ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 30.12.2010 Датум истека рока за пријављивање: 07.01.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), оглашава јавни конкурс

за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија – Управа за трезор

I. Орган у коме се раднo местo попуњава:
Министарство финансија–Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9.

II. Радно место које се попуњава

у Филијали Врбас

-Директор филијале, звање – виши саветник - 1 извршилац;

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичке, техничко-технолошке или природно-математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање 7 године радног искуства у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање законских прописа и стручна оспособљеност за рад из области буџетског система, платног промета и регистрације пољопривредних газдинстава – усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења - писмено; вештина комуникација - усмено.

III. Место рада: Врбас, Ул. Палих бораца бр.18ц

IV. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија – Управа за трезор, Централа Београд, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V. Лице које је задужено за давање обавештења: Душан Бањац, тел: 011/2927-512.

VI. Oпшти услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.

IX. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду од 26. јануара до 01. фебруара 2011. године, са почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина бр. 2, и у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 7-9.

НАПОМЕНЕ
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага