ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 16.09.2019 Датум оглашавања: 10.09.2019 Датум истека рока за пријављивање: 18.09.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава
 
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 
I Орган у коме се попуњава раднo местo: Министарство културе и информисања, Београд, Влајковићева 3.

II Радно место које се попуњава:

1. Руководилац Групе, у звању самостални саветник, Група за економско-финансијске послове Министарства, Сектор за економско-финансијске послове - 1 извршилац.

Опис посла: Руководи и планира рад Групе и пружа стручна упуства, координира и надзире рад државних службеника у Групи; учествује у дефинисању услова за увођење нових метода у раду;
остварује сарадњу из делокруга Сектора са другим секторима и органима; планира динамику месечних, недељних и дневних активности, обавеза и задатака и врши контролу њихове реализације и рада извршилаца ради остваривања принципа економичности, ефикасности и ефективности трошења средстава буџета; припрема  предлоге  средњорочног и годишњег програмског буџета; саставља и доставља Управи за трезор месечне пројекције коришћења средстава у циљу управљања ликвидношћу, припрема предлоге и образложења за промену апропријација и квота, врши сравњивање и консолидовање финансијских података, и врши усклађивање помоћних књига са извештајима Управе за трезор и организује, консолидује и припрема законом прописане финансијске извештаје за министарство надлежно за послове финансија, Управу за трезор  и друге органе; припрема Завршни рачун, односно Извештај о извршењу буџета и када је потребно о одступању од буџета; учествује у припреми мишљења на нацрте закона и друге правне акте, чији су предлагачи други органи државне управе; обавља и друге послове по налогу помоћника министра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку :
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих
функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера
понашајних компетенција и интервју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера општих функционалних компетенција:

•    „Организација и рад државних органа Републике Србије” - провераваће се путем теста (писмено) 
•    „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено).

У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац  (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - послови руковођења (основе управљања људским ресурсима и управљање променама) – провераваће се усмено путем симулације;

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада  - финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) – провераваће се усмено путем симулације;

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о култури) провераваће се усмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства културе и информисања.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем  психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

Интервју са комисијом: процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или непосредно на адресу Министарства културе и информисања Влајковићева 3, 11000 Београд са назнаком „За интерни конкурс“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења: Наташа Каповић, контакт телефон: 011/3345-557 од 9,00 до 13,00 часова.
 
VIII Датум оглашавања: 10. септембар 2019. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс  је осам дана и почиње да тече 11. септембра 2019. године и истиче 18. септембра 2019. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарства културе и информисања, интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Министарства културе и информисања, Београд, Влајковићева 3.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службене евиденције.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства културе и информисања.
 
XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 30. септембра 2019. године. Провера општих функионалних компетенција и понашајних комепетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, Палата Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства културе и информисања (Београд, Влајковићева 3).

Кандидати се о датуму, месту и времену спровођења фаза изборног поступка обавештавају  на контакте (бројеве телефона или адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар културе и информисања. Овај конкурс се објављује на интерент презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима  и  на интернет презентацији и огласној табли Министарства културе и информисања.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.                   Д И Р Е К Т О Р

               др Данило Рончевић

 

претрага