ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 24.01.2011 Датум истека рока за пријављивање: 01.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство за Национални инвестициони план на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 17. став 1, члана 18, 19. и 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство за Национални инвестициони план, Београд, Улица Влајковићева бр. 10.

II Радно местo којe се попуњава:

Радно место за кадровске и правне послове, звање самостални саветник, Одсек за опште правне послове, Секретаријат Министарства - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: Стручна знања из области радних односа у органима државне управе (Закон о државним службеницима, Закон о раду, Закон о платама државних службеника и намештеника, подзаконска акта из ове области); знања из области јавних набавки – усмено; вештина комуникације – усмено.

III Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Место рада: Београд, Улица Влајковићева бр. 10.

V Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство за Национални инвестициони план, 11000 Београд, Влајковићева бр. 10, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Уколико се уз пријаву на конкурс прилаже фотокопија доказа, иста мора бити оверена у општини или суду.

VIII Место, дан и време кад ће се спроводити изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се дана 14. фебруара 2011. године, са почетком oд 9,00 часова, у просторијама Министарства за Национални инвестициони план, Београд, Улица Влајковићева бр. 10, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у својим пријавама.

IX Лице задужено за давање обавештења:
Деса Недовић, телефон 011/333-4164

Напомене:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. где се може погледати опис послова за наведено радно место.

 

претрага