ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 16.09.2019 Датум оглашавања: 11.09.2019 Датум истека рока за пријављивање: 19.09.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12563/2018 од 25. децембра 2018. године, 51 Број: 112-6433/2019 од 26. јуна 2019. године, 51 Број: 112-6434/2019 од 26. јуна 2019. године и 51 Број: 112-7566/2019 од 26. јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место руководиоца Групе за контролу и надзор Ужице, звање самостални саветник у Групи за контролу и надзор Ужице, Сектор за контролу и надзор,  1извршилац.

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; учествује у припреми прописа и процедура из области вршења надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и координира успостављање и спровођење метода и поступака за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; координира и врши надзор над применом и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у области метрологије, надзор над употребом законских мерних јединица, надзор над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно упакованим производима и надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспекцијским органима; припрема информације из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за инспектора; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место инспектора за метролошки надзор, звање саветник у Групи за контролу и надзор Ужице, Сектор за контролу и надзор, 1извршилац.

Опис послова: Обавља надзор над тржиштем и метролошки надзор над употребом законских мерних јединица и над производњом, прометом, увозом, уградњом и употребом мерила и спроводи методе и поступке за вршење надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља надзор над радом овлашћених тела за оверавање мерила; припрема планове метролошког надзора; сарађује са инспекцијским органима и другим лицима ради пружања помоћи у обављању послова надзора над тржиштем и метролошког надзора; прати правилност и ажурност рада у примени прописа и поступака приликом вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем метролошког надзора; покреће измене и доношење прописа из области вршења метролошког надзора и учествује у њиховој припреми; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, математичке науке или физичке науке или научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за инспектора; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за послове јавних набавки, звање саветник у Групи за стручно – оперативне послове, Одељење за правне, послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове, 1извршилац.

Опис послова: Обавља послове који се односе на спровођење поступака јавних набавки добара, услуга и радова за потребе Дирекције; сарађује са Управом за јавне набавке нарочито у погледу припреме конкурсне документације; прати реализацију плана јавних набавки, припрема периодичне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама; стара се о прибављању потребних дозвола и сагласности надлежних органа у поступцима јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено образовање из научне области машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства и математичке, физичко-хемијске или физичке науке, правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место шефа Одсека за оверавање мерила, звање виши саветник у Одсеку за оверавање мерила, Сектор за контролу и надзор, 1извршилац.

Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства и надзире рад државних службеника; прати и проучава области законске метрологије у свету ради њеног унапређења у Републици Србији и учествује у раду међународних и европских организација за законску метрологију; организује и обавља послове прве верификације у поступку оцењивања усаглашености за мерила из хармонизоване области; остварује сарадњу са руководиоцима унутрашњих јединица које обављају послове метролошког надзора у циљу повећања броја оверених мерила у Републици Србији; организује послове оверавања мерила, припрема планове оверавања мерила и ванредног прегледа мерила у употреби, координира и прати њихово спровођење, стара се о развијању, успостављању, примени и унапређењу метода оверавања мерила и стара се о вођењу евиденцију и регистар оверених мерила и припрема метролошке информације из делокруга рада Одсека које су од јавног интереса; анализира извештаје о спровођењу послова оверавања мерила и прве верификације и израђује предлоге за унапређење у области оверавања мерила и покреће измене и  учествује у припреми метролошких прописа и поступака за оверавање мерила; организује обављање послова метролошке експертизе и контролише извештаје о прегледу; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства,  машинског инжењерства, технолошког инжењерства, физичке науке, физикохемијске науке или математичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа:
Радна места се попуњавају заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада:

За радна места под редним бројем 1. и 2. место рада је Ужице, Димитрија Туцовића 52.
За радна места под редним бројем 3. и 4. место рада је Београд, Мике Аласа 14.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за сва изршилачка радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:
1- Опште функционалне компетенције, и то:
•    „Организација и рад државних органа РСˮ – провераваће се путем теста (писмено)
•    „Дигитална писменостˮ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
•    „Пословна комуникацијаˮ – провераваће се путем симулације (писмено)

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

2 – Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора) – провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора, Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки), провераваће се путем есеја (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичног вредновања и анализирања доступних информација) – проверавaће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент), провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско – аналитичких послова (прикупљање  и обрада података из различитих извора, укључујући и споспобност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи и акти из надлежности органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Правилник о начину ванредног прегледа мерила) провераваће се путем симулације (усмено).

3 – Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4 – Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI  Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Пословиˮ.

VII  Пријава на јавни конкурс:
Врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс ”.

IX Лица која су задужена за давање обавештења:

Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/202-4432 и Соња Милојковић, тел: 011/202-4442, Дирекција за мере и драгоцене метале од 10:00 до 13:00 часова.

X Општи услови за запослење:
Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија  дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радна места под редним бројем 1. и 2.).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1.  марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд,.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 23. септембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени  на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи само за раднa местa под редним бројем 1. и 2.).
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
 

 

претрага