ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 21.06.2019 Датум оглашавања: 28.01.2011 Датум истека рока за пријављивање: 07.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима, члана 55. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, члана 17. став 2. и члана 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

X.I. Орган у коме се попуњава положај:

Пиротски управни округ - Пирот, Српских владара 83.

X.II. Положај који се попуњава:

1. Начелник управног округа - положај у петој групи.

Услови: стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; положен државни стручни испит за рад у државним органима; најмање девет година радног искуства у струци; држављанство Републике Србије; да раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање уређења система државне управе, положаја управног округа и послова државне управе који се обављају у управном округу; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

X.III. Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Пирот, Српских владара 83.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВЕ ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

1. Рок за подношење пријавa на конкурс и садржина пријавa: рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о положеном правосудном испиту и доказ о познавању енглеског или једног светског језика за положај помоћник министра - руководилац Сектора за нормативне послове и међународну сарадњу у Министарству правде; доказ о знању рада на рачунару и доказ о знању енглеског језика за положај помоћник директора Управе у Управи за јавни дуг у Министарству финансија; доказ о познавању енглеског језика за положај помоћник директора - руководилац Сектора за информатику и комуникације у Републичком геодетском заводу; доказ о положеном правосудном испиту за положај помоћник директора - руководилац Сектора за правне послове у Републичком геодетском заводу; доказ о познавању рада на рачунару за положај заменик директора у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије; доказ о познавању рада на рачунару (Word, Internet) за положај начелник Колубарског управног округа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству за државну управу и локалну самоуправу у року од 5 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

3. Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком ''За јавни конкурс - попуњавање положаја''.

4. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Бојанић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs можете погледати послове положаја за све положаје (осим за положај директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде), а у Служби за управљање кадровима може се извршити увид у делокруг сектора у којима су положаји који се попуњавају.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду (осим доказа о оспособљености за рад на рачунару) биће одбачене.

Овај оглас објављује се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Политика'' и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага