рад информационих система и регистара; припрема програмске захтеве (пројектну спецификацију); анализира и проналази могућности за унапређење постојећих информационих система и регистара; израђује пројектну документацију; припрема извештаје, информације и презентације у вези са пројектима на којима је ангажован; прати и учествује у реализацији пројеката; прати и примењује стандарде у области развоја портала и сервиса; и обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање сервисно оријентисане архитектуре; познавање Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање методологија развоја софтвера, знање сервисно оријентисане архитектуре –усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

4. Шеф одсека за пројектовање и имплементацију, у звању самостални саветник, у Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, - 1 извршилац

Опис послова радног места: Руководи, организује, координира рад запослених у Одсеку; координира припрему анализа и пројеката развоја и имплементације информационих система и регистара; координира пројектовање и имплементацију информационих система и регистара; анализира и проучава законе, друге прописе од значаја за развој и одржавање информационих система и регистара; стара се о редовном одржавању база података – контрола интегритета; надзире припрему и израду техничке документације и упутстава за припрему и израду информационих система; врши контролу реализованих апликација у односу на постављене захтеве; координира израду пројектне документације; обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничког или рачунарског инжењерства или научних области математичких или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; познавање методологија анализе системског софтвера; познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming - SQL.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање методологија анализе системског софтвера и познавање Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming – SQL,–  усмено; вештине логичког и аналитичког резоновања, организационих способности и вештине руковођења – усмено; познавање Уредбе о Кaнцеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације - усмено,

5. Програмер, у звању млађи саветник, Одсек за пројектовање и имплементацију, Одељење за информационе системе и регистре, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе, –1извршилац,

Опис послова радног места: Учествује у анализи корисничких захтева; учествује у спровођењу анализе пројектног задатка и избору процедуре његовог решавања; пружа стручну поршку у пројектовању модела података, модела процеса и корисничког интерфејса; пружа стручну поршку у пројектовању логичке структуре информационих система, база података, извештаја, као и алгоритама за реализацију постављених захтева; администрира базе података; израђује интерфејс и развија програмске апликација у изабраном окружењу за управљање базама података; дизајнира и програмира у изабраном окружењу и врши интеграцију интернет портала, сајтова, презентација са базом података; обавља друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање технологија (Microsoft SQL или MySQL); знање програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање технологија (Microsoft SQL или MySQL), знање неког од програмских језика (ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript, jQuery) – усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

6. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Група за обезбеђење квалитета, Сектор за развој информационих технологија и електронске управе –1извршилац

Опис послова: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише и анализира примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и примењује неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; тeстира програмске целине по процесима, врши и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање алата за тестирање софтвера.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења – усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено

7. Инжењер за безбедност мрежне инфраструктуре, у звању  самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру –1извршилац.

Опис послова: Пружа стручну помоћ у планирању и пројектовању развоја мрежне инфраструктуре органа; предлаже увођење савремених метода заштите мрежне инфраструктуре јединствене информационо-комуникационе мреже државних органа; координира и учествује у инсталацији и конфигурацији комуникационих уређаја; прати развој нових информационо-комуникационих технологија у циљу унапређења технологије рада мреже органа; одређује нивое заштите рачунарске и интернет мреже; уводи и развија сигурносне механизме којима се штити мрежна инфраструктура јединствене информационо-комуникационе мреже органа и механизме логовања свих кључних догађаја на мрежним уређајима којима се Сектору за информациону безбедност омогућава детекција сигурносних упада; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови:  Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, знање мрежних протокола, елемената мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме; познавање оперативних система и сигурносних проблема и криптографских технологија.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса - писмено и усмено; знање сигурносних проблема и криптографских технологија - писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

8. Инжењер за рачунарске мреже, самостални саветник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру,  - 1 извршилац

Опис послова:  Припрема методологију за имплементацију мрежних решења (switching, routing, интернет рутирање, NextGeneration Networks, broadband интернет приступ, контрола мрежног саобраћаја); пружа стручну подршку корисницима информационих система; дефинише корисничка решења везана за рачунарске мреже и израђује предлоге техничке спецификације и писану документацију за пројекте и корисничка решења; анализира параметре мрежних решења у зависности од оптерећења и апликативних захтева; прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или  рачунарско инжењерство или  научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, рутинг протокола, инсталација мрежне комуникационе опреме, конфигурације и одржавања мрежних апликација и сервиса и оперативних система; познавање заштите рачунарских мрежа и информационих система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, рутинг протокола, мрежне комуникационе и сигурносне опреме, мрежних сервиса; инсталације, конфигурације и одржавања мрежне комуникационе опреме (switches, routers) -  писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

9. Систем администратор информационих система и технологија, у звању сарадник, Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру –1извршилац

Опис послова: Поставља и одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; поставља и одржава интегрисани систем системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; поставља и одржава интегрисани систем заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија података; учествује у изради пројектне документације; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, корисничких апликација, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета, система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, IP адресирања – писмено и усмено; познавање мрежних апликација и сервиса, познавање доменске инфраструктуре; познавање система endpoint заштите ( antivirus, antispam , antymalware...), познавање Windows оперативних система; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

10. Техничар одржавања информационих система и технологија, у звању референт,  Одсек за развој и одржавање мреже, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру –1извршилац

Опис послова:  Одржава базе података – контрола интегритета, индексирање и израда копија у изабраном окружењу; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опреме – сервера, рачунарских радних станица, мрежне опреме, кабловских и радио веза; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системског софтвера и сервиса – оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса – електронске поште, интранета, интернета и других; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду информационог, системског софтвера, база података, корисничких апликација и у систему; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узрока поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса и израда резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено средње образовање информатичког или техничког смера,  најмање две године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; знање мрежних протокола, IPv4 адресирања; познавање мрежних апликација и сервиса; познавање доменске инфратструктуре; познавање система endpoint заштите; познавање оперативних система.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, IP адресирања – писмено и усмено; познавање мрежних апликација и сервиса, познавање доменске инфраструктуре, знање Windows оперативних система, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено, вештине комуникације – усмено.

11. Пројектант информатичке инфраструктуре на Linux и VMware платформа, у звању виши саветник, Одсек за развој и одржавање мрежних система, Одељење за рачунарске комуникације, управљање мрежама и интернет технологије, Сектор за информационо-комуникациону инфраструктуру –1извршилац

Опис послова: Пројектује моделе информационо комуникационих сервиса: електронске поште, интернет домена (DNS), колаборационих сервиса, интернет презентација и других инфраструктурних сервиса; дефинише потребну информатичку инфраструктуру за рад сервиса: софтверске платформе, рачунарске опреме, мрежне инфраструктуре; надгледа и управља интеграцијом делова инфраструктуре; пројектује моделе заштите и контроле приступа, доделе и коришћења информатичких ресурса и сервиса, као и модела израда резервних копија и архивирања података; координира и учествује у изради конкурсне спецификације и прати реализацију уговора везаних за пројектовање, имплеметацију и одржавање информационо комуникационих сервиса;   одређује и имплементира најбољу праксу за заштиту и начине исправног коришћења инсталираних сервера заснованих на Linux окружењима којим се минимизира број сигурносних инциденати уклањања сигурносне рањивости; успоставља механизме логовања свих кључних догађаја на серверима; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство, или научне области организационе науке односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит;  знање рада на Linux и VMware платформама; знање администарције мрежних сервиса; знање скрипт језика; познавање сигурносних алата и мрежних протокола.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање рада на Linux и VMware платформама, знање администарције мрежних сервиса, знање скрипт језика – усмено; познавање сигурносних алата и мрежних протокола – усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено.

12. Инжењер за ИТ безбедност, у звању виши саветник, Сектор за информациону безбедност –1извршилац

Опис послова: Прати и користи међународне и домаће стандарде информационе безбедности; врши анализу, преглед и испитивање безбедности ИКТ система, електронских сервиса и мреже; учествује у предлагању стратегија за заштиту мреже, ИКТ система и интернет презентација; обезбеђује заштиту дигиталних идентитета и сертификата у ИКТ систему; остварује сарадњу са спољним субјектима при раду на дизајнирању и одржавању система заштите и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; организује рад ЦЕРТ; организује одговор на пријављене или на други начин откривене безбедносне претње; обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационих наука, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика, познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање PEN тест алата и PEN тест дистрибуција;  познавање решења за серверску, storage и мрежну виртуелизацију – писмено и  усмено; познавање Закона о информационој безбедности и Уредбе о концеларија за ИТ и електронску управу – усмено; знање енглеског језика – писмено (превод); вештине комуникације – усмено.

13. ИТ ревизор, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност - 1 извршилац

Опис послова: Контролише примену донетих ИТ безбедносних процедура; контролише примену индустријских стандарда у ИТ; контролише примену стандарда донетих ос стране релеватних институција; дефинише и предузима неопходне поступке како би се отклонили евентуални недостаци ИТ окружења; тeстира програмске целине по процесима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; знање мрежних протокола, познавање елемената мрежне инфраструктуре, познавање сигурносне опреме, познавање мрежних апликација и сервиса, познавање оперативних система, познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање мрежних протокола, мрежне инфраструктуре, сигурносне опреме, мрежних апликација и сервиса; оперативних система; сигурносних проблема, криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења - писмено и усмено; познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Концеларији за информационе технологије и електронску управу – усмено; вештине комуникације – усмено

14. ИТ форензичар, у звању самостални саветник, Сектор за информациону безбедност –1извршилац

Опис послова: Врши форензичку анализу у информационом систему; врши опоравак повраћај података као што су документи, фотографије и e-mail са компјутерских хард дискова и других уређаја за складиштење података, као што су ЗИП и флеш дискови, који су избрисани, оштећених или на други начин манипулисани; спроводи испитивање рачунара под сумњом да су коришћени за вршење кривичних дела почињених на интернету ("сајбер криминал") и испитивању рачунара који су можда били укључени у другим врстама криминала како би пронашли доказе о незаконитим активностима; врши заштиту рачунара од инфилтрације, одређује како је рачунар нападнут или пробијени заштитни механизми, врши реконструкцију или повраћај изгубљених датотека; примењује ИТ форензичке алате и истражне методе за проналажење одређених електронских података, укључујући употребу интернет историје, обраду текста, слике и друге датотеке; претражује досијеа и података који су скривени, избрисани или изгубљени; анализира податке и процењује њихов значај за случај под истрагом; преноси доказе у формату који се може користити за правне сврхе тј. кривична суђења, и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или рачунарско инжењерство или научне области организационе науке, односно стручне области у оквиру образовно научног поља природно-математичких наука (са специјалистичким знањима из области информатике и интернет технологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање пет година; положен државни стручни испит; знање енглеског језика; познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија; познавање IDS/IPS решења, познавање криптографских технологија; познавање форензичких алата (EnCase, FTK, X-Ways Forensics, Cellebrite UFED, SANS Investigative Forensics Toolkit – SIFT).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање сигурносних проблема, познавање криптографских технологија, познавање IDS/IPS решења, познавање форензичких алата - писмено и усмено, познавање Закона о информационој безбедности, Закона о електронској управи и Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу - усмено; знање енглеског језика - усмено; вештине комуникације – усмено.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА:

III Место рада: Београд, ул. Катићева 14-16

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лица које је задужена за давање обавештења: Ружица Нелки и Југослав Стојиљковић, контакт телефон: 011/3340-737.

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
-  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном стручном испаиту.

Одредбом члана 9.и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку и провера знања рада на рачунару обавиће се почев од 11. фебруара 2019. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16 и просторијама  Службе за управљање кадровима, Палата Србије, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, II спрат, канцеларија 269.

О свему претходно наведеном кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или e-mail-ом или телеграмом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Канцеларије за информационе технологије и електронску управу, web страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
 

 

претрага