ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 18.08.2019 Датум оглашавања: 11.02.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ на основу члана 54. став 1. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18. и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за
-попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:
Авио-служба Владе, 11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2

II Радно место које се попуњава:
Радно место за финансијско-материјалне послове, звање референт, Одсек за правне и финансијске послове – 1 извршилац.
Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема економског смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: стручна знања из области извршења буџетских средстава; познавање прописа из области буџетског система, буџетског рачуноводства, пореског система и прописa о исплати трошкова за службена путовања у земљи и иностранству; начин праћења и припремања захтева за промену апропријација, квота и захтева за плаћање – усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару, вештина комуникације и мотивација за рад – усмено.

III Услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Место рада: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2

V Адреса на коју се подносе пријаве: Авио-служба Владе, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“.

VI Лица задужена за давање обавештења: Јелена Огњановић, телефон 311 73 80.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да није покренута истрага или подигнута оптужница против кандидата; диплома којом се потврђује стручна спрема; уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима; радна књижица; докази о радном искуству у струци (потврде , решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство) и други докази о стеченим знањима и вештинама.
Докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је оверена у општини или суду (не важи за доказе о стеченим знањима и вештинама).
Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина обавиће се у периоду од 01.03 - 04.03.2011. године, у просторијама Авио-службе Владе, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило), други спрат, са почетком у 12 h, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама

Напомена:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат који нема положен државни стручни испит може се примити на рад под условом да положи државни стручни испит до окончања пробног рада.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оргиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs где се може погледати опис послова за оглашено радно место.

 

претрага