ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 15.09.2019 Датум оглашавања: 21.08.2019 Датум истека рока за пријављивање: 29.08.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-8038/2018 од 28. августа 2018. године, 51 број: 112-1934/2019 од 26. фебруара 2019. године, 51 број: 112-2995/2019 од 26. марта 2019. године и 51 број: 112-7546/2018 од 26. јула 2019. године, Министарство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша број 20.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима у звању саветник у Одсеку за уговоре о услугама и уговоре о набавци робе, Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.   

Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада Одељења и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима у звању саветник у Одсеку за уговоре о извођењу радова финансираних од стране ЕУ, Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске –1извршилац.

Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада Одсека и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима у звању саветник у Одсеку за грантове, твининг уговоре и уговоре прекограничне сарадње, Одељење за припрему тендера и управљање пројектима и уговорима – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –2извршиоца.

Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада Одсека и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 годинe радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место за спровођење поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја у звању саветник у Одсеку за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање пројеката у области економског и инфраструктурног развоја, Одељење за организацију поступка оцењивања понуда и уговарање – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Учествује у раду комисија за одабир понуда за пројекте у области економског и инфраструктурног развоја; врши пријем, завођење и чување пријава и тендерских понуда; припрема документацију и учествује у спровођењу појединачних фаза поступка оцењивања понуда, као и у потписивању уговора; прикупља и припрема документа из делокруга Одсека која подлежу ex-ante контроли; врши припрему у поступку оцењивања понуда и преговарању са циљем закључења уговора; стара се да су подаци, информације и документа у вези са процедурама за оцењивање понуда благовремено и исправно евидентирана, обрађени, заведени и архивирани; припрема и контролише извештаје по налогу шефа Одсека; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место за оперативне послове контроле квалитета, у звању саветник у Одељењу за контролу квалитета – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Учествује у спровођењу активности које се односе на контролу квалитета документације која се подноси Делегацији Европске уније на ex-ante контролу; даје препоруке за унапређење документације која је предмет ex-ante контроле; припрема докумената која су потребна за спровођење контроле квалитета које Сектор примењује; обезбеђује управљање базом података у вези са ex-ante контролом и  стара се да су подаци, информације и документа у вези са процедурама за ex-ante контролу квалитета, за које је одговоран, благовремено и исправно евидентирани, обрађени, заведени и архивирани; учествује у раду комисија за одабир понуда у својству посматрача; обавља послове у складу са интерним процедурама и  друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

6. Радно место за хоризонталне послове ИПА у звању саветник у Одељењу за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Обавља оперативне послове који се односе на обављање хоризонталних послова ИПА из надлежности Сектора и за потребе других органа државне управе у оквиру ИПА; учествује у праћењу процеса испуњавања услова за добијање и одржавање акредитације за децентрализовано/индиректно управљање ЕУ фондовима у оквиру Сектора и других органа државне управе; учествује у спровођењу мера и поступака за управљање ризицима, слабостима интерне контроле и изменама у систему управљања и контроле; учествује у спровођењу процедура за праћење примене препорука ревизије и унапређење постојећих процедура; обавља активности предвиђене процедурама у вези са развојем људских ресурса; припрема извештаје и анализе; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

7. Радно место за ослобађање од ПДВ и царине, у звању саветник у Одељењу за координацију хоризонталних послова у оквиру ИПА – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Врши контролу захтева за ослобађање од ПДВ и царине и пратеће документације у оквиру уговора корисника ИПА бесповратних средстава и корисника донација ИПА програма, у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; саветује кориснике у погледу комплетности и исправности поднете документације; сарађује са другим органима државне управе током спровођења фаза процеса ослобађања од ПДВ и царине; припрема извештаје и анализе; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

8. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма прекограничне сарадње, у звању саветник у Одсеку за првостепену контролу у оквиру програма прекограничне сарадње, Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –2извршиоца.

Опис послова: спроводи послове контроле (административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од стране пројектних партнера из Србије; обавља послове  провере исправности пројектних активности и трошкова у односу на одобрени пројекат, поштујући програмска правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; учествује у изради и унапређењу релевантних националних процедура и програмских докумената; спроводи пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; сарађује са релевантним органима државне управе и другим телима на нивоу појединачних програма; спроводи обуке корисника из Србије у вези са правилима извештавања и прихватљивости трошкова; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове из делокруга рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

9. Радно место за послове првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње у звању саветник у Одсеку за првостепену контролу у оквиру програма транснационалне сарадње, Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката  – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –2извршиоца.

Опис послова: Спроводи послове контроле (административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од стране пројектних партнера из Србије; обавља послове  провере исправности пројектних активности и трошкова у односу на одобрени пројекат, поштујући програмска правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; учествује у изради и унапређењу релевантних националних процедура и програмских докумената; спроводи пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; сарађује са релевантним органима државне управе и другим телима на нивоу појединачних програма; спроводи обуке корисника из Србије у вези са правилима извештавања и прихватљивости трошкова; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове из делокруга рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

10. Радно место за подршку пословима првостепене контроле у оквиру програма транснационалне сарадње, у звању млађи саветник у Одсеку за првостепену контролу у оквиру програма транснационалне сарадње, Одељење за спровођење првостепене контроле ИПА пројеката – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова:  Учествује у спровођењу послова контроле (административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од стране пројектних партнера из Србије; учествује у обављању послова провере исправности пројектних активности и трошкова у односу на одобрени пројекат, поштујући програмска правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; пружа подршку у изради и унапређењу релевантних националних процедура и програмских докумената; спроводи пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; учествује у сарадњи са релевантним органима државне управе и другим телима на нивоу појединачних програма; учествује у спровођењу обука кориснцима из Србије у вези са правилима извештавања и прихватљивости трошкова; обавља послове у складу са интерним процедурама и друге послове из делокруга рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и начелника Одељења

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

11. Радно место за правне послове и координацију интерне контроле пројеката у звању самостални саветник у Групи за интерну контролу пројеката у оквиру ИПА – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Обавља послове пружања правне помоћи у вези са ИПА приликом припреме одговора понуђачима на питања постављена у фази пре подношења понуда, током припреме тендерске документације, спровођења поступака оцењивања понуда, уговарања и спровођења уговора; припрема одговоре на жалбе и притужбе приспеле на поступке оцењивања понуда, уговарања и спровођења уговора; Ообавља интерну контролу ИПА пројеката у складу са правилима одговорног финансијског управљања, као и редовну контролу ризичних пројеката; координира спровођење интерне контроле пословних процеса унутар Сектора; врши проверу пријављених неправилности и сигнала о неправилностима у складу са интерним процедурама; идентификује оперативне ризике и преваре у оквиру пројеката; идентификује и процењује ризичне области пословних процеса унутар Сектора и ризичне пројекте; пружа стручна упутства помоћнику министра и запосленима у Сектору и прати извршавање препорука и корективних мера; сарађује са другим органима државне управе и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру правних наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

12. Радно место за оперативне послове интерне контроле пројеката у звању саветник у Групи за интерну контролу пројеката у оквиру ИПА – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Учествује у интерној контроли ИПА пројеката у складу са правилима одговорног финансијског управљања, као и редовној контроли ризичних пројеката; учествује у спровођењу интерне контроле пословних процеса унутар Сектора; врши проверу пријављених неправилности и сигнала о неправилностима у складу са интерним процедурама; учествује у идентификацији оперативних ризика и превара у оквиру пројеката; учествује у идентификацији и процени ризичних области пословних процеса унутар Сектора и ризичних пројеката; пружа стручна упутства запосленима у Сектору и прати извршавање препорука и корективних мера; сарађује са другим органима државне управе и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

13. Радно место за надзор и праћење система управљања средствима Европске уније из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње у звању самостални саветник у Одсеку за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније из ИПА I програма и ИПА II националних акционих програма и програма прекограничне сарадње, Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Спроводи процедуре у вези са  припремом изјава о управљању, учествује у извештавању и информисању у вези са управљањем средствима претприступне помоћи Европске уније, прати спровођење планова који се односе на даљи развој и унапређење система за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније и извештава о њиховом спровођењу; израђује правни и процедурални оквир система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније; обезбеђује неопходну документацију и учествује у координацији процеса поверавања управљања средствима претприступне помоћи Европске уније; издаје препоруке у вези са могућношћу спровођења уговора, пројеката и програма предложених за финансирање из претприступне помоћи Европске уније, у складу са расположивим информацијама о институционалним и административним капацитетима институција предлагача; обавља  послове превенције и утврђивања неправилности у оквиру система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније, укључујући и координацију рада мреже државних службеника задужених за неправилности и извештава о томе; прати адекватност броја запослених у телима система и учествује у координацији процеса утврђивања потребе за обукама кадрова као и координацији организовања обука у вези са применом оперативних процедура у оквиру система за управљање претприступном помоћи Европске уније; спроводи надзор и праћење функционисања система у складу са критеријумима интерне контроле, укључујући и контролу и анализу извештаја, спроводи провере на терену, извештава и прати спровођење препорука које произилазе из провера; анализира ревизорске извештаје о функционисању система, спроводи корективне мере и извештава у вези са тим и прати примену препорука које произлазе из ревизије и извештава у вези са тим; спроводи процес управљања ризицима, води регистре и учествује у припреми извештаја о активностима Одељења и извештаја из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

14. Радно место за подршку пословима надзора и праћења система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније из ИПАРД програма у звању млађи саветник – приправник* у Групи за надзор и праћење функционисања система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније из ИПАРД програма, Одељење за надзор и праћење функционисања система управљања средствима Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније –1извршилац.
          
Опис послова: Учествује у припреми годишњих изјава о управљању које се достављају Европској комисији, извештавању и информисању у вези са управљањем средствима Европске уније за ИПАРД програм и праћењу спровођења планова који се односе на даљи развој и унапређење система за управљање средствима Европске уније за ИПАРД програм и пружа подршку у извештавању о њиховом спровођењу; пружа подршку у изради правног и процедуралног оквира система управљања средствима Европске уније за ИПАРД програм; учествује у обезбеђивању неопходне документације и координацији процеса поверавања управљања средствима Европске уније за ИПАРД програм; пружа подршку у пословима превенције и утврђивања неправилности у оквиру система управљања средствима Европске уније за ИПАРД програм, укључујући и координацију рада мреже државних службеника задужених за неправилности и извештава о томе; пружа подршку праћењу адекватног броја запослених у телима система и координацији процеса утврђивања потребе за обукама кадрова као и координацији организовања обука; пружа подршку надзору и праћењу функционисања система у складу са критеријумима интерне контроле, укључујући контролу и анализу извештаја, пружа подршку у спровођењу провера на терену, извештавању и праћењу спровођења препорука које произилазе из провера; учествује у анализи ревизорских извештаја о функционисању система,  и извештавању у вези са тим и пружа подршку праћењу примене препорука које произлазе из ревизије, пружа подршку спровoђењу процеса управљања ризицима; пружа подршку вођењу регистара и учествује у припреми извештаја о активностима Одељења и извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

15. Радно место за оперативне послове планирања и трансфер средстава у звању саветник у Групи за финансијско управљање, Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније –1извршилац.

Опис послова: Учествује у правовременом отварању банковних рачуна у складу са захтевима Европске комисије националним прописима; учествује у припреми протокола о начину и условима вођења банковних рачуна, прати и анализира изводе из Банке и учествује у изради извештаја с тим у вези; учествује у провери планова очекиваних плаћања по уговорима/пројектима/програмима који су достављени Сектору и у изради пројекција очекиваних захтева за средствима који се достављају Европској комисији; учествује у планирању новчаних токова на основу планова оперативних структура;  учествује у припреми и ажурирању прогнозе новчаних токова на основу планова оперативних структура; учествује у административној провери докумената и припреми налога за трансфер средстава од Националног фонда ка релевантној оперативној структури, укључујући и средства за национално суфинансирање; учествује у припреми налога за трансфер новчаних средстава од Националног фонда ка Европској комисији; учествује у унапређењу оперативних процедура за финансијско управљање, у анализи ревизорских извештаја и у спровођењу корективних мера из делокруга рада Групе и изради анализа, извештаја и информација из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

16. Радно место за оперативне послове финансијске контроле у звању саветник у Групи за финансијско управљање, Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније –1извршилац.
          
Опис послова: Припрема и спроводи провере захтева за средствима, финансијских извештаја који су достављени од стране оперативних структура и документације која се односи на рефундацију средстава учешћа у програмима Уније; припрема и спроводи стручне провере изјава о трошковима, годишњих финансијских извештаја и захтева за средствима који се достављају Европској комисији; учествује у процедури усаглашавања банковних рачуна Националног фонда; учествује у изради анализе ризика, планирању, спровођењу и извештавању о проверама у циљу потврђивања изјаве о трошковима; учествује у унапређењу оперативних процедура за финансијску контролу; учествује у анализи ревизорских извештаја и спровођењу корективних мера у оквиру делокруга рада Одсека; учествује у припреми анализа, извештаја и информација из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

17. Радно место за оперативно-рачуноводствене послове у звању саветник у Групи за рачуноводство и извештавање, Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније - Сектор за управљање средствима Европске уније –2извршиоца.

Опис послова: Спроводи рачуноводствене процедуре у оквиру Групе у складу са захтевима Европске комисије и националних институција; учествује у пословима који се односе на компјутеризовани обрачунски систем рачуноводства; примењује рачуноводствене процедуре; обезбеђује преглед финансијског статуса програма са одговарајућим нивоом детаља; припрема и израђује финансијске извештаје из домена рачуноводства; врши проверу рачуноводствених уноса; припрема рачуноводствена усаглашавања у оквиру Националног фонда и између Националног фонда и оперативних структура; учествује у припреми и изради завршних годишњих извештаја Националног фонда; анализира ревизорске извештаје и спроводи корективне мере у оквиру делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 година радног искуства у струци од чега најмање 1 годину радног искуства на пословима рачуноводства; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. На јавном конкурсу за пријем приправника не проверавају се посебне функционалне компетенције, осим страног језика када је одређен као потребна компетенција за обављање послова тог радног места.

    У изборном поступку проверавају се:

1.    Опште функционалне компетенције, и то:
•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено) 
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•   „Пословна комуникација„ – провераваће се путем симулације (писмено).

     Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 6:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (изградња и одржавање система за управљање програмима и пројектима по ЕУ захтевима) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 7:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобађања код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 8:
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Практични приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ (PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 9:
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Практични приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ (PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 10:
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Практични приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ (PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 11:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 12:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 13:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (изградња и одржавање система за управљање програмима и пројектима по захтевима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова (уговарање, спровођење и праћење спровођења, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 14:
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 15:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 16:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

За радно место под редним бројем 17:
- Посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија www.mfin.gov.rs.

3.    Понашајне компетенције:
     Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

4.     Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија или у штампаној верзији у писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

VII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 18. септембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија, Кнеза Милоша бр. 20 у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.

X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Трајање радног односа:  За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место под редним бројем 14. за које се радни однос заснива на одређено време и траје једну годину.

XII Лица која су задужена за давање обавештења: Зора Амановић и Деса Недовић, тел: 011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

НАПОМЕНE
Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.     Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Приправник* је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса; приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно са основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага