ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.07.2019 Датум оглашавања: 08.07.2019 Датум истека рока за пријављивање: 16.07.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 


На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 

   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
 
I Орган у коме се попуњавају радна места: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд.

II Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за истраживање и анализу несрећа у ваздушном саобраћају, у звању самостални саветник, Сектор за истраживање несрећа у ваздушном саобраћају –1извршилац.Опис посла: Обавља истражне радње и са њима повезане студијско аналитичке послове у вези са утврђивањем узрока несрећа ваздухоплова; припрема извештаје у вези са узроцима несрећа и извештаје о статусу сваког започетог поступка истраге; израђује анализе ризика на бази расположивих података из домаћих и међународних извора; сарађује са представницима међународних организација, надлежним органима за истраживање несрећа других држава Међународне организације цивилног ваздухопловства, са субјектима потписницима Споразума о сарадњи са Центром у поступку истраживања несрећа, министарствима и органима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране у поступку обављања послова из своје надлежности; сарађује са надлежним државним и судским органима приликом спровођења истраге ради утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; учествује у припреми, организацији и реализицији обука и оспособљавању лица укључених у рад Радних група за истраживања несрећа у ваздушном саобраћају; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописе из области безбедности ваздушног саобраћаја и обавља стручне послове у поступку хармонизације прописа са међународном регулативом и припрема извештаје; учествује у планирању материјално техничких средстава и опреме за обављање послова истраживања несрећа у ваздушном саобраћају; обавља и друге послове по налогу помоћника Главног истражитеља и Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, односно најмање пет година радног искуства у ваздухопловству, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
 

2. Радно место за координацију истраживања и анализу несрећа у водном саобраћају, у звању виши саветник, Сектор за истраживање несрећа у водном саобраћају –1извршилац.


Опис посла: Обавља најсложеније истражне и управно-надзорне послове у вези са утврђивањем узрока несрећа пловила у складу са важећим прописима и међународним стандардима; израђује Информације, Привремене извештаје, Завршне извештаје о свакој појединачној несрећи, Годишње извештаје о спроведеним истрагама, датим безбедносним мерама и препорукама и Годишње извештаје о раду Центра; израђује процену стања безбедности водног саобраћаја у сарадњи са другим субјектима и предлоге за одговарајући ниво мера безбедности на основу процењеног нивоа опасности; учествује у предлагању политика из делокруга Центра, припрема документа и предлаже мере и поступке  ради  унапређења истраживања несрећа у водном саобраћају у Републици Србији, а у складу са  потребама водног саобраћаја и међународном препорученом праксом; организује послове у поступку утврђивања чињеница и околности под којима се догодила несрећа пловила, прати и анализира узроке несрећа и предлаже мере за спречавање несрећа, припрема службена саопштења о несрећама и предлаже листу стручних лица за ангажовање у Радним групама; предлаже и организује обукe и оспособљавање лица укључених у рад Радних група за истраживање несрећа, и стара се о одржавању континуитета оспособљености и њену проверу у складу са међународним стандардима и препорученом праксом; иницира израду прописа и  подзаконских аката из области водног саобраћаја из делокруга Сектора и израђује стручна мишљења о примени прописа из водног саобраћаја; сарађује са министарствима и органима надлежним за послове правосуђа, унутрашњих послова и одбране, са надлежним органима за истраживање несрећа других држава; обавља и друге послове по налогу помоћника Главног истражитеља и Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, односно најмање седам година радног искуства у водном саобраћају, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за међународну сарадњу, у звању самостални саветник – 1 извршилац.


Опис посла: Припрема анализе усклађености домаћих прописа са обавезама из чланства у међународним организацијама и учествује у припреми стручних основа за израду прописа; припрема предлоге мера и активности у циљу унапређења међународне сарадње и врши прикупљање, обраду и анализу података и студија које је потребно доставити међународним организацијама; учествује у припреми планских и програмских докумената у области међународне сарадње и прати њихово спровођење (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA); припрема предлоге за закључивање мултилатералних и билатералних споразума, остварује сарадњу са радним телима међународних организација и стара се о извршавању обавеза који произилазе из билатералних и мултилатералних споразума, као и обавеза које произилазе из чланства Републике Србије у међународним организацијама; прати, анализира и учествује у усаглашавању стандарда, препорука и других прописа међународних организација из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја ради хармонизације домаћих прописа са међународним (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA); сарађује са надлежним органима земаља потписница ECAA споразума и EASA, и обавља стручне послове у поступку приступања Европској мрежи тела за безбедносна истраживања у цивилном ваздухопловству, железничком и водном саобраћају; преводи акте и документацију и обавља послове симултаног превођења на састанцима и преговорима; обавља и друге послове по налогу Главног истражитеља - директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада за сва радна места: Београд, Чакорска 6

IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Центра за истраживање несрећа у саобраћају.


Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:


Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације  (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акати из делокруга радног места (Анекс 13 Међународне организације за цивилно ваздухопловство, Уредба (ЕУ) број 996/2010 Европског парламента и Савета која се односи на истраживање и превенцију удеса и незгода у цивилном ваздухопловству), провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик  (Енглески језик Б1), провераваће се писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).


Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације  (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за oдређено радно место – прописи и акти из делокруга радног места (Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама, Директива 2009/18/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. априла 2009. године), провераваће се путем симулације (усмено).

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).


Компетенције које се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 3:

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације  (писмено).

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови међународне сарадње и европских интеграција (познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније), провераваће се путем симулације (писмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности органа (Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (Енглески језик Ц1), провераваће писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Страни језик, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).


VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Катарина Томић, 066 80 33 650.
 
VIII Датум оглашавања: 8. јул 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкус  је осам дана и почиње да тече 9. јула 2019. године и истиче 16. јула 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Центра за истраживање несрећа у саобраћају (www.cins.gov.rs), интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Центра за истраживања несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Центра за истраживање несрећа у саобраћају.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 19. јула 2019. године.
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом за сва радна места обавиће се у просторијама Центра за истраживање несрећа у саобраћају (Београд, Чакорска 6).

Кандидати се о датуму, месту и времену спровођења фаза изборног поступка обавештавају  на контакте (бројеве телефона и e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.


Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор -  в.д. Главни истражитељ Центра за истраживање несрећа у саобраћају. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Центра за истраживање несрећа у саобраћају.

 Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


                   Д И Р Е К Т О Р

               др Данило Рончевић

 

претрага