ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 15.09.2019 Датум оглашавања: 21.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 29.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство финансија-Управа за игре на срећу, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,  99/14, 94/17 и 95/18 ), члана 9.став 1. Уредбе о интерном и јавном  конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-2995/2019.године од 26 марта 2019.године и 51 Број 112-5341/2019 од 29 маја 2019.године, са исправком Закључка 51 Број 112-5709/2019 од 26 јуна 2019.године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА


I Орган у коме се попуњавају радна места:


Министарство финансија-Управа за игре на срећу, Београд, Омладинских бригада 1

II Радна места која се попуњавају:

1.Радно место за послове надзора, звање самостални саветник, Одељење за теренски надзор, 1извршилац

Опис послова: Врши надзор над применом закона и других прописа у области игара на срећу непосредним увидом у пословне књиге, извештаје, евиденције, софтвере и друга документа приређивача игара на срећу; врши надзор у вези спречавања прања новца и финансирања тероризма код приређивача; израђује записнике о инспекцијској контроли и сачињава налоге о предузимању одговарајућих мера и радњи ради отклањања утврђених повреда закона и других прописа о играма на срећу; подноси кривичне пријаве и пријаве за привредне преступе надлежним правосудним органима; доноси решења у управном  поступку којима се налаже отклањање неправилности и незаконитости; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежним правосудним органима; израђује извештаје и информације о уоченим специфичностима у контроли и периодичне и годишње извештаје о раду; обавља сложене инспекцијске прегледе из делокруга рада; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место-инспектор у контроли, звање саветник, Одељење за теренски надзор, 3 извршиоца
     
Опис послова: Обавља послове инпекцијског надзора; сачињава записнике о извршеној контроли и доноси решења у управном  поступку којима се налаже отклањање неправилности и незаконитости, као и решења којим се налаже субјекту да омогући вршење контроле; подноси кривичне пријаве и захтеве за покретање прекршајног поступка надлежним правосудним; израђује извештаје и информације о уоченим неправилностима у контроли и периодичне и годишње извештаје о раду; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за документационо–статистичке послове, звање референт, Одељење за теренски надзор, 1извршилац
       
Опис послова: Обавља стручно оперативне, документационо и статистичко-евиденционе послове за потребе Одељења; врши административне послове везане за припреме плана надзора; води евиднеције о извршеним надзорима; врши обраду, припрему и уношење података у одговарајуће базе података; обавља послове у вези  са израдом службених легитимација и послове вођења евиденција о издатим, враћеним и поништеним легитимацијама; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Средња стручна спрема, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место за канцеларијску контролу, звање саветник, Одељење за канцеларијски и електронски надзор, Група за канцеларијски надзор, 1извршилац
         
Опис послова: Прикупља податке за обрачун накнада за игре на срећу на основу решења о добијеној дозволи, одобрењу, односно сагласности за приређивање игара на срећу; проверава и обрађује математичку тачност, формалну исправност и потпуност извештаја које приређивачи достављају Управи; покреће и води поступак канцеларијске контроле; даје предлоге о благовременом активирању банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту и спроводи поступак активирања банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту; припрема и израђује записнике и доноси решења и друге акте у поступку канцеларијске контроле; разматра примедбе приређивача и прати извршење наложених мера у поступку канцеларијске контроле;  израђује месечне и годишње извештаје о раду у поступку канцеларијске контроле, као и извештаје на захтев других органа; израда захтева за покретање прекршајног поступка и сарадња са прекршајним судовима из делокруга рада Групе, учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места

5. Радно место за електронски надзор и аналитичке послове, звање саветник, Одељење за канцеларијски и електронски надзор, Група за електронски надзор и аналитику, 2извршиоца.
       
Опис послова: Обавља континуиран електронски надзор над радом свих аутомата за игре на срећу, уплатно-исплатних места кладионица и уређајима за игре на срећу преко средстава електронске комуникације; прикупља добијене податке остварене електонским надзором и податке из извештаја достављених од стране приређивача игара на срећу о оствареном промету и исте анализира и упоређује; информише руководиоца Групе о неправилностима које су утврђене надзором и израђује извештаје о плаћеним накнадама од стране приређивача игара на срећу; евидентира, ажурира и прати прегледе плаћених накнада и израђује извештаје за инспекторе канцеларијске контроле о доспелим, а неуплаћеним накнадама за игре на срећу; даје предлоге при изради софтвера за евидентирање обавеза приређивача по основу накнаде за игре на срећу; учествује у изради посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу, кладионицу или уплатно место кладионице и  налепнице за за обележавање и регистрацију аутомата и столова; преузима и евидентира извештаје добијене од Државне лутрије Србије; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

6. Радно место за обраду и проверу документације, звање млађи сарадник, Одсек за послове издавања одобрења и сагласности, 1извршилац

Опис послова: Обрађује пријаве, захтеве и достављену документацију приређивача за приређивање игара на срећу, у складу са одредбама Закона о играма на срећу и подзаконских аката; учествује у провери вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама; обавља стручне послове у поступку издавања посебних ознака и налепница; врши пријем и проверу формалне исправности банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту, учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским студијама, у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање 9 месеци радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада за сва радна места: Београд

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:


Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:

•    Организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено)
 
•    Дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на
 рачунару)
•   Пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1 и 2:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни
поступак и управни спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи прекршајног права и прекршајни поступак) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи из надлежности органа (Закон о играма на срећу) и прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) провераваће се путем симулације (усмено).


За радно место под редним бројем  3:

Посебна функционална компетенција за област рада административни послови ( канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место – прописи из надлежности органа-Закон о играма на срећу провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови општи управни
поступак и управни спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи прекршајног права и прекршајни поступак провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација и израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (писмено).

Посебнe функционалнe компетенцијe за радно место–прописи из надлежности и организације рада органа и прописи из делокруга радног места   (Закон о играма на срећу и Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) провераваће се путем, симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:

Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података, office пакет и интернет технологије, Хардвер, информациона безбедност), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација и израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебнe функционалнe компетенцијe за радно место–прописи из надлежности и организације рада органа (Закон о играма на срећу) и прописи из области делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма)  провераваће се путем, симулације (усмено)

За радно место под редним бројем 6:

Посебна функционална компетенција за област рада: Управно - правни послови-област знања и вештина из посебних управних поступака, провераваће се путем симулације (усмено)
Посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације рада органа (Закон о играма на срећу) провераваће се путем симулације (усмено)
Посебна функционална компетенција прописи из области делокруга радног места (Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације (усмено)
 
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка посла и интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија-Управа за игре на срећу и у штампаној верзији на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на Новом Београду у улици Омладинских бригада 1, где је седиште Управе за игре на срећу.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс:
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија- Управа за игре на срећу, односно писарници Управе за заједничке послове Републичких органа Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VII Лица које је задужено за давање обавештења: Мусић Рајка и Драгана Станковић, тел: 011-3117293, , Министарство финансија- Управа за игре на срећу, од 10,00 до 13,00 часова.

VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном  испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарствa финансија- Управа за игре на срећу, Омладинских бригада 1, 11000 Београд.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
 
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, којим је прописано да су кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

XIII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од  25.09.2019.године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија- Управа за игре на срећу ( Омладинских бригада 1, четврти спрат ). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Управе за игре на срећу.
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa финансија- Управе за игре на срећу: www.uis.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима:  www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у  мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
       

 

претрага