ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 28.01.2011 Датум истека рока за пријављивање: 07.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА

I. Орган у коме се раднo местo попуњава:
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја, Београд, Немањина 11

II. Радно место које се попуњава:
1. Радно место за идентификацију извора финансирања и међународну сарадњу, звање млађи саветник у Сектору за одрживи развој недовољно развијених подручја - 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

1. Стручна знања из области Европске уније и европских интеграција (идентификација могућих извора финансирања, познавање предприступних фондова ЕУ, познавање међународних донатора) провераваће се усменo;
2. Знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
3. Вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

2. Радно место за канцеларијске и административне послове, звање референт у Сектору за правне, финансијске и опште послове - 1 извршилац,

Услови за рад на радном месту:
Средња стручна спрема, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

1. Стручна знања из области канцеларијског пословања провераваће се усменo;
2. Знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
3. Вештина комуникације провераваће се усмено – интервју.

III Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс-назив радног места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Светлана М. Врцељ, тел: 011/311-7349

V Услови за рад: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

VIII Место рада: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр 2.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештине комуникације, знање рада на рачунару-практичним радом на рачунару, извршиће се у периоду од 14. до 18.2.2011. године у Палати ''Србија'', (СИВ), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило), у просторијама Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја, канцеларија бр. 332, трећи спрат, са почетком у 11 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

претрага