ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 20.07.2019 Датум оглашавања: 10.07.2019 Датум истека рока за пријављивање: 18.07.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1., а у вези са чл. 54. став 1. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 2., а у вези са чланом 11. став 2. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи:

Геолошки завод Србије, Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Заменик директора Геолошког завода Србије - положај у другој групи


Опис послова: Помаже директору Завода у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док је одсутан или спречен.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен стручни испит; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.
•    Пословна комуникација – провера ће се вршити путем писмене симулације.

* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (Основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Годишњи програм геолошких истраживања) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Ровињска  бр. 12.

2. Помоћник директора – руководилац Сектора за истраживање лежишта минералних сировина у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи


Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; организује послове израде пројеката истраживања минералних сировина и изводи послове истраживања на терену; израђује катастар минералних сировина Републике Србије; координира израдом и израђује дугорочни програм развоја основних геолошких истраживања, годишњи програм извођења основних геолошких истраживања минералних сировина и израђује извештај о раду Сектора; предлаже основе за израду стратегија, акционих планова и пројеката из делокруга Сектора и припрема информације; планира и предлаже приоритете и динамику истраживања и координира и прати реализацију истраживања у области минералних сировина и геофизичких и лабораторијских истраживања; израђује упутства и стандарде за израду тематских, металогенетских и прогнозних карата и координира рад на њиховој изради; учествује у публиковању научних и стручних радова из области истраживања минералних сировина у научним и стручним часописима; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија – Модул: Економска геологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен стручни испит; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.
•    Пословна комуникација – провера ће се вршити путем писмене симулације.

- * Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (Општи, стратегијски и финансијски менаџмент) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Ровињска  бр. 12.

3. Помоћник директора – руководилац Сектора за регионалну геологију у Геолошком заводу Србије – положај у четвртој групи


Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга Сектора; израђује програм рада и дугорочни програм развоја основних геолошких истраживања, годишњи програм извођења основних геолошких истраживања из делокруга рада Сектора и учествује у изради извештаја о раду Завода; координира, прати и учествује у реализацији радова у области основних геолошких истраживања на изради основне геолошке карте; по потреби непосредно руководи израдом пројекта ГК у Републици Србији и иностранству и изводи послове геолошког картирања на терену; остварује сарадњу са унутрашњим јединицама у Заводу и другим органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и другим органима; израђује научне и стручне радове из области општих геолошких истраживања на изради основне геолошке карте ради објављивања резултата у научним и стручним часописима; координира и прати реализацију лабораторијских испитивања из делокруга рада Сектора; предлаже и уводи нове истраживачке методе у делокруг рада Сектора; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија - Модул Регионална геологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен стручни испит; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
•   Организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста.
•  Дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.
•    Пословна комуникација – провера ће се вршити путем писмене симулације.

* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (Општи, стратегијски и финансијски менаџмент) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (Израда секторских анализа) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о рударству и геолошким истраживањима) – провера ће се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Ровињска  бр. 12.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр.  2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.

Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); уверење о положеном стручном испиту; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту  Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја за који се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Бојана Модрић, тел. 011/31-30-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Геолошког завода Србије, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 

претрага