ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 24.01.2011 Датум истека рока за пријављивање: 01.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И УСЛУГА на основу члана 54. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08 и 104/09) и чл.17. став 1, 18., 19.став 1. и 2. и 20. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС '' бр. 41/07 и 109/09-измене и допуне), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство трговине и услуга, Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место које се попуњава:

Радно место начелник Центра, у звању виши саветник, Центар за развој трговине, Сектор за трговину, цене и заштиту потрошача - 1 извршилац.

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, најмање седам година радног искуства у струци и положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office) .

Oпшти услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о трговини и познавање савремених токова у трговини (оперативно одвијање)- усмено, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова, знање енглеског језика и вештине комуникације-усмено.

3. Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство трговине и услуга, Секретаријат министарства, Београд, Немањина 22-26, са назнаком '' За јавни конкурс''.

5. Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

6. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене у општини или суду.

7. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима и у просторијама Министарства трговине и услуга.
Поступак провере знања рада на рачунару-практичним радом на рачунару, и провере вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења-писмено путем стандардизованих тестова, обавиће се дана 16.фебруара 2011.године са почетком у 9,00 часова, у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телеграма на адресе које наведу у својим пријавама.
Кандидати који успешно заврше проверу знања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационих способности и вештина руковођења, истог дана ће усменим путем бити обавештени о термину провере знања и вештине комуникације која ће се обавити дана 17.фебруара 2011.године у просторијама Министарства трговине и услуга, Немањина 22-26.

8. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Маја Наков и Радмила Ћећез, тел: 011/361-63-08 и 363-17-84.

НАПОМЕНЕ:

За оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговоремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Политика'' и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs на којој се може погледати опис послова за оглашено радно место.

 

претрага