ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 28.01.2011 Датум истека рока за пријављивање: 07.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима–пречишћен текст („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09) оглашава јавни конкурс за

попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику.

I. Орган у коме се радна места попуњавају – Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића број 5.

II. Радна места које се попуњавају:
1. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Сектор за националне рачуне, цене и пољопривреду, Група за инпут–аутпут статистику, број извршилаца 1.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године и 1 година радног искуства у струци, или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се : познавање области макроекономских агрегата – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, познавање енглеског језика – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

2. Статистичар истраживач у звању млађи саветник, Сектор пословних статистика, Одељење за статистичке пословне регистре и стандарде, Одсек за статистички пословни регистар, број извршилаца 1.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или друштвено–хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање методолошких решења СПР – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други документ; вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

3. Статистичар аналитичар, у звању саветник, Сектор пословних статистика, Одељење за узорак и временске серије, Одсек за методологију узорка и контроле квалитета података, број извршилаца 1.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, рачунарске науке или саобраћајно инжењерство, или математичке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавања области методологије узорка и контроле квалитета података – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, познавање енглеског језика – усмено; вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

4. Статистичар истраживач – приправник у звању млађи саветник, Сектор статистике становништва и прикупљања података на терену, Одељење статистике за подручну јединицу за подручје општина Лајковац, Ваљево Мионица, Љиг, Осечина и Уб са седиштем у Ваљеву, Група за спровођење статистичких истраживања, 1 извршилац на одређено време.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, менаџмент и бизнис, организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља природно–математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару: практичним радом на рачунару, вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

5. Пројектант ИС у звању саветник, Сектор за информационо комуникационе технологије и публицистику, Одељење за развој апликативног софтвера, Група за развој вишеслојних апликација, број извршилаца 1.
Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно–научног поља техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, знање посебних програмских језика.
У изборном поступку проверавају се: склоност ка раду у области рачунарског програмирања, знања из области пројектовања и развоја софтверских компоненти, пројектовања база података и креирање објеката базе података – провераваће се писмено (симулација) и усмено; познавање енглеског језика – увидом у сертификат или други документ; вештина комуникације и мотивација за рад – разговором.

III. Место рада: Београд, Милана Ракића број 5, осим за радно место број 4. место рада је Ваљево, Вука Караџића број 5.

IV. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића број 5, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Иванка Тодић, телефон: 011/24 01 834.

Заједничко за сва радна места

VI. Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII. Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (осим за радно место под тачком 4. конкурса за приправника); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о знању енглеског језика, осим за радна места под бројем 1 и 3.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX. Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време, осим за радно место под бројем 4. за који се радни однос заснива на одређено време и траје једну годину уз обавезу полагања државног стручног испита.

X. Провера оспособљености знања и вештина : са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази обавиће се провера оспособљености, знања и вештина и то:
– провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се радна места под тачкама 1, 2, 3 и 5. дана 21. фебруара 2011.године са почетком у 9 часова у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића број 5, Београд, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама;
– у изборном поступку за радно место под тачком 4. статистичар истраживач – приправник, провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности ће се вршити писмено, путем стандардизованих тестова, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару и то 22. и 23. фебруара 2011. године са почетком у 10 часова у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2, а усмени разговор просторијама Републичког завода за статистику Београд, Милана Ракића 5, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришињу на више радних места подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Данас” и на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.

 

претрага