ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 07.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 15.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 Број:112-4311/2019 од 25. априла 2019. године, 51 Број:  112-5320/2019 од 29. маја 2019. године, 51 Број: 112-12800/2018 од 26. децембра 2018, 51 Број: 112-3030/2019 од 26. марта 2019.године,  51 Број: 112-3635/2019 од 25. априла 2019. године и 51 број 112-5995/2019 од 26. јуна 2019. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина  број 22-26;
Управа за ветерину, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
Управа за заштиту биља, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
Управа за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1
Републичка дирекција за воде, Нови Београд, Булевар уметности бр. 2а
Управа за пољопривредно земљиште, Београд, Београд, Грачаничка бр. 8

II Радна места која се попуњавају:

1. радно место пољопривредни инспектор за пољопривредно земљиште, у звању саветник, Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, Сектор пољопривредне инспекције –2извршиоца и то:

 1a. на подручју окружне подручне јединице у Јужнобанатском управном округу са седиштем у Панчеву  - 1 извршилац,
 1б. на подручју окружне подручне јединице у Западнобачком управном округу са седиштем у Оџацима  - 1 извршилац,

Oпис послова: Врши инспекцијски надзор из области пољопривредног земљишта, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик;    припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,  прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке  (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Панчево, Оџаци.

2.радно место пољопривредни инспектор за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарство, у звању саветник, Одсек пољопривредне инспекције за за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарство, Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство –8извршилаца и то:

2а. на подручју окружне подручне јединице у Севернобачком управном округу са седиштем у Суботици  - 1 извршилац,
 2б. на подручју окружне подручне јединице у Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору  - 1 извршилац,
2в.  на подручју окружне подручне јединице у Колубарском управном округу са седиштем у Ваљеву  - 1 извршилац,
2г.  на подручју окружне подручне јединице у Поморавском управном округу са седиштем у Јагодини  - 1 извршилац,
2д.  на подручју окружне подручне јединице у Зајечарском управном округу са седиштем у Зајечару  - 1 извршилац,
2ђ.  на подручју окружне подручне јединице у Моравичком управном округу са седиштем у Чачку  - 1 извршилац,
2е.  на подручју окружне подручне јединице у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу  - 1 извршилац,
2ж.  у подручној јединици за Град Београд са седиштем у Београду  - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор из области: производње стоке, квалитетне приплодне стоке, семена за осемењавање стоке и хране за животиње прописаног квалитета, признавања и увођења новостворених раса и хибрида стоке, пчела, риба и инкубаторске производње живине, коришћења подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,  прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор; израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде)   на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица, Сомбор, Ваљево, Јагодина, Зајечар, Чачак, Ниш, Београд.

3.радно место пољопривредни инспектор за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, у звању саветник, Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа –  4извршиоца и то:

3а.  на подручју окружне подручне јединице у Јужнобачком управном округу са седиштем у Новом Саду  - 1 извршилац,
3б.  на подручју окружне подручне јединице у Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу  - 1 извршилац,
3в.  на подручју окружне подручне јединице у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу  - 1 извршилац,
3г.  на подручју окружне подручне јединице у Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу  - 1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у производњи и промету вина, грожђа и производа намењених за производњу вина, јаких алкохолних пића, пива, етанола и освежавајућих безалкохолних пића; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,  прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад, Ужице, Ниш, Крушевац.

4. радно место пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног порекла, у звању саветник, Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла –  6извршиилаца и то:
4а.  на подручју окружне подручне јединице у Севернобачкомуправном округу са седиштем у Суботици  - 1 извршилац,
4б.  на подручју окружне подручне јединице у Јужнобачкомуправном округу са седиштем у Новом Саду  - 1 извршилац,
4в.  на подручју окружне подручне јединице у Нишавском управном округу са седиштем у Нишу  - 1 извршилац,
4г.  на подручју окружне подручне јединице у Расинском управном округу са седиштем у Крушевцу  - 1 извршилац,
4д.  на подручју окружне подручне јединице у Западнобачком управном округу са седиштем у Сомбору  - 1 извршилац,
4ђ.  на подручју окружне подручне јединице у Златиборском управном округу са седиштем у Ужицу  - 1 извршилац,

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико, у циљу утврђивања минимално техничке услове за обављање производње и контролу квалитета у производњи, преради и промету на велико прехрамбених производа произведених од ратарских, повртарских, воћарских и других биљних култура; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче на записник и/или решењем управне мере надзираном субјекту и контролише спровођење наложених мера; обавља припреме за инспекцијски надзор и процењује ризик; припрема и подноси захтеве и пријаве надлежном правосудном органу и предузима и друге радње и мере на које је законом или другим прописом овлашћен; сачињава периодичне извештаје о извршеном инспекцијском надзору и наложеним мерама, поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка, као и о исходима поступања правосудних органа по тим захтевима, односно пријавама; води евиденцију о инспекцијском надзору у оквиру софтверског решења, израђује све врсте поднесака и дописа из делокруга рада, припрема списе предмета,  прати, анализира и проучава законе, друге прописе и упоредно-правна решења од значаја за инспекцијски надзор и израђује планове инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке  (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне области економске науке (дипл. агроекономиста, мастер агроекономиста, специјалиста агроекономиста, специјалиста струковни агроекономиста) или из научне области технолошко инжењерство – одсек прехрамбена технологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица, Нови Сад, Ниш, Крушевац, Сомбор, Ужице.

5. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштититу и добробит животиња, у звању саветник, Група ветеринарске инспекције за здравствену заштититу и добробит животиња, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину –1извршилац.

Опис послова: Врши непосредан инспекцијски надзор и проверу здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња, надзор над спровођењем послова по   Програму мера; врши инспекцијски надзор и инспекцијску контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње и медициниране хране; врши  контролу спровођења националног плана и програма  мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фармаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и другим  субјектима ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, инспекцијску контролу производње, промета и складиштења производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, промета и примене хране за животиње, медициниране хране за животиње и промета лекова на мало; врши надзор и проверу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

6. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину –2извршиоца.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу односно општих и посебних услова хране, производа  животињског порекла, добробити  и  споредних производа животињског порекла  у објектима одобреним за унутрашњи промет; проверава начин и динамику узимања узорака хране и производа  животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану  и програму мониторинга; ; врши инспекцијски надзор и проверу  испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за промет хране и производа животињског порекла,;  примену плана НАССР, GHP, GMP; врши контролу документациje и наплате накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки хране  и производа у унутрашњем  промету, у корист буџета РС; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

7. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, Група ветеринарске инспекције у извозним објектима, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 2 извршиоца.

Опис послова: Врши непосредан инспекцијски надзор и проверу испуњености вет.санитарних односно општих и посебних услова хигијене хране у објектима за производњу хране, производа и споредних производа животињског порекла за извоз и вршења надзора у истим; врши проверу спровођење НАССР плана; плана мониторинга; врши контролу међународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке; проверу обрачуна и  наплате накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки хране, производа и споредних производа  животињског порекла  у производњи и промету намењених  извоз; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

8. радно место ветеринарски инспектор за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње, у звању саветник, Група ветеринарске инспекције за контролу производње и промета лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициниране хране за животиње, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши нспекцијски надзор над применом прописа који се односе на контролу производње и промета ветеринарских лекова, производњу  хране за животиње и медициниране хране; утврђује  испуњеност ветеринарско санитарних  услова у објектима за производњу и  промет лекова  и производњу хране за животиње и медициниране хране, у објектима за израду и промет галенских лекова; врши контролу примене Смерница добре произвођачке пракса и Смерница Добре праксе у Дистрибуције у објектима за производњу  и промет  лекова; врши узорковање лекова ради  контроле квалитета лека; дезинфекције, дезинсекције и дератизације; утврђује испуњеност услова у објектима за производњу хране за животиње и утврђивање ветеринарско санитарних услова ради доделе извозног контролног броја; контролише спровођење наложених мера и подношење пријава због повреде прописа из области  лекова и хране за животиње; обавља и друге послове по налогу руководиоца  Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или научне области фармацеутске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

9. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Бачкој Тополи, Одсек ветеринарске инспекције Суботица, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Топола

10. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, са местом рада у Бачкој Тополи, Одсек ветеринарске инспекције Суботица, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског  порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету; обавља и друге послове по налогу шефа  Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Топола

11. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Зрењанину, Одсек ветеринарске инспекције Зрењанин, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин

12. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, са местом рада у Зрењанину Одсек ветеринарске инспекције Зрењанин, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског  порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролу међународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету; обавља и друге послове по налогу шефа  Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин

13. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Ади, Одсек ветеринарске инспекције Кикинда, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ада

14. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Чоки, Одсек ветеринарске инспекције Кикинда, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Чока

15. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Новом Кнежевцу, Одсек ветеринарске инспекције Кикинда, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Кнежевац

16. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Апатину,  Одсек ветеринарске инспекције Сомбор, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Апатин

17. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, са местом рада у Сомбору, Одсек ветеринарске инспекције Сомбор, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.
Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског  порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету; обавља и друге послове по налогу шефа  Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор

18. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, са местом рада у Новом Саду, Одсек ветеринарске инспекције Нови Сад, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског  порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету; обавља и друге послове по налогу шефа  Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

19. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Сремској Митровици, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла,  Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 2 извршиоца.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица

20. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Инђији, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла,  Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Инђија

21. радно место ветеринарски инспектор у извозним објектима, у звању саветник, са местом рада у Шиду, Одсек ветеринарске инспекције Сремска Митровица, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране, производа, сировина и отпадака животињског  порекла у извозним објектима; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за клање животиња и прераду меса, у извозним објектима и другим објектима за производњу хране, производа животињског порекла намењених извозу и спровођење НССР-а; узима узорке производа животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши контролумеђународних потврда о здравственом стању увезене пошиљке и издаје међународне потврде за пошиљке које се извозе; врши обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљки у производњи и промету; обавља и друге послове по налогу шефа  Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на студијама другог степена (интегрисане академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Шид

22. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Аранђеловцу Одсек ветеринарске инспекције Крагујевац, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Аранђеловац

23. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Рековцу, Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња, Одсек ветеринарске инспекције Јагодина, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Рековац

24. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, са местом рада у Јагодини, у звању саветник, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Јагодина, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина

25. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Бору,  Одсек ветеринарске инспекције Бор, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бор

26. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Зајечару Одсек ветеринарске инспекције Зајечар, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар

27. радно место место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Зајечару, Одсек ветеринарске инспекције Зајечар, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зајечар

28. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Ариљу, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Ужице, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ариље

29. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Ивањици; Одсек ветеринарске инспекције Чачак, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ивањица

30. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Краљеву, Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња, Одсек ветеринарске инспекције Краљево, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Краљево

31. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Рашки, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Краљево, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Рашка

32. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Трстенику,  Одсек ветеринарске инспекције Крушевац, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње;врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Трстеник

33. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Крушевцу, Одсек ветеринарске инспекције Крушевац, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла  ради испитивања здравствене  исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крушевац

34. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Ражњу, Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња Одсек ветеринарске инспекције Ниш, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Ражањ

35. радно место ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња, у звању саветник, са местом рада у Београду, Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробит животиња, Одсек ветеринарске инспекције Београд, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину- 5 извршилацa.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и  добробити животиња и надзор над пословима  Програма мера у складу са овлашћењима; врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње; врши  контролу спровођења националног плана мониторинга у области  држања животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака фамаколошких супстанци и њихових метаболита; врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање, производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији, хране за животиње и промета лекова на мало; врши контролу  обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама; врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у корист буџета Републике Србије ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите животиња; припрема месечне извештаје и  даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектор, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

36. радно место ветеринарски инспектор за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, у звању саветник, са местом рада у Београду, Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла, Одсек ветеринарске инспекције Београд, Одељење ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско-санитарну контролу хране и производа  животињског порекла и  споредних производа животињског порекла  у објектима регистрованим за  унутрашњи  промет; узима узорке производа  и хране животињског порекла ради испитивања здравствене исправности и квалитета по плану и мониторингу; врши сертификацију пошиљака за извоз; врши инспекцијски надзор и утврђивање испуњености ветеринарско санитарних услова у објектима за производњу и промет хране животињског порекла; контролише примену плана НССР, GHP, GMP; врши контролу документациje: обрачуна накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе пошиљки у производњи и унутрашњем  промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

37. радно место гранични ветеринарски инспектор, у звању саветник, Група граничне ветеринарске инспекције Мали Зворник, Одељење граничне ветеринарске инспекције, Управа за ветерину - 1 извршилац.

Опис послова: Врши ветеринарско санитарну контролу пошиљака, увоз и провоз животиња, хране, производа и отпадака животињског порекла, репродуктивног материјала, хране за животиње, компонената за храну за животиње, лекова, медицинских средстава за употребу у ветерини, дијагностичких препарата и других производа, који садрже елементе анималног порекла, а којима се може пренети заразна болести животиња преко државне границе на граничном прелазу за друмски, железнички или речни саобраћај; контролише здравствену исправност и квалитет производа, хране и отпадака животињског порекла, контролу услова транспорта животиња, хране производа и отпадака животињског порекла; врши контролу међународних ветеринарских потврда о здравственом стању пошиљки; узима узорке пошиљки производа животињског порекла, хране животињског порекла и хране за животиње ради испитивања њихове хигијенске и квалитативне исправности; даје налоге за преглед пошиљака при увозу надлежном ветеринарском инспектору у местима царињења-царинским магацинима или слободним зонама, уколико преглед није извршен на граничном прелазу; врши контролу угрожених и заштићених врста дивље фауне у међународном промету; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Мали Зворник

38. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Новом Саду, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 2 извршиоца.
Опис послова:Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Сад

39. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Сомбору, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова:Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сомбор

40. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Суботици, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова:Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Суботица

41. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Кикинди, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова:Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Кикинда

42. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Зрењанин, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Зрењанин

43. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Панчеву, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.
Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Панчево

44. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Сремској Митровици, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сремска Митровица

45. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Руми, Одсек фитосанитарне инспекције Нови Сад, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Рума

46. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Београду, Одсек фитосанитарне инспекције Београд, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

47. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Смедереву, Одсек фитосанитарне инспекције Београд, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево

48. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Пожаревцу, Одсек фитосанитарне инспекције Београд, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 2 извршиоца.

Опис послова: Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац

49. радно место фитосанитарни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Пријепољу, Одсек фитосанитарне инспекције Ваљево, Одељење фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова:Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу, присуство ГМО организама у производњи и промету;  промет и примену средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду, промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање органске производње;издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка, област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек хортикултура или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Пријепоље

50. радно место гранични фитосанитарни инспектор за контролу пошиљака у местима царињења, у звању саветник, са местом рада у Крагујевцу, Одсек граничне фитосанитарне инспекције за контролу пошиљака у местима царињења, Одељење граничне фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља - 1 извршилац.

Опис послова: Врши  контролу пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла у промету увозу, извозу и провозу на местима царињења; врши преглед документацију и физички преглед хране и хране за животиње и сачињава записник о извршеном прегледу на местима царињења; врши узорковање и давање налога за лабораторијско испитивање хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла;  доноси  решења о забрани стављања у промет и уништавања хране и хране за животиње; доноси остала решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка,  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу, врши контролу изврења наложених мера, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек за механизацију у пољопривреди  или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Крагујевац

51. радно место гранични фитосанитарни инспектор за контролу пошиљака у местима царињења, у звању саветник, са местом рада у Лозници, Одсек граничне фитосанитарне инспекције за контролу пошиљака у местима царињења, Одељење граничне фитосанитарне инспекције, Управа за заштиту биља- 1 извршилац.

Опис послова: Врши  контролу пошиљака хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла у промету увозу, извозу и провозу на местима царињења; врши преглед документацију и физички преглед хране и хране за животиње и сачињава записник о извршеном прегледу на местима царињења; врши узорковање и давање налога за лабораторијско испитивање хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла;  доноси  решења о забрани стављања у промет и уништавања хране и хране за животиње; доноси остала решења и друга управна акта по поднетим захтевима и жалбама странака према прописимакоји регулишу област општег управног поступка,  подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном органу, врши контролу изврења наложених мера, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке - одсек заштита биља или одсек ратарски или одсек воћарско-виноградарски или одсек општи или одсек за механизацију у пољопривреди  или одсек прехрамбена технологија или из научне области менаџмент и бизнис – одсек агроекономија или из стручне области технолошко инжењерство – одсек за прехрамбену технологију на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лозница

52. радно место за предлагање мера шумарске политике и имплементације Програма развоја шумарства, у звању самостални саветник, Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства, Управа за шуме - 1 извршилац.

Опис послова: Предлаже мере и учествује у изради докумената јавне политике из области шумарства; учествује у припреми стручних основа за израду прописа из области шумарства и ловства; остварује међусекторску сарадњу; прати и предлаже унапређење успостављене сарадње у оквиру европских процеса и иницијатива везаних за сектор шумарства и припрема стручне основе за имплементацију преузетих обавеза у домаће законодавство; сарађује са корисницима шума, научним и другим установама у циљу имплементације међународних и националних прописа и стандарда из области шумарства; израђује предлоге пројеката који се финансирају из донација и предприступних фондова; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке – смер шумарство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

53. радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Аранђеловцу, Одсек шумарске и ловне инспекције Краљево, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме - 1 извршилац.
Опис послова: Обавља припреме за инспекцијски надзор; врши инспекцијски надзор, сачињава записник и по потреби налаже мере, односно доноси решење ради отклањања утврђених неправилности; врши контролу извршења наложених мера; подноси захтеве и пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; врши инспекцијски и стручни надзор над радом органа и установа којима је поверено вршење поверених послова и контролише коришћење средстава буџетског фонда; израђује периодичне извештаје о раду; усавршава стручна и друга потребна знања ради унапређења радне успешности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Аранђеловац

54. радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Прокупљу, Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме - 1 извршилац.

Опис послова: Обавља припреме за инспекцијски надзор; врши инспекцијски надзор, сачињава записник и по потреби налаже мере, односно доноси решење ради отклањања утврђених неправилности; врши контролу извршења наложених мера; подноси захтеве и пријаве надлежним органима у складу са својим овлашћењима; врши инспекцијски и стручни надзор над радом органа и установа којима је поверено вршење поверених послова и контролише коришћење средстава буџетског фонда; израђује периодичне извештаје о раду; усавршава стручна и друга потребна знања ради унапређења радне успешности; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Прокупље

55. радно место водни инспектор, у звању саветник, са местом рада у Новој Вароши, Одсек водне инспекције Краљево, Одељење водне инспекције, Републичка дирекција за воде - 1 извршилац.

Опис послова: Врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки успостваљеном водном режиму; врши контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода, катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената; врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама и потврдама; контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода; контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и подземним водама; контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог минималног протицаја низводно од захвата; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство– хидротехнички смер или из научне области биотехничке науке – бујичарски смер или водопривредни смер или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нова Варош

56. радно место за послове праћења реализације годишњег програма радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта Републике Србије, у звању саветник, Одсек за планирање коришћења пољопривредног земљишта, Управа за пољопривредно земљиште- 2 извршиоца.

Опис послова: Утврђује усклађеност услова и израђује решења о давању сагласности на програме заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта које доносе јединице локалне самоуправе и аутономна покрајина; израђује решења о давању сагласности на одлуку о расписивању огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; израђује припрему сагласности на инвестициона улагања на пољопривредном земљишту; врши контролу испуњености услова за остваривање права пречег закупа и осталих врста закупа; учествује ажурирању географског информационог система о пољопривредном земљишту; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или из научне области  економске науке или из научне области правне науке или из научне области гео-науке – одсек геологија или ИМТ студија – дипл. просторни планер, мастер просторни планер, специјалиста просторни планер на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

57. радно место за послове уређења пољопривредног земљишта, у звању самостални саветник, Одсек за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, Управа за пољопривредно земљиште - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема предлоге мера и активности на уређењу пољопривредног земљишта; учешће у припреми предлога Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у делу који се односи на заштиту и уређење пољопривредног земљишта; припрема анализу стања заштите и уређења пољопривредног земљишта; припрему документације за објављивање конкурса о додели средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, оцену пројеката-програма, припрему одлука и уговора о коришћењу средстава за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта; припрему решења о исплати средстава и праћење реализације ових пројеката-програма; припрема предлоге уговора и измене уговора са корисницима буџетских средстава; припрема и прати реализацију програма комасације и добровољног груписања пољопривредног земљишта; учествује у припреми предлога за развргнуће пољопривредног земљишта када је држава  сувласник пољопривредног земљишта, у припреми предлога за замену пољопривредног земљишта у државном  власништву, у припреми предлога за разграничење и добровољно груписање пољопривредног земљишта у државном  власништву са пољопривредним земљиштем у приватном власништву; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке или из научне области  економске науке или из научне области правне науке или из научне области гео-науке – одсек геологија или ИМТ студија – дипл. просторни планер, мастер просторни планер, специјалиста просторни планер на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1.  „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
2.   „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару).
3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радна места под редним бројем 1 ( 1а и 1б):
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика ) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о пољопривредном земљишту) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 2 ( 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ђ, 2е, и 2ж):
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о сточарству и Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 3 ( 3а, 3б, 3в и 3г ):
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о јаким алкохолним пићима и Закон о безбедности хране) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем 4 ( 4а, 4б, 4в, 4г, 4д и 4ђ ):
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о безбедности хране и Закон о надзору над прехрамбеним производима биљног порекла) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем од 5 до 36 :
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак, управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, поступак инспекцијског надзора), посебна функсционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о ветеринарству) -  провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 37:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак, управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, поступак инспекцијског надзора), посебна функсционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација;) и посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о ветеринарству) -  провераваће се усмено путем симулације
За радна места под редним бројем од 38 до 49:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата), посебна функционална компетенција за радно место, релевантни прописи из надлежности органа (Закон о здрављу биља, Закон о садном материјалу воћака винове лозе и хмеља, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о семену, Закон о средствима за исхрану биља, Закон о ГМО, Закон о безбедности хране) и посебна функционална компетенција за радно место, релевантни пописи из делокруга радног места ( Правилник о фитосанитарној контроли биља, биљних производа и прописаних објеката у међународном промету, Правилник о листама штетних организама и листама биља, биљних производа и прописаних објеката и Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља) -  провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радна места под редним бројем од 50 до 51:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликата), посебна функционална компетенција за радно место, релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о ГМО, Закон о безбедности хране, Закон о јаким алкохолним пићима, Закон о вину, Правилник о микробиолошкој исправности намирница у промету, Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране) -  провераваће се усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 52:
1.    Посебна функционална компетенција за радно место страни језик (Енглески језик ниво Б1) – провераваће се усмено путем разговора.
2. Посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (Познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније) и посебна функционална компетенција за радно место, прописи из делокруга радног места (Закон о планском систему Републике Србије) – провераваће се писмено путем есеја.
Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега будете ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције
За радна места под редним бројем од 53 до 54:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) и посебна функционална компетенција за радно место релеватни прописи из делокруга радног места (Закон о шумама и Закон о дивљачи и ловству) - провераваће се усмено путем симулације.
2. посебна функционална компетенција за радно место – возачка дозвола „Б“ категорије провераваће се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије достави уз пријавни образац.
За радно место под редним бројем 55:
1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика), посебна функсционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација;) и посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о водама) -  провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 56:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и секторске анализе;) и посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о пољопривредном земљишту) - провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење) – провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 57:
1. Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и секторске анализе;) и посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о пољопривредном земљишту) - провераваће се писано путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из делокруга радног места ( Закон о планирању и изградњи) – провераваће се усмено путем симулације.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лица задужено за давање обавештења о конкурсу: Даниела Гилезан и Бранислава Ђорић, тел: 011/3616-284 и 011/3621-958 од 9,00 до 13,00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII  Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде или у штампаној верзији на писарници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина бр. 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за инспектора; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и орибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту / уверење о положеном испиту за инспектора. Потребно је да учесник конкурса у делу  Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев  од 26. августа 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем email адресе.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило).  Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи на сва радна места, изузев на радна места под редним бројем 52, 56 и 57).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, директор Управе за заштиту биља, в.д. директора Управе за ветерину, в.д. директора Управе за пољопривредно земљиште, в.д директора Управе за шуме и в.д директора Републичке дирекције за воде.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној табли Министарствa пољопривреде, шумарства и водопривреде; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага