ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Конкурc

Данашњи датум: 22.08.2019 Датум оглашавања: 11.02.2011 Датум истека рока за пријављивање: 21.02.2011


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
Служба за управљање кадровима
Београд

 

Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл. 18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07–пречишћен текст и 109/09) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство економије и регионалног развоја - Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.

II Радно место које се попуњава:
Радно место метролога за димензионе величине у звању самосталног саветника у Групи за димензионе величине и акустику у Сектору за развој метрологије, – 1 извршилац.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства, машинског инжењерства, геодетског инжењерства, математичке науке или физичке науке, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, знање једног од светских језика.

Остали општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о метрологији и подзаконских аката донетих на основу тог закона, као и познавање поступка еталонирања и следивости резултата мерења – усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; знање једног од светских језика - увидом у доказ о познавању једног од светских језика, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Мике Аласа 14.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Вања Радојевић Милошевић, тел: 011/2024432.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује сручна спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); доказ о знању једног од светских језика.

VIII Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се 2. марта 2011. године у 10 часова у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд, o чему ће учесници конкурса бити обавештени на адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:
Радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

 

претрага