ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 24.12.2010 Датум истека рока за пријављивање: 04.01.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима, члана 17. став 1, члана 18. став 1, члана 19. став 1. и 2. и члана 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I Орган у коме се врши пријем приправника:
Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

II Радна места на којима се врши пријем приправника:
1. Радно место за послове подршке Високом службеничком савету и оглашавање положаја, у звању млађи саветник - приправник, Група за подршку Високом службеничком савету, Сектор за правне, финансијске и опште послове – 1 извршилац.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (Word, Internet) – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

2. Радно место за послове подршке припреме аката Жалбене комисије Владе, у звању млађи саветник - приправник, Група за подршку Жалбеној комисији Владе, Сектор за правне, финансијске и опште послове – 1 извршилац.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару (Word, Internet) – практичним радом на рачунару; вештина комуникације и мотивацијa за рад – разговором.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

V Лице задужено за давање обавештења: Светлана Јововић, тел.: 011/313-09-02.


ЗАЈЕДНИЧКО ЗА РАДНА МЕСТА

VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на одређено време и траје једну годину.

X Провера оспособљености, знања и вештина: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, провера вештина ће бити обављена у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, у периоду од 21 – 28. јануара 2011. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду као и непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. можете погледати опис послова радног места.

 

претрага